Ledarskap och organisation I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2007

Kurskod:
OL105A version 3
Engelsk benämning:
Leadership and Organization I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
01 december 2005
Fastställandedatum:
20 juni 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 juni 2007
Ersätter kursplan fastställd:
30 maj 2007

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att de studerande ska utveckla kunskaper och kompetens inom området ledarskap och organisation som kan tillämpas i en nuvarande eller framtida ledarroll. Kursen avser vidare att utveckla förmågan att tillvarata och utveckla mänskliga resurser i organisationen och att hantera förändringar såväl inom organisationen som i dess relation till omvärlden.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • uppvisa kunskap om grundläggande teorier om ledarskap
 • uppvisa förståelse av processer i grupper/team
 • uppvisa kunskap om organisationsteorier och organisationsteoretiska perspektiv
 • uppvisa kunskap om mångfalds- och genusfrågor i organisationer
 • uppvisa förståelse av lärande- och förändringsprocesser i organisationer
 • uppvisa kunskaper om omvärldsanalys

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • visa färdighet och förmåga att analysera olika ledarsituationer utifrån en teoretisk grund
 • visa färdighet och förmåga att tillämpa vad god kommunikation och god konflikthantering innebär i ledarrollen
 • visa färdighet och förmåga att tillämpa teorier om utveckling av grupper och organisationer i praktiskt förändringsarbete
 • visa färdighet och förmåga att tillämpa strategier i relation till analys av omvärlden
 • visa färdighet och förmåga att analysera förändringsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • kritiskt kunna reflektera över egna erfarenheter av ledarskap, grupper och organisationer i relation till teorier och forskning
 • kunna reflektera kring och värdera hantering av mångfald i organisationer
 • kunna värdera arbetssätt för att förändra könsstrukturen i organisationen

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1, 2 och 3 examineras genom individuell hemtentamen där de studerande värderar teorier och forskningsresultat och reflekterar kring deras tillämpbarhet.

Delmoment 4 examineras genom skriftlig och muntlig rapportering av ett arbete som genomförts i grupp där en förändringsprocess studerats och analyserats.

Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att minst 22,5 högskolepoäng bedömts som väl godkänt.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av fyra delmoment:

 • Ledarskap och grupp, 7,5 hp
 • Organisation och ledarskap, 7,5 hp
 • Strategi och omvärld, 7,5 hp
 • Utveckling och den lärande organisationen, 7,5 hp

Högskolans perspektivområden genus samt migration och etnicitet behandlas främst i delmomentet Organisation och ledarskap. Miljöperspektivet behandlas utifrån hur mänskliga resurser tas tillvara och utvecklas i organisationer genom hela kursen.

Arbetsformer

Kursen har en pedagogisk inriktning mot erfarenhetsbaserat lärande. I gruppdiskussioner som varvas med föreläsning relateras de teoretiska studierna till praktik genom de studerandes egna erfarenheter och genom fall.

Föreläsningar/gruppdiskussioner ca 160 timmar, projektarbete i grupp ca 80 timmar, samt individuellt arbete ca 560 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delmoment 1, Ledarskap och grupp (7,5 hp):
 • Svedberg, L.: Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, 2007
 • Nilsson, B. och Waldemarson, A-K.: Kommunikation för ledare. Studentlitteratur, 2005
 • Wolvén, L-E.: Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Studentlitteratur, 2000

Delmoment 2, Organisation och ledarskap (7,5 hp):
 • Bolman, L. och Deal, T.: Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur, 2005
 • Mlekov, K. och Widell, G.: Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Studentlitteratur, 2003
 • Wahl, A.: Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Studentlitteratur, 2001
 • Wolvén, L-E.: Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Studentlitteratur, 2000

Delmoment 3, Strategi och omvärld (7,5 hp):
 • Frankelius, P.: Omvärldsanalys. Liber, 2001
 • Johnson, G., Scholes, K. och Whittington, R.: Exploring Corporate Strategy. Text Only. Pearson Higher Education, 2005

Delmoment 4, Utveckling och den lärande organisationen (7,5 hp):
 • Backlund, T., Hansson, H. och Thunborg, C.: Lärdilemman i arbetslivet. Studentlitteratur, 2001
 • Granberg, O. och Ohlsson, J.: Från lärandets loopar till lärande organisation. Studentlitteratur, 2004
 • Patel, R. och Davidson, B.: Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, 2003
 • Senge, P. M.: The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Random House Business, 2006
 • Wolvén, L-E.: Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Studentlitteratur, 2000

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig finns tillgänglig på områdets datornät.