Ledarskap och organisation I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2008

Kurskod:
OL105A version 4,1
Engelsk benämning:
Leadership and Organization I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
01 december 2005
Fastställandedatum:
16 juni 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2008
Ersätter kursplan fastställd:
20 juni 2007

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att de studerande ska utveckla kunskaper och kompetens inom området ledarskap och organisation som kan tillämpas i en nuvarande eller framtida ledarroll. Kursen avser vidare att utveckla förmågan att tillvarata och utveckla mänskliga resurser i organisationen och att hantera förändringar såväl inom organisationen som i dess relation till omvärlden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • uppvisa kunskap om grundläggande teorier om ledarskap
 • uppvisa förståelse av processer i grupper/team
 • uppvisa kunskap om organisationsteorier och organisationsteoretiska perspektiv
 • uppvisa kunskap om mångfalds- och genusfrågor i organisationer
 • uppvisa förståelse av lärande- och förändringsprocesser i organisationer
 • uppvisa kunskaper om omvärldsanalys

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • visa färdighet och förmåga att analysera olika ledarsituationer utifrån en teoretisk grund
 • visa färdighet och förmåga att tillämpa vad god kommunikation och god konflikthantering innebär i ledarrollen
 • visa färdighet och förmåga att tillämpa teorier om utveckling av grupper och organisationer i praktiskt förändringsarbete
 • visa färdighet och förmåga att tillämpa strategier i relation till analys av omvärlden
 • visa färdighet och förmåga att analysera förändringsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • kritiskt kunna reflektera över egna erfarenheter av ledarskap, grupper och organisationer i relation till teorier och forskning
 • kunna reflektera kring och värdera hantering av mångfald i organisationer
 • kunna värdera arbetssätt för att förändra könsstrukturen i organisationen

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1 och 2 examineras genom individuell hemtentamen där de studerande värderar teorier och forskningsresultat och reflekterar kring deras tillämpbarhet. Delmoment 3 examineras genom ett arbete som genomförts i grupp, samt genom en individuell hemtentamen. Delmoment 4 examineras genom skriftlig och muntlig rapportering av ett arbete som genomförts i grupp där en förändringsprocess studerats och analyserats.

Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att minst 18,5 högskolepoäng bedömts som väl godkänt.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av fyra delmoment:

 • Organisation och ledarskap, 10 hp
 • Ledarskap och grupp, 5 hp
 • Strategi och omvärld, 7,5 hp
 • Utveckling och den lärande organisationen, 7,5 hp

Högskolans perspektivområden genus samt migration och etnicitet behandlas främst i delmomentet Organisation och ledarskap. Miljöperspektivet behandlas utifrån hur mänskliga resurser tas tillvara och utvecklas i organisationer genom hela kursen.

Arbetsformer

Kursen har en pedagogisk inriktning mot erfarenhetsbaserat lärande. I gruppdiskussioner som varvas med föreläsning relateras de teoretiska studierna till praktik genom de studerandes egna erfarenheter och genom fall.

Föreläsningar/gruppdiskussioner ca 145 timmar, obligatoriska seminarier ca 15 timmar, projektarbete i grupp ca 80 timmar, samt individuellt arbete ca 560 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delmoment 1, Organisation och ledarskap (10 hp):
 • Bolman, L. & Deal, T.: Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur, 2005
 • Wolvén, L-E: Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Studentlitteratur, 2000
 • Mlekov, K. & Widell, G.: Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Studentlitteratur, 2003
 • Wahl, A.: Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Studentlitteratur, 2001
Delmoment 2, Ledarskap och grupp (5 hp)
 • Svedberg, L.: Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, 2007
 • Nilsson, B. & Waldemarson, A-K.: Kommunikation för ledare, 2005
Delmoment 3, Strategi och omvärld (7,5 hp):
 • Frankelius, P.: Omvärldsanalys. Liber, 2001
 • Johnson, G., Scholes, K. och Whittington, R.: Exploring Corporate Strategy. Text Only. Pearson Higher Education, 2005
Delmoment 4, Utveckling och den lärande organisationen (7,5 hp):
 • Backlund, T., Hansson, H. och Thunborg, C.: Lärdilemman i arbetslivet. Studentlitteratur, 2001
 • Granberg, O. och Ohlsson, J.: Från lärandets loopar till lärande organisation. Studentlitteratur, 2004
 • Patel, R. och Davidson, B.: Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, 2003
 • Senge, P. M.: The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Random House Business, 2006

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig finns tillgänglig på områdets datornät.