Ledarskap och organisation I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
OL105A version 7,1
Engelsk benämning:
Leadership and Organization I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
01 december 2005
Fastställandedatum:
15 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
28 mars 2012

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att de studerande ska utveckla kunskaper och kompetens inom området ledarskap och organisation, som kan tillämpas i en ledarroll. Kursen avser vidare att utveckla förmågan att tillvarata och utveckla mänskliga resurser i organisationen och att hantera förändringar såväl inom organisationen som i dess relation till omvärlden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.
Ingår i huvudområdet ledarskap och organisation på nivå 1-30 hp.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna beskriva och resonera kring:

 • olika organisationsteoretiska perspektiv
 • grundläggande teorier om ledarskap och kommunikation
 • processer i arbetsgrupper/team
 • intersektionalitet och mångfald
 • lärande- och förändringsprocesser i organisationer
 • strategi och omvärldsanalys
 • vetenskaplig kunskapsproduktion och lärande

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna analysera och reflektera över:
 • informationskällor och deras trovärdighet
 • olika ledningssituationer samt vad god kommunikation innebär i ledarrollen
 • utveckling av grupper och organisationer i praktiskt förändringsarbete
 • organisationers omvärld och formulera strategier
 • lärande på olika nivåer i organisationer
 • organisatoriska problem och möjligheter utifrån olika organisationsteoretiska perspektiv
 • en organisations utvecklingspotential utifrån ett mångfaldsperspektiv
 • vetenskaplig metod samt genomföra och rapportera ett mindre självständigt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • kritiskt reflektera över egna erfarenheter av ledarskap, grupper och organisationer i relation till teorier och aktuell forskning
 • förhålla sig medvetet och kritiskt till information och aktuell forskning inom området för ledarskap och organisation

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd:
Delmoment 1 examineras genom individuell hemtentamen (7,5 hp).
Delmoment 2 examineras dels genom en uppgift som redovisas muntligen i grupp (1,5 hp), dels genom en individuell hemtentamen (6 hp).
Delmoment 3 examineras dels genom ett arbete som genomförs i grupp (2,5 hp), dels genom en individuell hemtentamen (5 hp).
Delmoment 4 examineras genom skriftlig (5 hp) och muntlig rapportering (2,5 hp) av ett självständigt arbete som genomförs i par.

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom att minst 16 högskolepoäng bedömts som väl godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av fyra delmoment, med följande innehåll:

Delmoment 1, Ledarskap och grupp – behandlar grundläggande teorier om gruppsykologi, kommunikation och ledarskap.
Delmoment 2, Organisationer och organisering – behandlar olika organisationsteoretiska skolor och perspektiv samt frågor om kategorisering, mångfald och tillvaratagande av mänskliga resurser i organisationer.
Delmoment 3, Strategi och omvärld – behandlar organisationer och deras förhållande till den organisatoriska omvärlden ur olika teoretiska perspektiv. Delmoment 4, Utveckling och den lärande organisationen – behandlar grundläggande vetenskaplig metod samt förändringsprocesser i grupper och organisationer ur ett lärandeperspektiv.

Arbetsformer

Kursen har en pedagogisk inriktning mot erfarenhetsbaserat lärande. I gruppdiskussioner som varvas med föreläsningar relateras de teoretiska studierna till praktik genom de studerandes egna erfarenheter och genom fall.

Föreläsningar/gruppdiskussioner ca 145 timmar, obligatoriska seminarier ca 15 timmar, självständigt arbete som utförs i grupp ca 80 timmar, samt individuellt arbete ca 560 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delmoment 1, Ledarskap och grupp (7,5 hp)
 • Dimbleby, R. & Burton, G. (1997). Oss emellan – mellanmänsklig kommunikation. Studentlitteratur, Lund.
 • Northouse, P.G. (2009). Leadership – theory and practice, fifth edition. Sage publications Inc., Thousand Oaks.
 • Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund.
 • Svedberg, L. (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, Lund.
 • Övrigt utdelat material

Delmoment 2, Organisationer och organisering (7,5 hp):
 • Bolman, L. & Deal, T. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur, Lund.
 • Eriksson-Zetterquist, U. & Styhre, A. (2007). Organisering och intersektionalitet. Liber, Stockholm.
 • Mlekov, K. & Widell, G. (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Studentlitteratur, Lund.
 • Övrigt utdelat material

Delmoment 3, Strategi och omvärld (7,5 hp):
 • Johnson, G., Whittington, R. & Sholes, K. (2012). Fundamentals of strategy. Second edition. Pearson Education Limited, Harlow.
 • Övrigt utdelat material

Delmoment 4, Utveckling och den lärande organisationen (7,5 hp):
 • Backlund, T., Hansson, H. & Thunborg, C. (2008). Lärdilemman i arbetslivet. Studentlitteratur, Lund.
 • Granberg, O. & Ohlsson, J. (2009). Från lärandets loopar till lärande organisation. Studentlitteratur, Lund.
 • Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund.
 • Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Random House Business, London.
 • Övrigt utdelat material

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.