Ledarskap och organisation: Grundkurs

Sammanfattning

Ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs som fokuserar studier av administrativa, ekonomiska, politiska, psykologiska och sociologiska faktorer som påverkar ledarskap och samarbetet i mänskliga organisationer. Studenten lär sig hur organisationer fungerar och samspelar med det omgivande samhället, samt hur de förändras och hur de inverkar på dess medlemmar och mottagare. Studenterna tränas i att arbeta med analysnivåerna individ, grupp, organisation och samhälle.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
OL105C version 1,2
Engelsk benämning:
Leadership and Organisation: Level 1
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 oktober 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
20 april 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.
Ingår i huvudområdet ledarskap och organisation på nivå 1-30 hp.

Syfte

Ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs som fokuserar studier av administrativa, ekonomiska, politiska, psykologiska och sociologiska faktorer som påverkar ledarskap och samarbetet i mänskliga organisationer. Studenten lär sig hur organisationer fungerar och samspelar med det omgivande samhället, samt hur de förändras och hur de inverkar på dess medlemmar och mottagare. Studenterna tränas i att arbeta med analysnivåerna individ, grupp, organisation och samhälle.

Innehåll

Kursen innefattar tre delar:
• En teoretisk och historisk förståelse av organisation och ledarskap.
• Ett kritiskt och reflekterande perspektiv på organisation och ledarskap.
• Grundläggande kunskap om metoder för datainsamling inom området organisationsforskning.

Lärandemål

Studenten skall:

1. kunna redogöra för ämnesdisciplinära perspektiv för att studera relationen individ – organisation - samhälle
2. kunna redogöra för den moderna organisationsteorins framväxt
3. definiera begrepp och beskriva teorier och modeller om ledarskap, grupp, organisation och organisatorisk omvärld
4. identifiera, diskutera och reflektera frågor av betydelse för ledarskap och organisation, t ex etiska frågor i ledningsarbetet
5. kunna analysera och muntligt och skriftligt redogöra för organisatoriska fenomen och utmaningar med hjälp av teorier, modeller och begrepp
6. redogöra för och diskutera olika datainsamlingsmetoder för att undersöka organisering, organisationer och omvärld
7. genomföra en mindre studie och skriva ett vetenskapligt arbete med grundläggande formaliakrav

Arbetsformer

Kursen har en pedagogisk inriktning mot erfarenhetsbaserat lärande och casemetodik. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner. De teoretiska studierna relateras till praktiska exempel genom olika fallbeskrivningar. Stor vikt läggs vid individuellt arbete och samverkande former i grupp. Studentaktivitet och självorganisering är ett genomgående inslag som sker via muntliga presentationer, seminarier och workshops samt genom datainsamling och fältarbete.

Bedömningsformer

Kursen examineras enligt följande:

• Aktivt deltagande i praktikfallsseminarium 1 med individuell skriftlig inlämning 2,5 hp (UG) (lärandemål 5)
• Aktivt deltagande i praktikfallsseminarium 2 med individuell skriftlig inlämning 2,5 hp (UG) (lärandemål 5)
• Aktivt deltagande i källtextseminarium 2,5 hp (UG) (lärandemål 1, 3)
• Salstentamen 6 hp (UV) (lärandemål 1-3)
• Muntlig presentation i grupp 1,5 (UG) (lärandemål 3)
• Individuell hemtentamen 7,5 hp (UV) (lärandemål 4, 6)
• Självständig forskningsrapport 7,5 hp (UV) (lärandemål 5-7)

För betyget godkänd på hela kursen (30 hp) krävs att samtliga moment är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom att minst 15 högskolepoäng bedömts som väl godkänt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Eliasson, A. (2018). Kvantitativ metod från början. Studentlitteratur, Lund
  • Forslund ,M. (2019). Organisering och ledning. Liber, Stockholm
  • Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2016). Psykologi i organisation och ledning. Studentlitteratur, Lund
  • Hagevi, M. & Viscovi, D. (2016) Enkäter. Studentlitteratur, Lund
  • Hallin, A., Olsson, A. & Widström, M. (2019). Förändringsledning. Studentlitteratur, Lund
  • May, T. (2013). Samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur, Lund
  • Månsson, P. (2014). Båten i parken. Studentlitteratur, Lund
  • Pugh, D. S. (2008). Organization Theory: Selected Readings. Penguin, London
  • Sandberg, Å. (red.) (2019). Arbete & Välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Studentlitteratur, Lund
  • Wahl, A. m.fl. (2018). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Studentlitteratur, Lund
Vetenskapliga artiklar och övrigt material som tillhandahålles av kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Inom huvudområdet Ledarskap och organisation finns flera kurser som i progression bygger på varandra. Behörighetskrav för respektive kurs anges i aktuell kursplan för var och en av kurserna.
Fordringarna för kandidatexamen i huvudområdet Ledarskap och organisation anges i aktuell examensbeskrivning som är tillgänglig via Malmö universitets webbplats.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Telefon: 040-6657200

Anmälan

31 augusti 2020 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Schema

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema