Ledarskap och organisation II

Sammanfattning

Behörighetskrav

En av följande kurser:

 • OL105A Ledarskap och organisation I, 30 hp
 • OL102A Projektledning 1-30 hp
 • OL201T Projektledning- Grundkurs med Ämnesövergripande projekt 1-30 hp.
Alternativt
 • EK140A Projekt, organisation och ledarskap, 15 hp + EK170A Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, höst 2019

Kurskod:
OL109A version 11,3
Engelsk benämning:
Leadership and Organization II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 augusti 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
20 februari 2019

Förkunskapskrav

En av följande kurser:

 • OL105A Ledarskap och organisation I, 30 hp
 • OL102A Projektledning 1-30 hp
 • OL201T Projektledning- Grundkurs med Ämnesövergripande projekt 1-30 hp.
Alternativt
 • EK140A Projekt, organisation och ledarskap, 15 hp + EK170A Projekt, organisation och ledarskap II, 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Ledarskap och organisation på nivå 31-60 hp.

Syfte

Studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och kompetens inom grupprocesser, samtalsmetodik och konflikthantering som kan tillämpas i en nuvarande eller framtida ledarroll. Studenten ska utveckla fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om projektledning och projektkompetens. Vidare ska studenten utveckla redskap för att analysera olika aktörers strategier ur ett process- och strukturperspektiv. Studenten ska också utveckla fördjupade kunskaper om att med vetenskaplig metod genomföra och rapportera ett självständigt arbete.

Innehåll

Kursen fokuserar inledningsvis på grupputveckling, gruppdynamik och grupprocesser. Vidare studeras teorier och modeller kring kommunikation, samtalsmetodik och konflikthantering som kan appliceras i en nuvarande eller framtida ledarroll. Kursen belyser teoretiska och praktiska aspekter kring projektledning, projektkompetens samt projektarbete. Kursen behandlar också strategiskt ledarskap och organisationers relationer till samhället. Under kursens gång får studenten arbeta med olika vetenskapliga metoder som slutligen tillämpas i ett avslutande uppsatsarbete. Både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats behandlas och tränas, men också former för följeforskning, utvärdering samt interaktiv eller praktiknära forskning. Studenterna får också möjlighet att orientera sig om olika former för presentation av vetenskapliga resultat.
Kursen är indelad i fyra delmoment:
Delmoment 1: Grupprocesser, konflikthantering och samtalsmetodik, 7,5 hp
Delmoment 2: Projektledning och projektkompetens 7,5 hp.
Delmoment 3: Strategiskt ledarskap, förändring och hållbarhet 7,5 hp
Delmoment 4: Självständigt uppsatsarbete som genomförs i par 7,5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa fördjupad kunskap om och förståelse av:

 • grupprocesser, ledarskap, samtalsmetodik och konflikthantering i organisationer
 • projektledning, projektarbete och projektkompetens i organisationer
 • organisationers anpassning till och påverkan av en föränderlig omgivning
 • strategiskt ledarskap som praktik och diskurs
 • en vetenskaplig forskningsprocess och relationen mellan teori och metod i en sådan process
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa färdighet och förmåga att:
 • analysera och förstå komplexiteten i grupprocesser i olika organisatoriska kontexter
 • analysera olika ledarsituationer utifrån en teoretisk grund samt tillämpa samtalsmetodik och konflikthantering
 • analysera och förstå förutsättningar för projektledning och projektkompetens i organisationer
 • analysera organisatoriska aktörers strategier ur ett process- och strukturperspektiv
 • med vetenskaplig metod genomföra och rapportera ett självständigt arbete inom ämnet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kritiskt kunna reflektera över teorier om ledarskap, grupprocesser och organisationer i relation till teorier och forskning
 • kritiskt kunna diskutera organisationers roll i samhällets utveckling
 • kritiskt kunna förhålla sig till användandet av vetenskapliga metoder reflexivt och kritiskt förhålla sig till projekt och projektledningsområdet utifrån aktuell forskning

Arbetsformer

Kursen har en pedagogisk inriktning mot erfarenhetsbaserat lärande och casemetodik. I gruppdiskussioner som varvas med föreläsning relateras de teoretiska studierna till praktik både genom de studerandes egna erfarenheter och genom olika fallbeskrivningar.
Föreläsningar/gruppdiskussioner ca 160 timmar, projektarbete i grupp ca 80 timmar, samt individuellt arbete ca 560 timmar.

Bedömningsformer

Delmoment 1 examineras genom en fältstudie i grupp (2,5 hp, U/G/VG) samt genom en individuell skriftlig hemuppgift (5 hp, U/G/VG). Delmoment 2 examineras genom en gruppuppgift (2,5 hp, U/G) samt genom en individuell hemtentamen (5 hp, U/G/VG). Delmoment 3 examineras genom en individuell hemtentamen (7,5 hp, U/G/VG). Slutligen examineras delmoment 4 genom ett självständigt uppsatsarbete som genomförs i par (7,5 hp, U/G/VG).
Krav för godkänd: Godkända examinationsuppgifter.
Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom att minst 20 högskolepoäng bedömts som väl godkänt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delmoment 1: Grupprocesser, konflikthantering och samtalsmetodik:
 • Ahrne, G. & Svensson, P. (red). (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber, Stockholm.
 • Ekstam, K. (2010). Handbok i konflikthantering. Liber, Stockholm.
 • Eliasson, A. (2019). Kvantitativ metod från början. Studentlitteratur, Lund.
 • Svedberg, L. (2016). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Artikelsamling tillhandahålles av kursansvarig.
Delmoment 2: Projektledning och projektkompetens:
 • Ahrne, G. & Svensson, P. (red). (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber, Stockholm.
 • Blomberg, J. (2003). Projektorganisationen: – kritiska analyser av projektprat och praktik. Liber Ekonomi AB, Stockholm.
 • Svensson, L. (2011). Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Studentlitteratur, Lund.
 • Söderlund J. (2005). Projektledning och projektkompetens: Perspektiv på konkurrenskraft. Liber, Stockholm.
 • Artikelsamling tillhandahålles av kursansvarig.
Delmoment 3: Strategiskt ledarskap, förändring och hållbarhet:
 • Ahrne, G. & Svensson, P. (red). (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber, Stockholm.
 • Jutterström M. & Norberg, P. (red) (2011). Företagsansvar – SCR som managementidé. Studentlitteratur, Lund.
 • Røvik, K. A. (2008). Managementsamhället: Trender och idéer på 2000-talet. Liber, Stockholm.
 • Whittington, R. (2002). Vad är strategi – och vad spelar det för roll? Liber, Stockholm.
 • Artikelsamling tillhandahålles av kursansvarig.
Delmoment 4: Självständigt uppsatsarbete:
 • Agnafors, M & Levinsson, M. (2019). Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur. Gleerups, Malmö.
 • Ahrne, G. & Svensson, P. (red). (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber, Stockholm.
 • Eliasson, A. (2019). Kvantitativ metod från början. Studentlitteratur, Lund.
 • Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data. Liber Ekonomi, Stockholm.
Referenslitteratur:
 • Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L. & Karlsson J. Ch. (2003). Att förklara samhället. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Kvale, S. (2006). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.
 • Merriam, Sharan B. (1993). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Svenning, C. (2003). Metodboken. Lorentz förlag, Eslöv.
Artikelsamling tillhandahålles av kursansvarig.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Rebecka Johansson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657753

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö