Klientorienterat arbete inom arbetsmarknadssektorn

Sammanfattning

Kursen vänder sig i första hand till personer som har klientorienterade arbeten inom arbetsmarknadssektorn. Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas kunskaper om arbetsmarknadens förändrade funktionssätt och hur olika processer påverkar det mänskliga beteendet. I detta sammanhang innebär det studier av beteendevetenskapliga begrepp och teorier med avseende på hur individer och grupper fungerar i arbetslivet. Ett ytterligare syfte är att utveckla kursdeltagarnas kunskap om de processer och den problematik som medför att människor slås ut eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Vidare syftar kursen till att ge kunskap i klientarbetets arbetsmiljöproblematik samt att ge konkreta verktyg vad gäller områden som samtalsmetodik, interpersonella möten och konflikthantering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017

Kurskod:
OL154U version 1
Engelsk benämning:
Client-oriented work in Employment Service
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 september 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs, uppdragsutbildning.

Syfte

Kursen vänder sig i första hand till personer som har klientorienterade arbeten inom arbetsmarknadssektorn. Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas kunskaper om arbetsmarknadens förändrade funktionssätt och hur olika processer påverkar det mänskliga beteendet. I detta sammanhang innebär det studier av beteendevetenskapliga begrepp och teorier med avseende på hur individer och grupper fungerar i arbetslivet. Ett ytterligare syfte är att utveckla kursdeltagarnas kunskap om de processer och den problematik som medför att människor slås ut eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Vidare syftar kursen till att ge kunskap i klientarbetets arbetsmiljöproblematik samt att ge konkreta verktyg vad gäller områden som samtalsmetodik, interpersonella möten och konflikthantering.

Innehåll

Kursen är en uppdragsutbildning som erbjuds till organisationer verksamma inom arbetsmarknadssektorn och där medarbetare utför klientorienterat arbete. Kursen är uppbyggd kring tre kursmoment som vardera motsvarar fem högskolepoäng.

Grupper och individer i arbetslivet, 5 hp
Kursmomentet behandlar hur olika processer påverkar det mänskliga beteendet. I detta sammanhang innebär det studier av beteendevetenskapliga begrepp och teorier med avseende på hur individer och grupper fungerar i arbetslivet. En central fråga som bearbetas i kursmomentet är vilka drivkrafter som styr och påverkar individers och gruppers agerande.

Arbetsmarknad, 5 hp
Kursmomentet behandlar arbetsmarknadens generella förändring samt de processer och den problematik som medför att människor slås ut eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden. I kursmomentet behandlas vidare hur myndigheter, organisationer och individer hanterar denna problematik.

Klientrelaterat arbete, 5 hp
Under kursmomentet tillämpas de tidigare behandlade avsnitten. Kursmomentet behandlar dels klientarbetets psykosociala arbetsmiljöproblematik. Dels specifika frågor som konflikthantering, hot och våld, samtalsmetodik och interpersonella möten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren:

 • visa grundläggande kunskap om personlighetspsykologiska teorier, om intra- och interpersonell kommunikation och hur möten mellan människor påverkas av den mänskliga faktorn (1)
 • visa grundläggande kunskap om psykosocial arbetsmiljöproblematik (2)
 • visa grundläggande kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt och förändring (3)
 • visa grundläggande kunskap om teorier kring konflikthantering, (4)
 • visa grundläggande kunskap om teorier kring kriser och krishantering (5)
 • kunna genomföra enkla analyser av sitt eget och andras beteende samt kunna visa förmåga att analysera och hantera konflikter och kriser (6)

Arbetsformer

De arbetsformer som används under kursen är självständiga litteraturstudier, föreläsningar, skrivande av rapporter, inlämningsuppgifter och seminarier.

Bedömningsformer

Kursen bygger på en hög grad av aktivitet hos kursdeltagarna. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i obligatoriska sammankomster.

 • Inom kursmomentet ”Grupper och individer i arbetslivet” examineras lärandemål 1 och 2 med skriftlig individuell inlämningsuppgift (2,5 hp) (betygsskala U-G) samt muntliga och skriftliga kommentarer på kurskamraters inlämningsuppgifter och aktivt deltagande sammankomster (2,5 hp) (betygsskala U-G)
 • Inom kursmomentet ”Arbetsmarknad” examineras lärandemål 3 med skriftlig individuell inlämningsuppgift (2,5 hp) (betygsskala U-G) samt muntliga och skriftliga kommentarer på kurskamraters inlämningsuppgifter och aktivt deltagande sammankomster (2,5 hp) (betygsskala U-G)
 • Inom kursmomentet ”Klientrelaterat arbete” examineras lärandemål 4, 5 och 6 med skriftlig individuell inlämningsuppgift (2,5 hp) (betygsskala U-G) samt muntliga och skriftliga kommentarer på kurskamraters inlämningsuppgifter och aktivt deltagande sammankomster (2,5 hp) (betygsskala U-G)

För betyget godkänd på hela kursen ska samtliga examinationsmoment vara godkända.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Aronsson, G., m.fl. (2012). Arbets- och organisationspsykologi: individ och organisation i samspel. Natur & Kultur, Stockholm: (464 s)
 • Bertelsen, P. (2007). Personlighetspsykologi: [en översikt]. Studentlitteratur, Lund. (135 s)
 • Flach, B. (2011). Samverkan och konflikthantering i organisationer. Mandatus bokproduktion, Umeå. (132 s)
 • Garsten, Ch. m.fl. (red.) (2011). Arbetets marknad: arbetsmarknadens nya organisering. Liber, Malmö. (263 s)
 • Nelson-Jones, R. (2005). Grundläggande samtalsmetodik: en handbok för hjälpare. Studentlitteratur, Lund. (247 s)
 • Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, Lund. (428 s)
Utöver ovanstående kan ytterligare litteratur och material på upp till 200 sidor som tillhandahålles elektroniskt tillkomma.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Eva Stockelius, studieadministratör
Mikael Ottosson, kursansvarig
Telefon: 040-6657383

Anmälan

30 oktober 2017 - 14 januari 2018 100% Distans (Malmö)