Ledarskap, organisationsförändring och stabilitet inom sjukvård

Sammanfattning

Kursen ges för närvarande enbart som uppdragsutbildning och anordnas under förutsättning att tillräckligt många uppdragsgivare anmält intresse.
Kursen syftar till att kursdeltagaren ska utvidga sina kunskaper om och förståelse av ledarskap i förändrings-processer och stabiliserande faktorer inom sjukvårdens organisationer. Kursdeltagaren ska därmed kunna utveckla sin kompetens beträffande ledarskap och styrning av organisationer. Kursen syftar även till att kursdeltagaren ska öka sin förståelse för samspel mellan ledarskap, individer, organisation och omvärld.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
OL155U version 1
Engelsk benämning:
Leadership, Change of Organisation and Stability in Health Care
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs, uppdragsutbildning.

Syfte

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska utvidga sina kunskaper om och förståelse av ledarskap i förändrings-processer och stabiliserande faktorer inom sjukvårdens organisationer. Kursdeltagaren ska därmed kunna utveckla sin kompetens beträffande ledarskap och styrning av organisationer. Kursen syftar även till att kursdeltagaren ska öka sin förståelse för samspel mellan ledarskap, individer, organisation och omvärld.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Nya styrnings- och ledarskapsformer inom sjukvården som drivkraft vid förändringsarbete
 • Förändringsprocesser utifrån ett lednings- och organiseringsperspektiv
 • Stabilitet och stabiliserande faktorer inom organisationen utifrån personalens perspektiv
 • Utmaningar och möjligheter för organisationer i samhällets förändring och i den globala kontexten
 • Förändrade relationer mellan sjukvården och andra organisationer och företag
 • Projekt som arbetsform i arbete med förändring och stabilitet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren visa:

 1. kunskap om stabiliserande faktorer och förändringsprocesser inom organisationer kopplat till ett ledningsperspektiv
 2. kunskap om former för styrning och ledarskap vid förändringsarbete inom sjukvården
 3. kunskap om skillnader respektive likheter mellan sjukvården och andra organisationer sett ur ett ledarskapsperspektiv
 4. förmåga att kunna tillämpa vetenskapliga metoder för analys av utvecklings- och förändringsbehov i offentliga organisationer
 5. förmåga att kunna analysera relationen mellan ledarskap, individ, organisation och omvärld
 6. förmåga att självständigt kunna tillämpa teoretiska perspektiv på en konkret vårdsituation med inriktning på patient och bemötande

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier samt grupparbeten som redovisas av kursdeltagarna vid det avslutande och obligatoriska seminariet. Undervisningen bedrivs under fyra heldagar, och mellan undervisningstillfällena bedriver deltagarna egna studier samt grupparbeten.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom

 • ett skriftligt individuellt arbete, 6 hp (betygsskala U, G, VG) som presenteras och diskuteras på ett seminarium, 1,5 hp (betygsskala U, G) (lärandemål 1-3)
 • ett skriftligt grupparbete, 5 hp (betygsskala U, G, VG) och muntlig redovisning av grupparbetet kopplat till teorier och praktiska erfarenheter, 2,5 hp (betygsskala U, G) (lärandemål 4-6)

För godkänt betyg på kursen krävs att samtliga examinationsmomenten är godkända.
För väl godkänt på hela kursen krävs dessutom att båda skriftliga examinationsmomenten bedömts som väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Ahrne, G. & Papakostas, A. (2014). Organisationer, samhälle och globalisering. Tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar. Studentlitteratur, Lund. (224 s)
 • Alvesson, M., Jonsson, A.,Svenningsson, S. & Wenglén, R. (2015). När ledarskapet krackelerar. Insikter från den icke så lätta praktiken. Studentlitteratur, Lund (202 s)
 • Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifter, Arbetsmiljöverket, Stockholm (12 s)
 • Ellström, P-E., Fogelberg Eriksson, A., Kock, H. & Wallo, A. (red) (2016). Mot ett förändrat ledarskap? Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv. Studentlitteratur, Lund (224 s)
 • Norbäck, L-E. & Targama, A. (2009). Det komplexa sjukhuset: att leda djupgående förändringar i en multiprofessionell verksamhet. Studentlitteratur, Lund. (285 s)
 • Sederblad, P. (red) (2013). Lean i arbetslivet. Liber, Stockholm.(325 s, urval ca 120 s)
 • SOU (2016:2) Effektiv vård - Slutbetänkande av en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Sammanfattning. Regeringskansliet, Stockholm. (20 s)
 • Tengblad, S. & Oudhuis, M. (red.) (2015). Organisatorisk resiliens: vad är det som gör företag och organisationer uthålligt livskraftiga? Studentlitteratur, Lund.(285 s, urval 86 s)
 • Valfri litteratur, anpassad till organisationens karaktär (privat, offentlig eller ideell)
 • Artiklar (tillhandahålles elektroniskt) (ca 100 s)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Telefon: 040-6657756