Projektledning - Grundkurs med ämnesövergripande projekt

Sammanfattning

Kursen syfter till att studenten ska utveckla sin individuella projektkompetens och förmåga att bidra till projektkompetens på grupp- och organisationsnivå.

Behörighetskrav

För att vara behörig till kursen OL201T Projektledning med ämnesövergripande projekt krävs följande:

Före kursens start ska studenten ha slutfört minst 35 hp av de två grundkurser som studenten läst under det första läsåret inom TELMah-programmet. Studenten ska dessutom ha uppnått minst betyget godkänt på minst 15 hp inklusive projekt 1 på var och en av de två kurser som studenten läst under första läsåret inom TELMah-programmet.

Studentens kurser inom TELMAH-programmets första år ska vara 2 av de 5
följande:

 • DA101T Informationssystem I 30 hp (alternativt DA201T eller DA301T)
 • DA111T Datavetenskap I 30 hp (alternativt DA211T)
 • DA121T Data- och telekommunikationssystem I 30 hp (alternativt DA221T)
 • EK101T Företagsekonomisk grundkurs 30 hp (alternativt EK201T eller EK201A)
 • BT110A Biomedicinsk teknologi I 30 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
OL201T version 3
Engelsk benämning:
Project Management - Basic Course with Interdisciplinary Project
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
26 mars 2009
Fastställandedatum:
13 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
02 juni 2009

Kursbeskrivning

Studenten ska utveckla sin individuella projektkompetens och förmåga att bidra till projektkompetens på grupp- och organisationsnivå.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är valbar för studenter inom andra året på TELMah-programmet.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen OL201T Projektledning med ämnesövergripande projekt krävs följande:

Före kursens start ska studenten ha slutfört minst 35 hp av de två grundkurser som studenten läst under det första läsåret inom TELMah-programmet. Studenten ska dessutom ha uppnått minst betyget godkänt på minst 15 hp inklusive projekt 1 på var och en av de två kurser som studenten läst under första läsåret inom TELMah-programmet.

Studentens kurser inom TELMAH-programmets första år ska vara 2 av de 5
följande:

 • DA101T Informationssystem I 30 hp (alternativt DA201T eller DA301T)
 • DA111T Datavetenskap I 30 hp (alternativt DA211T)
 • DA121T Data- och telekommunikationssystem I 30 hp (alternativt DA221T)
 • EK101T Företagsekonomisk grundkurs 30 hp (alternativt EK201T eller EK201A)
 • BT110A Biomedicinsk teknologi I 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • visa fördjupade kunskaper om projektarbete
 • visa kunskap om och förståelse för viktiga roller och faser i projekt
 • visa kunskap om och förståelse för gruppdynamiska processer i projektgrupper
 • visa grundläggande kunskap om teorier om ledarskap
 • visa grundläggande kunskap om projektdefinition, projektplanering och projektekonomi
 • visa förståelse av projekts omvärld och roll i förhållande till omgivande organisationer
 • visa kunskap om olika teoretiska perspektiv på organisation och ledning av projekt
 • visa förståelse av projektkompetens på individ, grupp- och organisationsnivå
 • visa förståelse av lärande- och utvecklingsprocesser i projekt
 • visa kunskap om olika perspektiv avseende förhållandet mellan samhälle och teknik

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande:
 • kunna tillämpa kunskaper om grupprocesser, projektledning och organisationsteori i en projektsituation
 • utifrån analys av situationsfaktorer kunna utforma projektstrategier, värdera lämpliga former för planering och organisation av projekt
 • kunna tillämpa och integrera kunskaper från olika ämnesdiscipliner i ett praktiskt projektarbete
 • aktivt och konstruktivt kunna delta i projektgrupper där olika kompetenser finns representerade
 • kunna presentera projektarbeten muntligt och skriftligt
 • kunna visa förmåga att reflektera över innebörden av ledarskap i olika projektsituationer
 • kunna visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till metodik, modeller och teorier om projektledning, organisation och ledarskap
 • kunna visa ett ansvarsfullt och samarbetsinriktat förhållningssätt gentemot den egna projektgruppen
 • kunna visa en ansvarsfull hållning avseende åtaganden gentemot externa aktörer i samband med projektarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande:
 • ha förmåga att kritiskt reflektera kring frågor som rör teknikens roll i mänskliga, sociala och organisatoriska sammanhang
 • kunna visa ett vetenskapligt förhållningssätt till rapportskrivning och seminariedeltagande

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1 examineras genom skriftligt individuell salstentamen.

Delmoment 2 examineras med skriftlig individuell hemtentamen.

Delmoment 3 examineras genom skriftlig individuell hemtentamen.

Delmoment 4 examineras i grupp genom skriftlig och muntlig rapportering av arbetet med projektledningsfunktionen i det ämnesövergripande projektet samt en reflektionsuppgift.

Krav för godkänd: För betyget godkänt på delmoment 1,2 och 3 krävs, förutom godkänt på tentamina och individuell rapport att alla obligatoriska moment är godkända och att studenten deltagit i alla obligatoriska seminarier. För godkänt på delmoment 4 krävs godkänt på gruppexamination samt att studenten deltagit i alla obligatoriska seminarier.

Betygsbedömning:
För varje delmoment ovan kan studenten tilldelas betyget underkänd, godkänd eller väl godkänt

För betyget väl godkänd för hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänt på minst två av examinationerna i delmoment 1, 2 och 3.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen ingår teoristudier och praktiska övningar om grupprocesser, grundläggande projektledningsverktyg, olika ansatser när det gäller projektledning och olika situationsfaktorer som påverkar val av projektstrategier, projektaktiviteter och samarbetsformer, samt även ett projektarbete där syftet är att studenten ska få fördjupad förståelse för och erfarenhet av arbete i ämnesövergripande projekt där studenterna besitter olika kompetenser. Detta projekt ger studenten möjlighet att tillämpa sina kunskaper i ett praktiskt projekt, som i sin tur utgör underlag för reflektion över verktyg och teoretiska ansatser om projektledning.

Kursen består av fyra delmoment:

 • Delmoment 1: Projektledningsmetodik och projektekonomi 7,5 hp
 • Delmoment 2: Att leda projektarbete i grupp 7,5 hp
 • Delmoment 3: Projekt, organisation och omvärld, 7.5 hp
 • Delmoment 4: Ämnesövergripande projektarbete, 7.5 hp

Arbetsformer

Kursen bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik. Studenten ges möjlighet att pröva sin förståelse av litteratur och föreläsningar i förhållande till egen erfarenhet, analys av fall och praktiska övningar.

Under den senare delen av kursen genomförs ett ämnesövergripande projekt. Projektarbetet avrapporteras skriftligt och muntligt. Inom ramen för projektarbetet ingår även en reflektionsuppgift där resultatet av projektet betraktas och diskuteras utifrån olika perspektiv och teoretiska referensramar.

Förutom fallstudier och det ämnesövergripande projektet, utgör de studerandes projektarbeten från tidigare kurser en viktig erfarenhetsgrund. Det ingår också samverkan med de studenter som gör sina projektarbeten på de tidigare kurserna.

Seminarieverksamheten är del av den pedagogiska inriktningen. Samtal och reflektion över det som studenten läser, gör och upplever utgör ett centralt inslag på kursen.

Delmoment 1: Föreläsningar ca 15 timmar, obligatoriska seminarier ca 15 timmar, handledning ca 4 timmar, grupparbete ca 35 timmar, samt individuellt arbete ca 130 timmar.

Delmoment 2: Föreläsningar ca 12 timmar, obligatoriska seminarier ca 5 timmar, grupphandledning ca 4 timmar, grupparbete ca 30 timmar, samt individuellt arbete ca 150 timmar.

Delmoment 3: Föreläsningar ca 10 timmar, obligatoriska seminarier ca 15 timmar, grupphandledning 4 timmar, grupparbete ca 35 timmar, samt individuellt arbete 135 timmar.

Delmoment 4: Föreläsningar ca 10 timmar, obligatoriska seminarier ca 20 timmar, samt projektarbete inklusive grupphandledning ca 170 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delmoment 1: Projektledningsmetodik och projektekonomi
 • Jansson, T. & Ljung, L. Projektledningsmetodik. Studentlitteratur, 2004
 • Norelid C. & Eliasson B. Projektkalkylen –praktisk handbok i projektekonomi, Studentlitteratur, 2004
 • Artiklar och övningsuppgifter (tillhandahålles)

Delmoment 2: Att leda projektarbete i grupp
 • Jansson, T. & Ljung, L. Projektledningsmetodik. Studentlitteratur, 2004
 • Projektledningsfilosofi –Inspiration för den tänkande projektledaren, Schibsted Förlagen, 2008
 • Svedberg L. Gruppsykologi - om grupper, organisationer och ledarskap.Studentlitteratur, 2007
 • Artiklar och övningsuppgifter (tillhandahålles)

Delmoment 3: Projekt, organisation och omvärld
 • Backman, M.: Projektledning i strålkastarljuset : en studie av Volvo YCC. Liber, 2005
 • Bakka J. F., Fivesdal E. & Lindqvist L. Organisationsteori - Struktur Kultur Processer. Liber, 2006
 • Söderlund, J. Projektledning och Projektkompetens. Perspektiv på konkurrenskraft. Liber, 2005
 • Artiklar och övningsuppgifter (tillhandahålles)

Delmoment 4: Ämnesövergripande projektarbete
 • Björklund, M. & Paulsson, U. Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, 2003
 • Andersen, E. S. & Schwencke, E. Projektarbete - en vägledning för studenter, Studentlitteratur, 1998
 • Kompendium (urval av texter om samspel mellan teknik- och samhällsutveckling)(tillhandahålles)

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Rebecka Johansson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657753
Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-6657179