Grundläggande psykologi - mänskliga möten

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, vår 2013, höst 2012, vår 2012, höst 2011

Kurskod:
OL301F version 1
Engelsk benämning:
Psychology and Human Encounters
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
03 februari 2011
Fastställandedatum:
10 mars 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om olika processer som påverkar mänskliga beteenden samt förståelse av egna och andras beteenden vid möten mellan människor.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsförmedling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om:

 • grundläggande begrepp inom kursens område (se innehåll)
 • personlighetspsykologiska teorier
 • intra- och interpersonell kommunikationsteori och hur möten mellan människor påverkas av interaktionen dem emellan
 • grundläggande teorier gällande konflikthantering och kriser
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna genomföra enkla analyser av sitt eget och andras beteende
 • visa förmåga att kommunicera med andra
 • visa förmåga att hantera konflikter och kriser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna granska och reflektera över sitt eget och andras beteenden utifrån professionella förhållningssätt och perspektiv

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd:
Godkänd skriftlig tentamen 6 hp, godkänd individuell inlämningsuppgift 1 hp, samt aktivt deltagande på obligatoriska seminarier 0,5 hp.

För väl godkänd krävs dessutom väl godkänd skriftlig tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen omfattar:

 • grundläggande personlighetspsykologi
 • intra- och interpersonell kommunikation
 • mänskliga möten
 • konflikthantering
 • kriser
 • människan i förändring och utveckling

Arbetsformer

Föreläsningar ca 24 timmar, obligatoriska övningar och seminarier ca 12 timmar samt självstudietid ca 165 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. WS Bookwell, ISBN 9127-112578.
 • Dimbleby, R. & Burton, G. (1997). Oss emellan – mellanmänsklig kommunikation. Studentlitteratur.
 • Ekstam, K. (2000). Handbok i konflikthantering. Liber ekonomi, ISBN 9147-06123-5.
 • Övrigt utdelat kursmaterial.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Maria Appelqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657392

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program