Professionella möten - Kundrelationen

Sammanfattning

Behörighetskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, FF303F Styrning av fastighetsföretag, JU107A Juridisk översiktskurs samt OL301F Grundläggande psykologi – mänskliga möten.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
OL302F version 2
Engelsk benämning:
Professional Encounters - Customer Relations
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 november 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, FF303F Styrning av fastighetsföretag, JU107A Juridisk översiktskurs samt OL301F Grundläggande psykologi – mänskliga möten.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Fastighetsförmedling.

Syfte

Kursens syfte är att studenten med hjälp av olika vetenskapliga perspektiv, ska utveckla kunskap om olika förutsättningar för det professionella mötet mellan mäklare och kund. Studenten ska också utveckla kunskap om och förståelse av hur detta möte kan analyseras.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • professionellt förhållningssätt
 • kommunikation – modeller, kontext och nivå
 • den inter- och intrapersonella processen
 • identitet, självkänsla och värderingar
 • kroppsspråket
 • samtalet med kunden
 • observation som metod
 • kvalitativ intervju som metod

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa fördjupad förståelse av processer och förutsättningar som påverkar kommunikation och samspel mellan människor
 • kunna redogöra för begrepp inom emotions- och kognitionspsykologi
 • visa kunskaper om perceptionspsykologi
 • visa förståelse av hur man med hjälp av flera olika vetenskapliga perspektiv kan analysera det professionella mötet mellan mäklare och kund

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna granska och reflektera över sitt eget och andras beteende i det professionella mötet
 • kunna analysera det professionella mötet mellan mäklare och kund med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kritiskt kunna förhålla sig till olika slags förutsättningar i det professionella mötet och till sitt eget och andras beteende i detta möte

Arbetsformer

Föreläsningar ca 25 timmar, seminarium ca 20 timmar, handledning ca 3 timmar, samt självstudietid ca 155 timmar.

Bedömningsformer

Individuell hemtentamen, 4 hp, U/G/VG.
Grupparbete ”Observera en visning”, 1 hp, U/G.
Grupparbete ”Första intrycket”, 2,5 hp, U/G.

Krav för godkänd: Godkänd individuell hemtentamen 4 hp, godkänt grupparbete/observation som görs i par 1 hp samt godkänt grupparbete 2,5 hp.

För väl godkänd krävs dessutom väl godkänd individuell hemtentamen 4 hp

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dahlgren, L. & Starrin, B. (2004). Emotioner, vardagsliv & samhälle – En introduktion till emotionssociologi. Liber, Stockholm.
 • Demarais, A. & White, V. (2005). First Impressions: What You Don't Know about How Others See You. Bantam Books.
 • Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation. Samspel mellan människor. Studentlitteratur, Lund.
 • Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund.
Artikelsamling (tillhandahålles av kursansvarig)
Referenslitteratur
 • Eklund, F. (2015). Sälj! Konsten att sälja vad som helst till vem som helst. Ekerlids förlag, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Maria Appelqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657392
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

29 mars 2021 - 02 maj 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 01 maj 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program