Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling

Sammanfattning

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att kritiskt och konstruktivt granska urbana utvecklingsprojekt ur ett hållbarhetsperspektiv.
Kursen behandlar följande tema:
 • projektet som en dominerande form för att organisera urban utveckling
 • projektledning och projektets organisatoriska förutsättningar
 • projekt och hållbarhet
 • nätverk i design, genomförande och förvaltning
 • att genomföra en förstudie gällande ett urbant utvecklingsarbete
Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
OL631B version 1,2
Engelsk benämning:
Project and Process Management for Sustainable Urban Development
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
08 november 2016

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering och kan även ges som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att kritiskt och konstruktivt granska urbana utvecklingsprojekt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:

 • projektet som en dominerande form för att organisera urban utveckling
 • projektledning och projektets organisatoriska förutsättningar
 • projekt och hållbarhet
 • nätverk i design, genomförande och förvaltning
 • att genomföra en förstudie gällande ett urbant utvecklingsarbete

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska vid kursens slut kunna uppvisa
1. förståelse av projekts betydelse vid urban utveckling samt kunskap om möjligheter och begränsningar när det gäller hur urbana utvecklingsprojekt kan bidra till hållbar stadsutveckling
2. kunskap om metoder för processledning och olika sätt att organisera projekt
3. kunskap om hur processer i design, genomförande och förvaltning påverkar projektets resultat och långsiktiga inverkan
Färdigheter och förmåga
Studenten ska vid kursens slut kunna uppvisa förmåga att
4. genomföra en förstudie, gällande ett urbant utvecklingsarbete, av sådan kvalitet att den kan granskas av ett externt företag, offentlig organisation eller en tilltänkt extern finansiär.
5. kritisk reflektera över styrning och förvaltning av ett utvecklingsprojekt med utgångspunkt i förståelse av hållbar stadsutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs
6. självständigt och kritiskt kunna reflektera över urbana utvecklingsprojekt och dess inverkar på ekosystem och på människors välbefinnande

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, workshops, gruppvis arbete, seminarier och presentationer för att skapa dynamiska inlärningssituationer. En central del i kursen är att studenten ska genomföra en förstudie i samarbete med en extern part, t ex ett företag, offentlig organisation eller organisation i tredje sektorn. Studenten ska också bidra med konstruktiv kritik av andra studenters arbeten. Arbetet med förstudien kan göras individuellt eller i en liten grupp.
Obligatoriska litteraturseminarier omfattar ca 10 timmar (4-6 seminarier). Obligatorisk närvaro vid presentationer och diskussion av förstudier omfattar ca 24 timmar.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms i två examinationer:

 • Litteraturseminarier, 5 hp. De examineras genom dels skriftliga underlag inför seminarierna, dels aktivt deltagande vid själva seminariet. Studenter ska uppvisa kunskaper som svarar mot lärandemål 1, 2 och 3 (betygsskalan Godkänd/Underkänd).
 • Utveckling och presentation av en förstudie av ett urbant utvecklingsarbete, 10 hp. I examinationen ingår även att ge konstruktiv kritik på andra studenters arbete. Studenter ska uppvisa förmåga motsvarande lärandemål 4, 5 och 6 Betygsskala (Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)).
För betyget godkänd krävs att samtliga moment är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på arbetet med förstudien.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Merparten av litteraturen i kursen utgörs av artiklar från vetenskapliga tidsskrifter, som är tillgängliga via Malmö högskolas bibliotek och case material, som görs tillgänglig av lärarna. Följande böcker ingår också:
 • Cobb, A. T. (2012). Leading Project Teams. (2nd ed.). Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Thackara, J. (2017). How to thrive in the next economy. Thames & Hudson, London.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Fredrik Björk, Kursansvarig
Telefon: 040-6657124

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö