Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap eller närliggande huvudämne av relevans för en hälso-och sjukvårdskontext, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
OM621B version 1
Engelsk benämning:
Nursing: Knowledge of improvement focusing on safe and person-centred care
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 augusti 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap eller närliggande huvudämne av relevans för en hälso-och sjukvårdskontext, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Omvårdnad mastersprogram i år 2. Kursen kan även ges som fristående kurs.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig fördjupad kunskap om förbättringskunskap, samt hur denna kan implementeras i klinisk verksamhet. Kursen syftar även till att studenten utvecklar fördjupad kunskap och förståelse för förbättringskunskap som särskilt fokuserar på säker och personcentrerad vård- och omvårdnad.

Innehåll

Kursen behandlar kunskap och färdigheter avseende förbättringskunskap med fokus på säker och personcentrerad vård baserad på klinisk verksamhet och forskning. I kursen diskuteras även teorier och modeller för förbättringsarbete samt dess implementering. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Förklara och värdera olika teorier, modeller och redskap (t.ex. kvalitetsregister) för förbättring- och implementeringskunskap,
  2. diskutera och motivera relationerna mellan säker vård, personcentrerad vård och förbättringskunskap inom en hälso-och sjukvårdskontext
  3. identifiera ett förbättringsprojekt i klinisk kontext, skriftligt planera och diskutera hur detta kan implementeras, och
  4. tillämpa ett akademiskt skrivande, som kännetecknas av ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Arbetsformer

För att studenten ska kunna uppnå lärandemålen presenteras kursinnehållet vid föreläsningar, seminarium samt grupparbete. Lärandemål 1 presenteras vid en föreläsning samt behandlas i ett grupparbete som särskilt fokuserar på den egna verksamhetens användning av kvalitetsregister. Lärandemål 2 behandlas vid föreläsningar. Lärandemål 3 behandlas vid ett posterseminarium där studenten presenterar sitt förbättringsprojekt. Lärandemål 4 bearbetas vid ett litteraturseminarium där studenten ska ha identifierat en vetenskaplig artikel som behandlar något av begreppen förbättrings- och implementeringskunskap, säker vård eller personcentrerad vård. Vid seminariet diskuteras de identifierade artiklarna utifrån ett vetenskapligt och kritiskt perspektiv. Av de schemalagda momenten är grupparbete och seminarier obligatoriska.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål (1–4) examineras genom en individuell, skriftlig examinationsuppgift i form av ett förbättringsprojekt. Projektet behandlas vid ett seminarium i form av ett opponent- och respondentskap. Fokus i bedömningen ligger på den individuella studentens förmåga att skriftligt tillämpa och kritiskt värdera teorier och modeller för förbättrings- och implementeringskunskap satt i relation till säker och personcentrerad vård. Fokus ligger också på studentens förmåga att kritiskt och konstruktivt kunna diskutera en annan students arbete. Vid bedömning läggs vikt vid kvalitet/innehåll samt form och struktur. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. För godkänt betyg på kursen krävs närvaro på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment (kursfordringar) samt att övriga kurskrav i studiehandledningen är uppfyllda. För väl godkänt betyg på kursen krävs väl godkänt betyg på den individuella, skriftliga examinationsuppgiften.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet

*Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J (red.) (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund, Studentlitteratur. 264 s.
Nelson E, Batalden P & Godfrey M, (2007). Quality by design, a clinical microsystems approach. San Francisco, Jossey-Bass. 459 s. finns som elektronisk resurs via Malmö högskolas bibliotek
*Grol R, Wensing M, Eccles M, Davis D (2013) Improving patient care – the implementation of change in health care. 2 ed. Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell 374 s. - finns som elektronisk resurs via Malmö högskolas bibliotek
Nilsen P, (red), (2010). Implementering – teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård. Lund, Studentlitteratur. 263 s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, avhandlingar, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Katarina Sjögren Forss, Kursansvarig
Telefon: 040-6657036
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

09 november 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema

08 november 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

07 november 2022 - 13 januari 2023 Dagtid 50% Malmö

06 november 2023 - 12 januari 2024 Dagtid 50% Malmö