Forskningsmetodik

Sammanfattning

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av medicinsk eller kirurgisk vård. Den syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom kvantitativ och kvalitativ forsknings- och utvecklingsmetodik

Behörighetskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp,
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2018

Kurskod:
OM711A version 3
Engelsk benämning:
Research Methodology
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
11 juni 2015

Förkunskapskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp,
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning medicinsk vård 60 hp. Ges även som fristående kurs och kan ingå i examensfordringarna för magister- eller masterexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter om i vetenskapsteori, forskningsprocessen, etiska principer och forskningsdesign utifrån olika vetenskapsparadigm tillämpbara inom hälso- och sjukvården. Student ska även erhålla färdigheter i akademiskt skrivande och ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Innehåll

I kursen behandlas översiktligt vetenskapsteoretiska utgångspunkter för kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod vilka bearbetas i relation till tillämpning, styrkor och svagheter utifrån perspektiven medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap. Strukturerad litteratursökning tillämpas och kritisk granskning av publicerade vetenskapliga studier tränas. Vidare fördjupas forskningsprocessen och olika typer av forskningsdesign diskuteras utifrån kliniska frågeställningar av relevans för hälso- och sjukvårdsforskning med medicinsk vetenskapligt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Vidare behandlas forsknings-användning och etiska principer, dess relation till mänskliga rättigheter samt forskningens nytta för omvårdnadens praxis och för samhället. Även akademiskt skrivande och kritiskt analytiskt förhållningssätt belyses.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. diskutera och analysera forskningsdesign inom kvalitativ och kvantitativ metod satt i relation till dessas styrkor, svagheter, applikation och tillämpning för studier inom hälso- och sjukvård,
2. söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur representativ för olika vetenskapsparadigm och av relevans för omvårdnad och kliniska frågeställningar,
3. diskutera och redogöra för forskningsetiska principer i relation till mänskliga rättigheter samt forskningens värde,
4. tillämpa forskningsprocessen och självständigt formulera syfte och kliniskt relevanta frågeställningar med relevans för medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap, och
5. tillämpa akademiskt skrivande och ett kritiskt förhållningssätt.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av enskilda studier, föreläsningar, workshops samt seminarier för att uppnå lärandemål 1-5. Vetenskapliga studier och litteratur värderas kritiskt och diskuteras vid ett litteraturseminarium (lärandemål 1 - 4). Lärandemål 1-4 behandlas även vid en workshop där teoretiskt kunnande integreras med praktiskt färdigheter och förmågor. Av de schemalagda momenten är seminarier och workshop obligatoriska. Eventuell frånvaro från obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator genom skriftlig kompletteringsuppgift om inte arbetsformen kan organiseras under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-5 examineras individuellt både skriftligt och muntligt vid ett seminarium där bedömning för lärandemålets uppfyllande baseras på hur välunderbyggd projektplanen är metodologiskt samt syftets och problemställningens relevans för medicinsk vård och omvårdnad. Seminariet genomförs som opponent- och respondentskap. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på projektplanen samt att övriga kurskrav är uppfyllda. För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på examinationsmoment projektplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

* Aveyard H, Sharp P, Wooliams M, (2011) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press, 170 s.
*Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur, 264 s.
Gudmundsson P, (2018) Skrivanvisningar för studenter vid Fakulteten för Hälsa och Samhälle. Malmö: Malmö universitet. 16 s
*Polit D F, Beck C T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 10th rev international edition. Philadelphia; Lippincott Williams & Wilkins, 784 s,
*SBU, (2017) Utvärdering av metoder i hälso-och sjukvården: En handbok. (senaste upplagan) Stockholm; Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 167 s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen och beror på projektplanens karaktär, om cirka 500 sidor.

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anne-Marie Wangel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657455
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

31 augusti 2020 - 06 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program