Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap om ledarskap, organisationer, förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete samt relevanta lagar och förordningar. Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap och förståelse i pedagogik som handledning och undervisning för att kunna leda arbetet i det interprofessionella teamet. Kursen syftar också till att studenten ska fördjupa sin kunskap om begreppet kulturkompetens och hur detta kan relateras till ledarskap, handledarskap och undervisning.

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
OV716A version 1
Engelsk benämning:
Nursing: Leadership in Theory and Practice
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Omvårdnad mastersprogram år 2.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om ledarskap, organisationer, förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete för att självständigt kunna leda arbetet i ett interprofessionellt team. Kursen syftar även till att studenten ska fördjupa sin kunskap och förståelse i pedagogik som handledning och undervisning för att kunna leda arbetet i det interprofessionella teamet. Kursen syftar också till att studenten ska skaffa sig kunskap om begreppet kulturkompetens och hur detta kan relateras till ledarskap, handledarskap och undervisning.

Innehåll

Kursen behandlar teorier och modeller för ledarskap, organisationer och pedagogik. Dessutom diskuteras förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete som syftar till att stödja ledarskap inom hälso-och sjukvården. Slutligen behandlas den medicinska och vårdvetenskapliga forskningens användbarhet för kunskapsutveckling. Med utgångspunkt från ledarskap och organisation behandlas och diskuteras lagar, styrdokument och riktlinjer samt forskning av relevans för kompetens- och kunskapsutveckling samt för vård- och omvårdnadsarbete. Hur begreppet kulturkompetens kan påverka ledarskapet, handledarskapet, undervisning samt det interprofessionella teamarbetet behandlas och diskuteras också.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. kontrastera och kritiskt bearbeta teorier och modeller för ledarskap, organisation och pedagogik,
2. kontrastera och kritiskt bearbeta förändringsarbete och kunskapsimplementering av vikt för ledarskap i vård- och omvårdnad samt det interprofessionella teamarbetet,
3. sammanfatta och kritisera medicinsk och vårdvetenskaplig forskning av relevans för ledarskap och handledning samt forskningens användbarhet för kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvård och det kliniska arbetets planering, samordning och utvärdering,
4. förklara och värdera de lagar, regelverk och styrdokument som är av betydelse för verksamhetsområdet och hur dessa kan stödja eller hindra tillämpning av vård- och omvårdnad, och
5. identifiera och analysera vikten av kulturkompetens och tillämpa strategier för att hantera frågor relaterade till kulturkompetens i relation till ledarskap, handledarskap och undervisning riktat mot till exempel, interprofessionella team, patienter, närstående och studenter.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 1 bedrivs i form av föreläsningar, seminarium och debatt. För att student skall uppnå lärandemål 1–3 arbetar de i grupper med att förbereda och genomföra en debatt som behandlar, för eller emot, ett slumpmässigt utdelat ämne satt i relation till specialistsjuksköterskans ledarskap. För att student skall uppnå lärandemål 4 och 5 presenteras kursinnehållet vid föreläsningar och kopplas till ett litteratur- och diskussionsseminarium. Av de schemalagda momenten är debatt och seminarium obligatoriska.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 - 3 examineras individuellt i form av en öppen debatt. Fokus i examinationens bedömning ligger på studentens förmåga att kritiskt behandla och debattera lärandemålen samt hur väl debatten baseras på tillgänglig hälso-och sjukvårdsforskning forskning och beprövad erfarenhet. Bedömningen lägger även vikt vid struktur och form, framförande och disposition, samt att studenten håller sig inom de angivna ramarna. Lärandemål 4 samt 5 examineras vid ett litteratur- och diskussionsseminarium. Fokus för bedömning läggs vid den individuella studentens förmåga att kritiskt diskutera och reflektera, muntligt samt skriftligt, kring de två lärandemål som examinationen behandlar. Detaljerade bedömningskriterier samt hur betyg viktas inför det sammanlagda kursbetyget återfinns i studiehandledning. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning). För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på kursens examinationsmoment litteratur- och diskussionsseminarium.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet
* Aveyard H, Sharp P, Williams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press. 192s.
Finkelman A, (2011) Leadership and management for nurses. Core competencies for quality Care: International Edition. Pearson. 552s.
*Grol R, Wensing M, Eccles M, Davis D, (2013) Improving patient care – the implementation of change in health care. 2 ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 374 s. - finns som elektronisk resurs via Malmö högskolas bibliotek.
Kersey-Matusiak G, (2015) Kulturkompetent omvårdnad. Studentlitteratur: Lund. 252s.
Kvarnström S, (2007) Interprofessionella team i vården. En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner. Linköping Studies in Health Sciences Thesis No. 83. Laddas ner via http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:liu-9837
*Polit DF, Beck CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 10 th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 814 s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen om ca 200 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452
Katarina Sjögren Forss, kursansvarig
Telefon: 040-6657036

Anmälan

21 januari 2019 - 29 mars 2019 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-95181

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök