Politisk antropologi

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Politisk antropologi är den gren inom ämnet antropologi som befattar sig med politiska processer och maktkonstellationer. Tematiskt ligger fokus på det organiserade våldet, krigets vardag, globala scenarier, världspolitikens manifestationer i lokalsamhället, samt politiska relationer i småskaliga samhällen. Under kursen diskuteras ett antal etnografiska fallstudier. Det ges även en allmän introduktion till ämnet social- och kulturantropologi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2007

Kurskod:
PA1001 version 2
Engelsk benämning:
Political anthropology
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 december 2004
Fastställandedatum:
02 december 2004
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 december 2004

Kursbeskrivning

Efter genomgången kurs skall studenterna ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i Politisk antropologi.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kursen förväntas ge studenterna förmågan att
– förstå centrala frågeställningar inom politisk antropologi
– ha insikt i ämnets framträdande forskningsansatser och debatter
– kunna överblicka ämnets utveckling
– kunna tolka lokala och globala politiska processer

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer bygger på följande examinationsformer:
– hemtentamina som är individuella arbeten och som var och en redovisar ungefär fem veckors studier (motsvarande 5 poäng)

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av följande moment som är integrerade med varandra:
– ämnesintroduktion
– ämnets teoretiska utveckling och metodologi
– etnografiska fallstudier
– världspolitiska processer i lokalsamhället
Kursens innehåll präglas av teoretisk och empirisk pluralism: alternativa teoretiska ansatser presenteras, olika nivåer mellan och blandningar av teori och empiri tas upp och skilda fallstudier diskuteras. Malmö högskolas grundläggande perspektiv är integrerade i kursens olika moment.

Arbetsformer

Följande arbetsformer och resurser för lärande används under kursen:
– föreläsningar
– seminarier
– självstudier
Kursen präglas av ett problem- och temaorienterat arbetssätt. Dessutom görs studenterna från första början förtrogna med aktuell forskning. Detta för att undvika ett alltför stort innehållsmässigt glapp mellan utbildning och forskning. Kursen och bedömningssystemet kräver i sin helhet ett aktivt engagemang och närvaro av studenterna

Kurslitteratur och övriga läromedel


Se separat lista

Övrigt

Detta dokument är en rekonstruktion av kursplanen ur vår tidigare databas

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Kultur och samhälle .

Mer information om utbildningen