Produktdesign: Designmetodik och yrkesroll

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
PD170A version 4,1
Engelsk benämning:
Product Design: Design Methodology and Profession
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Produktdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
13 februari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet produktdesign på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för en kandidatexamen i produktdesign.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig en introduktion till ämnet produktdesign. I designmetodiken lär sig studenten vanligt förekommande metoder inom produktdesign, metoder för idéutveckling och kreativt iterativt arbete. Studenten tränas också i hur skissarbetet är en del av designprocessen och hur det kan användas för idéutveckling och kommunikation. Under kursen introduceras studenten även till verkstadsarbete, material och tillverkningstekniker.
I kursen ges vidare överblick över produktdesignerns olika yrkesmöjligheter och arbetsuppgifter, ämnets historia, nutida och framtida utveckling samt grundläggande designmetodik.

Innehåll

 • Designhistoria kopplad till designerns yrkesroll.
 • Grundläggande designmetodik och visuell kommunikation av idé och resultat i designprocessen.
 • Skissarbete för hand i två och tre dimensioner
 • Experimentellt formarbete kopplat till verkstadsteknik och prototyparbete.
 • Material och tillverkningsteknik, med grundläggande ritteknik
 • Akademiskt förhållningssätt

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 1. Visa kännedom om produktdesignerns yrkesroll och arbetsuppgifter inom olika sektorer och visa förståelse för samhällets utveckling såväl historiskt som i nutid och hur det speglas i yrket och ämnets utveckling.
 2. Kunna tillämpa grundläggande designmetoder.
 3. Visa på färdigheter inom tvådimensionella skissmetoder som är lämpliga för att kommunicera sina idéer, tankar och frågeställningar.
 4. Visa förmåga att genomföra olika typer av tredimensionella skissmetoder som är lämpliga för att kommunicera sina idéer, tankar och frågeställningar
 5. Visuellt kunna kommunicera resultatet av en designprocess.
 6. Kunna läsa, reflektera över, diskutera och skriva en akademisk text.
 7. Visa kunskap om formgivningsprocessen och dess relation mellan funktion, förståelse, form och identitet.
 8. Visa färdigheter i verkstaden för att kunna utveckla skissmodeller och prototyper i några olika material och metoder.
 9. Kunna argumentera för valda material och tillverkningsmetoder.
 10. Kunna göra en ritning för verkstadsarbete.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och handledningar

Bedömningsformer

 • Yrkesrollen i utveckling (3 hp): individuell inlämningsuppgift (lärandemål 1)
 • Skissteknik (3 hp): individuella inlämningsuppgifter (lärandemål 3)
 • Designmetodik A med fokus på skissprocess (6 hp): presentation, gestaltning och dokumentation i grupp (lärandemål 2, 4)
 • Visuell kommunikation (1,5hp): individuella inlämningsuppgifter (lärandemål 5)
 • Akademiskt förhållningssätt (1,5hp): individuell inlämningsuppgift (lärandemål 6)
 • Form (4,5hp): individuella gestaltningar och presentationer (lärandemål 7)
 • Designmetodik B med fokus på verkstad, material och tillverkningsteknik (7,5 hp): presentation, gestaltning och inlämningsuppgift i grupp (lärandemål 8, 9)
 • Teknisk ritning (1,5hp): individuell inlämningsuppgift (lärandemål 10)
 • Designmetodik C med fokus på semiotik (1,5 hp) gestaltning och presentation i grupp (lärandemål 7)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. 3., omarb. uppl. Lund: Liber

Thompson, R. (2007). Manufacturing processes for design professionals. Thames & Hudson.

Thompson, Rob (2017). Materials Selection for Design Professionals, Thames & Hudson

Van Boeijen, Daalhuizen, Zijlstra (2014). Delft Design Guide. BIS

Wikberg Nilsson, Å, Törlind, P., Ericson, Å(2015). Design – process och metod. Lund: Studentlitteratur.


Textutdrag från andra läromedel eller digitala läromedel tillgängliggörs i digital form (pdf eller länk) på Canvas av ansvarig lärare.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Schema (A) Schema (B) Schema (C) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program