Produktdesign: Användarcentrerad design

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 15 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Kursplan

Kursplan för studenter

Kurskod:
PD171A version 1
Engelsk benämning:
Product Design: User-centered Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Produktdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 oktober 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Minst 15 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet produktdesign på nivå 31-60 hp och kan ingå i examensfordringarna för en kandidatexamen i produktdesign.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska vidareutveckla färdigheterna inom designmetodik och användarcentrerad design (ACD). Designens roll för människan är kursens stora tema där fokus ligger på design som bärare av identitet och funktion i relation till människan som användare, beställare och medskapare. Kursen ger även en fördjupning till material och tillverkningstekniker samt en introduktion till forsknings- och utvecklingsarbetet inom design.

Innehåll

Människokroppens relation till design berörs och ämnen som ergonomi, semiotik och kognition behandlas. I kursen övar studenten på metoder för att förstå och analysera såväl användaren som den omvärld designen ska verka i. I kursen vidareutvecklar studenten sin designmetodik samt sin förmåga att kommunicera sin process och sitt resultat av ett designprojekt. Digitala metoder för gestaltning och visuellt kommunikation introduceras och färdigheter i presentation tränas. Kunskapen om olika material och tillverkningstekniker fördjupas och studenten ska lära sig ta välgrundade beslut inför industriell produktion. Studenten visar i olika projekt att denne kan tillämpa kunskaper och metoder kursen har gått igenom. Kursen ger en idéhistorisk orientering i hur olika områden inom designforskningen har vuxit fram och står i relation till varandra och till produktdesign. Förmågan att läsa, analysera och skriva akademisk text tränas, liksom förmågan till källkritik.

Lärandemål

//Efter avslutad kurs ska studenten://
1. visa kunskap om teorier och metoder inom användarcentrerad design, deras roll inom yrkespraktik och vetenskapligt arbete inom produktdesign, samt kunna tillämpa några av de metoder som kursen tar upp
2. kunna redogöra för olika materielgruppers karakteristiska egenskaper och i ställa dem i relation till tillverkningsmetoder samt kunna argumentera för val av material och tillverkningsmetoder i ett produktdesignprojekt med hänsyn taget till användare, ekonomi och konstruktion.
3. kritiskt kunna diskutera relationen mellan funktion, förståelse, form och identitet i relation till användare samt material och tillverkningsmetoder.
4. med hjälp av designmetoder kunna utveckla en produkt med tanke på användare, identitet och kontext samt reflektera kring hur dessa påverkar varandra.
5. tillämpa metoder för att strukturera, utveckla och behålla kreativiteten i ett utvecklingsprojekt.
6. kunna kommunicera sin utvecklingsprocess, sina idéer och sitt resultat muntligt, skriftligt och med relevanta modeller och visualiseringar så att en icke insatt person förstår.
7. kunna redogöra för några forskningsområden inom design, uppvisa en orientering inom aktuella designforskningsfrågor samt fördjupad kunskap och förståelse inom något delområde.
8. visa förmåga att söka, analysera och kritiskt värdera olika källor till information.
9. kunna reflektera över sitt eget och andras behov av ytterligare kunskap.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar, handledningar.

Bedömningsformer

Användarcentrerad design, teori och metoder (6 hp): skriftlig uppgift (lärandemål 1,8,9)
Projekt A; ACD med fokus på funktion, materialval och konstruktion (7,5 hp): seminarium, gestaltning och dokumentation (lärandemål 1,2,3,4,6,9)
Projekt B; ACD med fokus på form, upplevelse och identitet (10hp): seminarium, gestaltning och dokumentation (lärandemål 1,2,3,4,5,6,9
Designteori (6,5 hp): två seminarium (lärandemål 7, 8)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomström, V., Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur
Förinstallerade tutorials, Solid Works
Kurskompendium
Ehn, P. (2007) Design för alla? Under ytan: en antologi om designforskning, Raster förlag.
Norman, D. A. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. New York: Basic books.
Sanders, E. B. N. (2002). From user-centered to participatory design approaches. Design and the social sciences: Making connections, 1-8
Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. Co-design, 4(1), 5-18.
Thompson, Rob. (2007). Manufacturing processes for design professionals, New York: Thames & Hudson
Sundström, Erik (2005). Produktutveckling startar med idéer, Lidingö: Industrilitteratur AB
Monö, Rune. (1997). Design for Product Understanding: The Aesthetics of Design from a Semiotic Approach, Stockholm: Liber,

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Anmälan

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 januari 2018 - 03 juni 2018 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program