Produktdesign: Användarcentrerad design

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 15 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
PD171A version 2
Engelsk benämning:
Product Design: User-centered Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Produktdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Minst 15 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet produktdesign på nivå 31-60 hp och kan ingå i examensfordringarna för en kandidatexamen i produktdesign.

Syfte

Studenten ska vidareutveckla färdigheterna inom designmetodik och användarcentrerad design (ACD). Kursens tema är design som bärare av identitet och funktion i relation till människan som användare, beställare och medskapare. Förutom användarcentrerad design innehåller kursen moment som 3D CAD och Visuell kommunikation där syftet är att studenten fördjupar sina färdigheter inom formutveckling och förmåga till kommunikation av designprojekt. Kursen ger även en fördjupning till material och tillverkningstekniker samt en introduktion till forsknings- och utvecklingsarbetet inom design.

Innehåll

• Kvalitativa metoder för att förstå och analysera såväl användaren som den omvärld designen ska verka i.
• Människan i relation till design berörs och ämnen som ergonomi och semiotik behandlas.
• Vidareutveckling av designmetodik samt förmågan att kommunicera processen och resultatet av ett designprojekt.
• Digitala metoder för gestaltning och visuell kommunikation introduceras och färdigheter i presentation tränas.
• Kunskapen om olika material och tillverkningstekniker fördjupas och studenten ska lära sig ta välgrundade beslut inför industriell produktion.
• Projekt där studenten kan tillämpa kunskaper och metoder från kursen.
• Grundläggande orientering inom designforskningen och dess relation till produktdesign.
• Förmågan att läsa, analysera och skriva akademisk text tränas, liksom förmågan till källkritik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
1. visa kunskap om sammanhangen inom användarcentrerad design, lära känna sin roll inom yrkespraktik och vetenskapligt arbete inom produktdesign, samt kunna tillämpa några av de metoder som kursen tar upp.
2. kunna redogöra för olika materialgruppers egenskaper och i ställa dem i relation till tillverkningsmetoder samt kunna argumentera för val av material och tillverkningsmetoder i ett produktdesignprojekt med hänsyn taget till användare, ekonomi och konstruktion.
3. kritiskt kunna diskutera relationen mellan funktion, förståelse, form och identitet i relation till användare samt material och tillverkningsmetoder.
4. med hjälp av designmetoder kunna utveckla en produkt med tanke på användare, identitet och kontext samt reflektera kring hur dessa påverkar varandra.
5. kunna kommunicera sin utvecklingsprocess, sina idéer och sitt resultat muntligt, skriftligt och med relevanta modeller och visualiseringar så att en icke insatt person förstår.
6. i akademisk text kunna redogöra för några forskningsområden inom design.
7. visa förmåga att söka, analysera, kritiskt värdera och kunna referera till olika informationskällor.
8. kunna tillämpa grundläggande digitala 3D-verktyg.
9. kunna reflektera över sitt eget och andras behov av ytterligare kunskap.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar, handledningar.

Bedömningsformer

MODUL 1:
Utforska kontext (4,5hp)
Fokus på projektplanering, omvärldsanalys/marknadsanalys, intervju, fokusgrupp, observation, analys och dokumentation.
Examineras genom seminarium samt skriftlig inlämning och reflektion (lärandemål: 1,5,6 och 8).
3D-CAD:1 (4,5 hp)
Fokus på formuppbyggnad och Rapid-prototyping.
Examineras genom inlämningar (lärandemål 8).
MODUL 2:
Prototypa koncept (6hp)
Fokus på ergonomi, idé och skiss, identiteten och form, färg, prototypa.
Examineras genom muntlig redovisning samt inlämningar, skisser och fysiska modeller (lärandemål 3, 4, 6, 9)

Material och produktionsmetoder, del 2 (4,5hp)
Fokus på konstruktion och materialval: konsekvenser för produktion, form/identitet, ekonomi.
Examineras genom Inlämning och seminarium (lärandemål 2 och 3).
MODUL 3:
Kommunicera projekt (4,5 hp)
Fokus på kommunikation av process och resultat, infografik och illustrationer, roduktfoto.
Examineras genom muntlig redovisning samt Inlämning (lärandemål 6).
Akademiskt förhållningssätt del 2 (3hp)
Fokus på övergripande orientering om designforskning, källor, databas, källkritik. Språk och struktur. Opponering på uppsats.
Examineras genom skriftlig, individuell inlämning (lärandemål 7 och 8)
3D-CAD: 2 (3 hp)
Ytmodellering och rendering
Examineras genom inlämning (Lärandemål 8)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

• Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. 3., omarb. uppl. Lund: Liber
• Förinstallerade tutorials, Solid Works
• Kurskompendium (Semiotik & ergonomi)
• Thompson, Rob. (2007). Manufacturing processes for design professionals, New York: Thames & Hudson
• Thompson, Rob (2017). Materials Selection for Design Professionals, Thames & Hudson
• Kompendium (produktförståelse)
• Van Boeijen, Daalhuizen, Zijlstra (2014). Delft Design Guide. BIS
• Wikberg Nilsson, Å, Törlind, P., Ericson, Å(2015). Design – process och metod. Lund: Studentlitteratur.
• Ehn, P. (2007) Design för alla? Under ytan: en antologi om designforskning, Raster förlag.
• Elizabeth B N Sanders, Pieter Jan Stappers (2012) Convivial Toolbox, BIS Publishers B.V.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program