Produktdesign: Hållbar utveckling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Kursplan

Kursplan för studenter

Kurskod:
PD172A version 1
Engelsk benämning:
Product Design: Sustainable Development
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Produktdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet produktdesign på nivå 61-90 hp och kan ingå i examensfordringarna för en kandidatexamen i produktdesign.

Syfte

Kursen syftar till att studenten teoretiskt och praktiskt ska kunna förhålla sig till den påverkan produktdesign har på samhälle och natur men också hur samhälle och natur skapar förutsättningar och begränsningar för produktdesignerns arbete. I kursen görs detta utifrån de tre aspekterna av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Innehåll

De tre aspekterna av hållbar utveckling, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, knyts till centrala områden för en produktdesigner så som material, produktion, produktionsekonomi och CSR (corporate social responsibility). I relationen mellan hållbar utveckling och produktdesign finns flera komplexa problem inbyggda. Studenten ges i kursen möjlighet att studera och diskutera olika dilemma utifrån etik, miljöpåverkan och demokratifrågor i syfte att öka studentens förmåga att kunna göra välgrundade val genom hela designprocessen. Kursen betonar ett tvärvetenskapligt och källkritiskt förhållningssätt till information och kunskap.
Kursen ger en orientering i såväl konventionella som alternativa modeller inom hållbar utveckling för att kunna diskutera olika lösningsalternativ. Några metoder utvecklade för att hantera samhällsutmaningar och som har relevans för produktdesignern tas upp och tillämpas i projekt inom kursen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  1. ha kunskap om centrala begrepp och problemställningar relaterade till hållbar utveckling samt kunna föra ett resonemang kring hur ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling relaterar till produktdesign.
  2. ha kunskap om och förhålla sig kritiskt till olika modeller för produktions- och materialval i relation till miljömässiga, sociala, ekonomiska, demokratiska och etiska aspekter
  3. visa förmåga att självständigt identifiera, kritiskt diskutera och formulera problemställningar i relation till produktdesign och ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
  4. söka, samla, analysera, värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till en problemställning inom området produktdesign och hållbar utveckling.
  5. tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till information och lösningsförslag relaterade till produktdesign och hållbar utveckling
  6. ha kunskap om metoder för design och hållbar utveckling, dess roll inom yrkespraktik och vetenskapligt arbete inom produktdesign, samt tillämpa några av de metoder som kursen tar upp
  7. motivera material-, produktions- och konstruktionsval i syfte att minska miljöbelastningen samt göra kostnadsberäkningar för en produkt
  8. kunna reflektera över sitt agerande som produktdesigner utifrån etisk, demokratisk och miljömässig påverkan
  9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och övningar där studenten arbetar såväl i grupp som individuellt. I kursen tillämpas kursinnehållet i ett designprojekt med tillgång till handledning. Studenten förväntas att självständigt söka kontakt och samarbete med externa parter samt komplettera kurslitteraturen med egen litteratur relaterad till sitt projekt.

Bedömningsformer

Teori inom hållbar utveckling (4,5 hp): seminarier (2 st): (lärandemål 1,2),
Designmetoder för hållbar utveckling (3hp): Skriftlig inlämning (lärandemål 6)
Tillämpat projekt (7,5 hp): seminarium, gestaltning och dokumentation (lärandemål 3, 4, 5, 7, 8,9)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Thorpe, Ann (2008). Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Stockholm: Raster förlag
Kurskompendium, medieproduktioner inom området.


Rekommenderad litteratur
Bonnedahl, Karl Johan (2012). Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens, Lund: Studentlitteratur
Gröndahl, F., Svanström, M. (2011). Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, Lund: Liber
Mcdonough, W. (2009). Cradle to cradle: remaking the way we make things. London : Vintage
Wilkinson, Richard (2010). Jämlikhetsanden, Stockholm: Karneval förlag

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen