Produktdesign: Hållbar utveckling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
PD172A version 3,1
Engelsk benämning:
Product Design: Sustainable Development
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Produktdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
07 november 2018

Förkunskapskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet produktdesign på nivå 61-90 hp och kan ingå i examensfordringarna för en kandidatexamen i produktdesign.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en orientering inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet hållbar utveckling samt metoder för att som produktdesigner kunna verka för en hållbar utveckling. Kursen betonar ett tvärvetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till såväl informationskällor som sitt eget arbete. Reflektion över olika perspektiv och lösningsalternativ tränas löpande i kursen, liksom förmågan att kommunicera sitt projekt (verbalt, visuellt och skriftligen) med olika grupper i samhället.

Innehåll

  • Hållbar utveckling som tvärvetenskapligt ämnesområde, teori
  • Hållbar utveckling i relation till produktdesign, teori
  • Metoder inom design för hållbar utveckling, med fokus på produktdesign
  • Tillämpat projekt
  • Kommunikation av projekt med det omgivande samhället

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. förklara centrala begrepp och problemställningar inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet hållbar utveckling
2. självständigt identifiera och kritiskt diskutera problemställningar som uppstår mellan produktdesign och strävan efter hållbar utveckling
3. visa förmåga att kritiskt förhålla sig till identifiera och välja tillförlitlig information inom området produktdesign och hållbar utveckling
4. på ett korrekt sätt använda sig av tillämpa några metoder för att verka för en hållbar utveckling som produktdesigner
5. reflektera över sin egen arbetsprocess och förmåga att verka för en hållbar utveckling som produktdesigner samt kunna identifiera behov för sin egen utveckling
6. förklara sitt projekt för olika grupper genom olika kommunikationsformer: verbalt, visuellt och i text.

Arbetsformer

Undervisnings sker genom övningar, självstudieuppgifter, föreläsningar och obligatoriska seminarier (framgår av schemat) I kursen arbetar studenten självständigt såväl i grupp som individuellt. Kursen avslutas med ett individuellt designprojekt som kommuniceras med det omgivande samhället.

Bedömningsformer

Hållbar utveckling och produktdesign, teori och metod (10,5 hp): seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter (lärandemål 1,2 och 3)
Tillämpat projekt och kommunikation av projekt (4,5hp): en sammanlags bedömning av projektet genom följande format: -muntlig presentation, visuell presentation samt dokumenterad process och resultat (lärandemål 4,5 och 6)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur som studenten själv införskaffar:
Siem Haffmans, Marjolein van Gelder, Ed van Hinte and Yvo Zijlstra (2018) Products that flow, Circular Business Models and Design Strategies for Fast-Moving Consumer Goods, BIS Publishers
Kurskompendium med utvald obligatorisk litteratur och övrigt kursmaterial som tillhandahålls av kursansvarig och tilldelas studenterna via kursens lärplattform:
Bocken, N. M., de Pauw, I., Bakker, C., & van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. Journal of Industrial and Production Engineering, 33(5), 308-320. (sida 308 – 311 + tabell 3 och exempel sidan 315 – 317)

Jackson, T. (2012). Välfärd utan tillväxt: så skapar vi ett hållbart samhälle. ([Ny utg.]). Stockholm: Ordfront. (kapitel 8)
Sanne, C. (2012). Hur kan vi leva hållbart 2030. Naturvårdsverket. Rapport, 6524. (s 9-24)

SOU 2017:22 (2017). Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. Del 1, kap 3, 4, 5 & 6 (s. 67-110)
Steffen, W., Persson, Å., Deutsch, L., Zalasiewicz, J., Williams, M., Richardson, K., ... & Molina, M. (2011). The Anthropocene: From global change to planetary stewardship. Ambio, 40(7), 739.
Wilkinson, R.G. & Pickett, K. (2010). Jämlikhetsanden: därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Stockholm: Karneval. (s 18-60)
Samt filmer, radioprogram, inspelade föreläsningar, poddar, tidningsartiklar och stödmaterial till det individuella projektet.

Kursvärdering

Universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program