Produktdesign: Forskning genom design

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
PD173A version 1
Engelsk benämning:
Product Design: Research through Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Produktdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet produktdesign på nivå 61-90 hp och kan ingå i examensfordringarna för en kandidatexamen i produktdesign.

Syfte

Huvudområdet Produktdesign vid Malmö universitet är en del av den kunskapstradition som kommer från en reflekterande designpraktik. Studenten introduceras till forskning genom design, vilken studenten provar i ett mindre utvecklingsprojekt. Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att metodiskt arbeta med beforskande utvecklingsarbete inom produktdesign och till att fördjupa studentens förmåga att självständigt och kritiskt värdera konsekvenser av teoretiska och metodologiska val. Studenten ska även skaffa sig kännedom om akademisk kvalitetssäkringsprocess, samt syftet med och formerna för opponering.

Innehåll

I kursen identifierar studenten ett inom produktdesign relevant problemområde. Studenten skapar en problembeskrivning samt avgränsar en frågeställning. Studenten planerar och motiverar val av teori och experimenterande metod för ett beforskande utvecklingsarbete kopplat till frågeställningen. Studenten söker och väljer relevant litteratur och referensmaterial till sin studie. Studenterna arbetar praktiskt genom att genomföra någon experimentell, empirisk metod. Studenten övar på att analysera och dra slutsatser utifrån resultatet av den empiriska delen, samt förhålla resultatet till sin teori. I kursen ingår självständiga arbetsuppgifter relaterade till studentens utvecklingsprojekt. Varje del i kursen introduceras genom olika undervisningsmoment och kurslitteratur, och studenten har tillgång till handledare genom hela processen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
1. visa kunskap om grundläggande vetenskapsteoretiska, designteoretiska och designmetodologiska resonemang och hur de kopplas till planering och genomförande av ett beforskande utvecklingsprojekt inom produktdesign
2. kunna formulera en problembeskrivning relevant att beforska för en produktdesigner, avgränsa en frågeställning ur denna och välja lämpliga teorier och metoder för att besvara denna
3. visa förmåga att söka och värdera teoretiska och metodologiska källor samt forskningsanknutna referenser för sitt arbete
4. visa kunskap om grundläggande experimentella metoder inom designforskningen och förmåga att genom design genomföra någon experimentell metod som syftar till att beforska en frågeställning inom produktdesign samt kunna analysera och värdera resultatet i förhållande till sin frågeställning och vald teori
5. visa kännedom om akademisk kvalitetssäkringsprocess och visa förmåga att värdera den akademiska kvaliteten hos ett enklare utvecklingsprojekt inom produktdesign samt kunna ge kritisk och konstruktiv feedback i formerna för en opponering

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar, handledningar samt muntlig presentation och opponering och skriftliga inlämningar.

Bedömningsformer

Identifiering och förankring av beforskande utvecklingsarbete inom produktdesign (6hp):
Seminarium och skriftlig uppgift (lärandemål 1, 2, 3)
Forskning genom design och experimentell metod (6hp): seminarie och skriftlig uppgift (lärandemål 4)
Opponering och akademiska kvalitetssäkringsprocesser (3hp): seminarium (lärandemål 5)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Löwgren, J. (2015). Till en designstudent som ska göra examensarbete på kandidatnivå. Kompendium, avdelningen för medie- och informationsteknik. Linköpings universitet: Linköping. http://jonas.lowgren.info/Material/kand_design_kompendium.pdf
Koskinen, I., Binder, T. and Redstro¨m, J. (2008). Lab, field, gallery, and beyond. Artifact: Journal of Visual Design 2 (1), 46–57.
Muratovski, G. (2016). Research for designers. A guide to methods and practice, Los Angeles: SAGE
Rienecker, L. (2014) Att skriva en bra uppsats, uppl3, Lund: Liber
Kurskompendium med exempeltexter från designforskning och exempeluppsatser
Studenten väljer själv relevant, kompletterande litteratur.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program