Produktdesign: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 90 hp inom huvudområdet Produktdesign eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
PD174A version 2
Engelsk benämning:
Product Design: Degree Project
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Produktdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
28 november 2016

Förkunskapskrav

Minst 90 hp inom huvudområdet Produktdesign eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet produktdesign på nivå 91-120 hp och kan ingå i examensfordringarna för en kandidatexamen i produktdesign.

Syfte

Kursen omfattar ett större självständig arbete som syftar till att studenten utvecklar och fördjupar sin förmåga till reflekterande praktik. Det självständiga arbetet syftar till att knyta ihop utbildningens olika moment genom användandet av praktiska, teoretiska och metodologiska färdigheter, dvs. forskning genom design. Designprocess såväl som designförslag betraktas som kunskapsproducerande.

Innehåll

Studenten identifierar ett för produktdesign relevant problemområde. Ur detta formulerar studenten en problembeskrivning och en avgränsad frågeställning att undersöka. Studenten väljer självständigt teori och annat referensmaterial samt ser till att arbetet förankras i forskning.
I form av en projektplan formulerar studenten sin frågeställning för att sedan välja och utforma en eller flera experimentella designmetoder för forskning genom design. Studenten genomför sin studie och utvärderar kunskapsbidraget genom att kritiskt analysera, värdera och diskutera det resultat som framkom av studien. Studenten sammanställer sin studie i formatet av en uppsats. I en opponering ska studenten kritiskt bedöma kvaliteten hos en annan students arbete samt kritiskt försvara och diskutera sitt eget arbete.

Lärandemål

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. visa kunskap om och förståelse för området produktdesign, inbegripet dess vetenskapliga grund, orientering om huvudområdets historik och aktuella forskningsfrågor, samt fördjupad kunskap inom någon del av forskningsområdet
 2. visa förmåga att självständigt identifiera, kritiskt diskutera och formulera en designrelaterad problemställning relevant för ämnet produktdesign
 3. visa förmåga att söka, samla, analysera, värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till sin problemställning
 4. visa förmåga att inom området produktdesign som vetenskapligt område och som profession kunna välja relevanta metoder för att experimentera, konkretisera, gestalta och diskutera designalternativ i relation till olika faktorer, företeelser och situationer samt uppvisa sådana färdigheter som fordras för att självständigt arbeta inom produktdesign
 5. visa förmåga att muntligt, skriftligt och gestaltande kommunicera problemställningar och designförslag med det omgivande samhället.
 6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, estetiska, samhälleliga och etiska aspekter.
 7. visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling
 8. kunna uppvisa ett professionellt förhållningssätt till uppgiften, tidsramar och olika samarbetspartners
 9. kunna värdera och kritiska granska kvaliteten i sitt eget och andras arbete i ett utforskande projekt, utifrån designvetenskapliga och etiska perspektiv

Arbetsformer

Undervisningsmoment i form av föreläsningar och övningar, samt seminarier och handledning.

Bedömningsformer

 • skriftlig projektplan (mål 2), 2 hp
 • skriftlig och muntlig opponering (mål 9), 3hp
 • skriftlig och visuell uppsats (mål 1,3,4,6,7,8), 20 hp
 • kommunikation av projektet med omgivande samhället (mål 5),5hp

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är främst individanpassad och avser den litteratur som används som referens i uppsatsen. Litteraturen bestäms av studenten av studenten själv och i samråd med handledare, med utgångspunkt i det problemområde som undersöks och den teoretiska ansats studenten väljer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program