Tjänstedesign för produktdesigners

Sammanfattning

Behörighetskrav

52,5 hp inom huuvdområdet Produktdesign varav samtliga 30 hp från kursen Produktdesign: Designmetodik, eller
60 hp inom området design, eller
kurserna Visualiserings- och presentationstekniker och Designmetodik för produktutvecklare.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022

Kurskod:
PD176A version 1
Engelsk benämning:
Service design for product designers
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
19 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
17 januari 2022

Förkunskapskrav

52,5 hp inom huuvdområdet Produktdesign varav samtliga 30 hp från kursen Produktdesign: Designmetodik, eller
60 hp inom området design, eller
kurserna Visualiserings- och presentationstekniker och Designmetodik för produktutvecklare.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska få grundläggande kunskap om några synsätt och metoder inom tjänstedesign och hur de relaterar till produktdesign. Syftet är också att belysa hur design av produkter och tjänster skapar värde för en organisation.

Innehåll

Undervisningen fokuserar på design som värdeskapande aktivitet för olika typer av organisationer och kontexter. Detta göras genom introduktion till produkt-tjänstesystem (lösningar som kombinerar produkter och tjänster för att tillfredsställa användare behöv) som begrepp och ett urval av existerande tjänstedesignmetoder. Under kursens gång analyseras möjligheter och risker kopplade till produkter som ingår i tjänstesystem.
I projektarbetet kommer studenterna att pröva och tillämpa tjänstedesignmetoder för att utveckla ett produkt-tjänstesystem samt att artikulera och reflektera över design som värdeskapare. Handledningar är centrala delar i detta delmoment.
I seminarier diskuteras litteratur med fokus på hur teoretiska ramverk relaterar till det praktiska designprojektet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. tillämpa utvalda tjänstedesignmetoder genom att utveckla ett produkt-tjänstesystem-koncept.
  2. kunna analysera möjligheter och utmaningar kopplade till produkter som ingår i tjänstesystem.
  3. visa på förståelsen på hur design kan skapa värde för en organisation och i olika kontext.
  4. reflektera över egna projekterfarenheter och argumentera för olika processbeslut i förhållande till utvalda dela av kurslitteraturen.

Arbetsformer

Kursen är organiserad kring föreläsningar, workshops, seminarier, projektarbete med handledning, presentationer och skriftliga och visuella inlämningar.

Bedömningsformer

Projektarbetet examineras genom muntlig och visuell presentation av tjänstekoncept i grupp samt individuell inlämning av reflektion kring det genomförda arbetet (Lärandemål 1,2,3) (5 Hp)
Individuell skriftlig inlämning (Lärandemål 2, 3, 4) (2,5 Hp).
När ovanstående kriterier uppfylls ges betyget godkänd.

Särskilda omständigheter gäller för kurser med produktionsuppgifter eftersom bedömningen är beroende av att studenten deltar i specifika projekt under givna tidsperioder. Möjlighet till omprov ges i enlighet med gällande rättigheter, men den specifika uppgiften kan komma att anpassas eftersom den inte kan utföras på samma sätt som vid den ordinarie examinationen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kompletterande artiklar och litteratur kommer att lämnas ut under kursens gång.

Obligatorisk literatur:
  • Morelli Nicola (2002) Designing Product/Service Systems: A Methodological Exploration. https://www.mitpressjournals.org/doi
Övrig literatur:
  • Stickdorn, Marc & Schneider, Jakob (eds.) (2010) This is Service Design Thinking. Basics - Tools - Cases. Bis Publishers.
  • Tim Brown Barry Katz (2011) Change by Design. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1540-5885.2011.00806.x
  • Stickdorn, Marc, Edgar Hormess, Markus, Lawrence, Adam, and Jakob Schneider (Eds) (2018): This is Service Design Doing: Using Research and Customer Journey Maps to Create Successful Services

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Kursens undervisningsspråk är engelska.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Anmälan

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program