Pedagogisk dokumentation för att fånga, synliggöra och utmana barns kommunikativa och språkliga förmågor och strategier

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Behöriga att söka är förskollärare. Sökande ska vara anställda hos huvudmannen tills vidare eller för begränsad tid. Godkännande från skolhuvudman.

Urval:

Kurs inom förskolelyftet

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
RC237U version 1
Engelsk benämning:
Pedagogical documentation in order to capture, visualize and challenge children's linguistic and communicative capacitie
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
29 juni 2011
Fastställandedatum:
29 juni 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
23 augusti 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska kunna använda pedagogisk dokumentation analytiskt som ett redskap för att få syn på barns språkande och lärande ur ett vidgat språkperspektiv som inkluderar det matematiska.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom förskolelyftet.

Förkunskapskrav

Behöriga att söka är förskollärare. Sökande ska vara anställda hos huvudmannen tills vidare eller för begränsad tid. Godkännande från skolhuvudman.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • dokumentera barns lärprocesser på olika sätt och med olika medier
  • med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv diskutera pedagogiska dokumentationer
  • leda reflekterande samtal kring pedagogiska dokumentationer
  • använda pedagogisk dokumentation som verktyg för reflektion kring ett projekt i den egna verksamheten och utvärdering av den pedagogiska verksamheten..

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen består av tre delar.
Den första delen som genomförs parvis, består av en skriftlig dokumentation av ett projekt som genomförts i den egna verksamheten.
Den andra delen som genomförs parvis, består ev en multimodal gestaltning i rummet av det genomförda projektet.
Den tredje delen som genomförs individuellt, består av en skriftlig analys och utvärdering av projektet..

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen fokuserar barns språkande och kommunikation. Deltagarna använder pedagogisk dokumentation för att lyhört kunna följa dessa processer som tar sin utgångspunkt i det som barnen är intresserade av, har blicken på, utforskar och känner engagemang för.
Inom kursens ram används olika teoretiska verktyg för att deltagarna ska få syn på, förstå och utmana barns lärandeprocesser. Deltagarna bearbetar dokumentationer som genomförts i den egna verksamheten. Olika dokumentationsverktyg, främst digitala, används.

Med ett projektarbete som fortlöpande dokumenteras, analyseras och utvärderas följer deltagarna barnens lärprocesser. Analyserna använder deltagarna också för att utvärdera den pedagogiska verksamheten.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, analys av pedagogiska dokumentationer och ledande av refektionssamtal bland kollegor i kursen.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Colliander Marie-Anne; Stråhle Lena och Wehner-Godée (red.) (2010). Om värden och omvärlden. Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia. Stock-holm: HLS (266 s)
Emilsson, Anette (2008). Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis (130 s) Tillgänglig på
http hdl.handle.net2077/18224.
Fast, Carina (2010). Literacy- i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur (168 s)
Johannesen, Nina och Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv. Stockholm. Liber AB (105 s)
Lökken, Gunvor (2008). Toddlarkultur: Om ett- och tvååringars sociala umgänge i förskolan. Lund: Studentlitteratur (136 s)
Wehner-Godeé Christina (2011) Lyssnandets och seendets villkor, Pedagogisk dokumentati-dvdbok. Stockholm: Stockholms universitets förlag (129 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Per Dahlbeck, kursansvarig
Telefon: 040-66 58209