Matematik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Sammanfattning

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.
Arbetet som genomförs individuellt och i grupp kräver aktivt deltagande. Kommunikation inom kursen sker via en webbaserad lärplattform. I kursen flätas ämneskunnande i matematik samman med matematikdidaktik för att synliggöra deras inbördes relation ur ett lärande- och undervisningsperspektiv. Kursen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning.

Delkurs 1 syfte och innehåll (1-15 hp)
Kursen syftar till att fördjupa lärares ämnesteoretiska kunnande gällande matematikinnehållet i kursplanen och deras ämnesdidaktiska kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse i matematik.
I denna delkurs ges fördjupade kunskaper inom taluppfattning, aritmetik och algebra. Kursdeltagaren utvecklar sitt teoretiska och didaktiska kunnande om egenskaper hos tal inom det reella talområdet samt stärker sin begreppsutveckling genom att upptäcka, jämföra och analysera olika aspekter av talbegreppet med hjälp av såväl analoga som digitala artefakter. Kursen behandlar hur elevers begrepps- och språkutveckling kan stöttas inom taluppfattning, aritmetik och algebra genom undersökande och problembaserat arbetssätt såväl ur ett första- som andraspråksperspektiv. Dessutom behandlar kursen formativ och summativ bedömning i relation till kursplanernas innehåll ur ett didaktiskt och forskningsförankrat perspektiv.
Delkursen erbjuder fördjupat kunnande om sociala, språkliga och genusbetingade mönsters betydelse för elevers matematiklärande i den heterogena skolan.
Delkurs 2 syfte och innehåll (16-30 hp)
Kursen syftar till att fördjupa lärares ämnesteoretiska kunnande gällande matematikinnehållet i kursplanen och deras ämnesdidaktiska kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse i matematik.
Relevanta geometriska samband, sannolikhet och statistik behandlas med hjälp av analoga och digitala artefakter och med utgångspunkt i gällande kursplaner. Laborativt och undersökande arbete utgör en viktig del i kursen. Digitala verktyg används för att stärka begreppsförståelsen såväl i det egna lärandet som i den egna undervisningen, men även för att deltagarna ska ges möjlighet att utveckla den egna undervisningsparktiken med och genom användning av digitala verktyg med särskilt fokus på dynamiska representationer. Delkursen erbjuder ett fördjupat kunnande om utvärdering, bedömning och betygssättning i relation till kursplanen i matematik ur ett didaktiskt och forskningsbaserat perspektiv.

Arbetsform (distans, campus)
Kursen ges som en kombination av distans och campus med 6 campusförlagda dagar. Distansinslagen bygger på gruppseminarium och handledning via webbaserad lärplattform, webbinarium samt digitala föreläsningar. Varje delkurs innehåller 3 campusdagar samt ett webbinarium som föregås av och följs upp med litteraturläsning. Efter varje campustillfälle och webbinarium arbetar deltagarna i cykler som, förutom litteraturläsning, innefattar;
 • Digital föreläsning som fokuserar något eller några av lärandemålen ur ett fördjupat forskningsförankrat perspektiv och som följs av digitala gruppseminarier.
 • Matematikuppgifter som binder samman matematiska och matematikdidaktiska aspekter. Uppgifterna följs upp vid digitalt handledningstillfälle.

Behörighetskrav

Behörig att söka kursen är lärare som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör och som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) samt har en behörighetsgivande examen dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Vidare krävs att läraren undervisar i skolformer, årskurser eller ämnen som de inte är behöriga för samt att läraren har ett godkännande från skolhuvudman.
Sökande till utbildningar som vänder sig till lärare i åk 4-6 uppmanas att vara särskilt observanta vid val av kurs så att syftet, utökad behörighet, verkligen kan nås genom den sökta utbildningen.

Urval:

Lottning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
RC269U version 1,4
Engelsk benämning:
Mathematics for Teachers, Schoolyear 4-6
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
06 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
16 februari 2015

Förkunskapskrav

Behörig att söka kursen är lärare som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör och som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) samt har en behörighetsgivande examen dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Vidare krävs att läraren undervisar i skolformer, årskurser eller ämnen som de inte är behöriga för samt att läraren har ett godkännande från skolhuvudman.
Sökande till utbildningar som vänder sig till lärare i åk 4-6 uppmanas att vara särskilt observanta vid val av kurs så att syftet, utökad behörighet, verkligen kan nås genom den sökta utbildningen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom Lärarlyftet.

Syfte

Kursen syftar till att kursdeltagarna ska utveckla och fördjupa sina kunskaper i språkutvecklande arbetssätt och kommunikation i sin matematikundervisning. Kursen syftar också till att kursdeltagarna ska stärka sin ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens inom matematik för att därigenom öka möjligheter elevers måluppfyllelse.

Innehåll

Delkurs 1, Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp
Number sense, Arithmetic and Algebra, 15 credits
I delkursen behandlas talbegreppet och talsystemets utveckling samt taluppfattning med hjälp av olika artefakter och med utgångspunkt i gällande kursplan. Även elevers begrepps- och språkutveckling inom taluppfattning, aritmetik och algebra behandlas.
Delkurs 2, Geometri, sannolikhet och statistik, 15 hp
Geometry, Probability and Statistics, 15 credits
I delkursen behandlas relevanta geometriska samband, sannolikhet och statistik med hjälp av olika artefakter och med utgångspunkt i gällande kursplaner.
Båda delkurserna behandlar ur ett matematikdidaktiskt perspektiv innehållet i aktuella kursplaner i matematik med hjälp av problemlösning. Stor vikt läggs vid hur det vidgade språkbegreppets olika uttrycksformer kan användas så att alla elever har möjlighet att visa sitt kunnande i matematik. Vidare studeras i båda delkurserna aktuell forskning kring utvärdering och bedömning i matematik samt matematiklärande i ett genus- och etnicitetsperspektiv samt ett socialt perspektiv.

Lärandemål

Delkurs 1, Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp
Number sense, Arithmetic and Algebra, 15 credits
Efter avslutad delkurs ska kursdeltagarna kunna

 • beskriva och förklara begreppet taluppfattning och redogöra för hur man utvecklar detta begrepp från heltal till rationella tal med tyngdpunkt på aritmetik och huvudräkningsstrategier
 • redogöra för och reflektera över samband mellan talmönster och algebra i undervisningen
 • redogöra för och exemplifiera hur elevers språk och begreppsförståelse utvecklas i funktionella sammanhang
 • diskutera och beskriva hur förståelse av genus, kulturell och social bakgrund påverkar individens förhållningssätt till matematik och lärande
 • formativt och summativt bedöma och analysera elevers förmåga och kunskapsutveckling utifrån skolans styrdokument
Delkurs 2, Geometri, sannolikhet och statistik, 15 hp
Geometry, Probability and Statistics, 15 credits
Efter avslutad delkurs ska kursdeltagarna kunna
 • reflektera över och redogöra för hur geometri i ett undersökande arbetssätt kan utvecklas från informella till formella uttrycksformer
 • reflektera över och redogöra för hur uppfattning om sannolikhet och statistik kan utvecklas från informella till formella uttrycksformer
 • reflektera över och redogöra för hur digitala verktyg kan användas i undervisningen inom geometri, statistik och sannolikhet
 • formativt och summativt bedöma och analysera elevers kunnande och kunskapsutveckling utifrån skolans styrdokument

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, självständigt arbete, gruppövningar, workshops samt seminarier vilka utvecklas i samverkan mellan deltagare och lärare i kursen. Arbetet som genomförs individuellt och i grupp förutsätter ett aktivt deltagande. Kommunikation inom kursen sker via en internetbaserad diskussionsplattform. Kursen ges som en kombination av campusförlagd del och distansdel.

Bedömningsformer

Delkurs 1, Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp
Number sense, Arithmetic and Algebra, 15 credits
Mål 1, 2, 3 och 5 examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen.
Mål 1 och 2 examineras genom en individuell muntlig presentation som genomförs med stöd av digital teknik.
Mål 1, 3 och 4 examineras genom en individuell muntlig presentation vid ett seminarium.

Delkurs 2, Geometri, sannolikhet och statistik, 15 hp
Geometry, Probability and Statistics, 15 credits
Mål 1,3 examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen.
Mål 2,3 examineras genom en muntlig presentation som genomförs med stöd av digital teknik.
Mål 4 examineras genom en individuell muntlig presentation vid ett seminarium.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning, det vill säga i de delar som studerats i kursen och som därmed examinerats.
Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Obligatorisk litteratur i kursen
Bergius, Berit; Emanuelsson, Göran; Emanuelsson, Lillemor & Ryding, Ronnie (Red.). Nämnaren Tema 8. (2011) Matematik- ett grundämne. Göteborg: NCM. (304 s).
Boaler, Jo (2011). Elefanten i klassrummet. Stockholm: Liber. (232 s).
Boesen, Jesper; Emanuelsson, Göran; Wallby, Anders & Wallby, Karin (2006). Lära och undervisa matematik- internationella perspektiv. Göteborg: NCM. (290 s).
Grevholm, Barbro (red) (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. Stockholm: Norstedt (320 s)
Kiselman, Christer & Mouwitz, Lars (2010). Matematiktermer för skolan. Göteborg: NCM. (312 s).
McIntosh, Alistar (2010). Att förstå och använda tal – en handbok. Göteborg: NCM. (244 s).
Petterson, Astrid (Red.) (2010). Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnets didaktik. Stockholms universitet. (104 s).
Forskningsrapporter och didaktiska artiklar lämpliga för kursen samt utvalda artiklar ur tidskriften Nämnaren från NCM. (100 s) Önskvärt är att vara prenumerant på tidskriften Nämnaren under läsåret 2015. www.ncm.gu.se

Kursvärdering

Kursdeltagarna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Regionalt utvecklingscentrum.

Mer information om utbildningen

Paula Grevskog-Peters, studievägledare
Telefon: 040-66 58207
Anita Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-66 58319
Lena Andersson, kursansvarig
Telefon: 040-66 58127

Anmälan

21 augusti 2017 - 15 juni 2018 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Schema