Engelska för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Sammanfattning

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen är indelad i fyra delkurser
Delkurs 1 (7.5hp): Ämnesdidaktik och språkutveckling
I delkurs 1 stärker kursdeltagaren sin muntliga och skriftliga språkförmåga och fördjupar sina ämneskunskaper samt sina språkdidaktiska och teoretiska insikter rörande undervisning i engelska för årskurserna 4-6. Kursen utgår från språksynen i det gemensamma europeiska ramverket så som den kommer till uttryck i kursplanen i engelska i Lgr 11 och behandlar olika inkluderande arbetssätt för att främja elevernas kommunikativa förmåga med betoning på lyssnande, skrivande, talande, samtal samt ord, fraser och grammatik. Inkluderande arbettsätt beaktar genusperspektiv såväl som elever i behov av särskilt stöd. Detta fokus innefattar dessutom sätta att anpassa undervisningen för att stödja nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund och hur flerspråkighet kan ses som en tillgång i engelskundervisningen. Kursen betonar engelskans grundläggande språkliga regler, dess uttal samt förhållandet mellan ord- och frasinlärning och grammatik. Vidare bygger kursen på deltagarnas erfarenheter och kunskaper om språkutveckling och språkdidaktik och som en del av kursen identifierar de och reflekterar kring hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken.
Delkurs 2 (7.5hp): Berättelser och multimedietexter i Engelskundervisning
I delkurs 2 ligger fokus på multimedia och Engelskspråkiga texter för barn såsom filmer, berättelser, dikter, spel, musiktexter och sånger. Texterna studeras både språkligt och med fokus på genus, etnicitet och kulturell och språklig mångfald. Vidare studeras aktuell forskning om literacitet som grund för fördjupande resonemang om hur ett brett urval barntexter från olika medier kan användas i ett skolsammanhang med inriktning mot årskurserna 1-3. Dessutom läggs stor vikt vid olika sätt att använda IT i undervisningen.
Delkurs 3 (7.5hp): Bedömning
Delkurs 3 behandlar bedömning ur ett kunskaps- och språkutvecklande perspektiv. Kursen betonar läraren som organisatör av meningsfulla kommunikativa aktiviteter i enlighet med synsättet i Lgr 11. Kursen bygger på deltagarnas erfarenheter och kunskaper om språkutveckling och språkundervisning, och jämte ett fokus mot Bedömning För Lärande, inklusive sätt at ge återkoppling, behandlar kursen även dokumentationsformer samt betygssättning Utifrån en teoretisk bas analyserar och bedömer deltagarna olika texter, muntliga såväl som skriftliga. Dessutom fördjupar de sin förståelse av hur lyssnande och läsning kan bedömas. Vidare värderar de sin egen förmåga att bedöma och stödja kunskaps- och språkutveckling. Här beaktas olika inkluderande arbetssätt relaterade till genusperspektiv, elever i behov av särskilt stöd samt flerspråkighet och mångfald.
Delkurs 4 (7.5hp): Engelskundervisning i ett globalt perspektiv
Delkurs 4 behandlar kunskaps- och språkutveckling i samband med frågor som rör interkulturalitet, genusperspektiv, mångspråkighet samt konsekvenserna av engelska som globalt kontaktspråk. Dessutom fördjupar deltagarna sin förståelse av hur representationer av kultur, etnicitet, genus och klass kommer till uttryck i läromedel såväl som i populärkulturella texter för barn. Kursens utgångspunkt är projektbaserat lärande och användandet av ett brett register aktuella och engelskspråkiga onlinetexter som behandlar nyheter, populärkultur och globala frågor. Textval och inkluderande arbetssätt i engelskundervisningen är ett centralt innehåll i kursen och här beaktas dessutom frågor som rör genuspedagogik och bemötande av elever med behov av särskilt stöd, nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund. Kursen lägger särskild vikt vid olika former av IT användning i undervisningen.

Arbetsform (distans, campus)
Kursen är en kombination av distans och campus och har 8 campusförlagda utbildningsdagar, 4 per termin. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform.

Behörighetskrav

Behörig att söka kursen är lärare som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör och som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) samt har en behörighetsgivande examen dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Vidare krävs att läraren undervisar i skolformer, årskurser eller ämnen som de inte är behöriga för samt att läraren har ett godkännande från skolhuvudman.

Sökande till utbildningar som vänder sig till lärare i åk 4-6 uppmanas att vara särskilt observanta vid val av kurs så att syftet, utökad behörighet, verkligen kan nås genom den sökta utbildningen.

Urval:

Lottning

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017, vår 2017

Kurskod:
RC274U version 1,4
Engelsk benämning:
English for Teachers, Schoolyear 4-6
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 april 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 april 2017
Ersätter kursplan fastställd:
12 februari 2015

Förkunskapskrav

Behörig att söka kursen är lärare som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör och som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) samt har en behörighetsgivande examen dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Vidare krävs att läraren undervisar i skolformer, årskurser eller ämnen som de inte är behöriga för samt att läraren har ett godkännande från skolhuvudman.

Sökande till utbildningar som vänder sig till lärare i åk 4-6 uppmanas att vara särskilt observanta vid val av kurs så att syftet, utökad behörighet, verkligen kan nås genom den sökta utbildningen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom Lärarlyftet.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska stärka sin muntliga och skriftliga språkförmåga samt fördjupa sina ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter rörande undervisning och bedömning i engelska för årskurserna 4-6.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser

Delkurs 1 (7.5hp): Ämnesdidaktik och språkutveckling
I delkurs 1 stärker kursdeltagaren sin muntliga och skriftliga språkförmåga samt fördjupar sina ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter rörande undervisning i engelska för årskurserna 4-6. Kursen utgår från språksynen i det gemensamma europeiska ramverket så som den kommer till uttryck i kursplanen i engelska i Lgr 11 och behandlar olika arbetssätt för att främja elevernas kommunikativa förmåga med betoning på lyssnande, skrivande, talande, samtal samt ord, fraser och grammatik. Kursen betonar engelskans grundläggande språkliga regler, dess uttal samt förhållandet mellan ord- och frasinlärning och grammatik. Vidare bygger kursen på deltagarnas erfarenheter och kunskaper om språkutveckling och språkdidaktik och som en del av kursen identifierar de och reflekterar kring hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken.

Delkurs 2 (7.5hp): Berättelser och multimedietexter i Engelskundervisning
I delkurs 2 ligger fokus på multimedia och Engelskspråkiga texter för barn såsom filmer, berättelser, dikter, spel, musiktexter och sånger. Texterna studeras både språkligt och innehållsmässigt beaktande genus, etnicitet och kulturell mångfald. Textanvändningen kopplas till ett språkutvecklande arbete samt fördjupande resonemang om hur ett brett urval barntexter från olika medier kan användas i ett skolsammanhang med inriktning mot årskurserna 4-6. Dessutom läggs stor vikt vid olika användningsätt av IT i undervisningen.

Delkurs 3 (7.5hp): Bedömning
Delkurs 3 behandlar bedömning ur ett kunskaps- och språkutvecklande perspektiv. Kursen betonar läraren som organisatör av meningsfulla kommunikativa aktiviteter i enlighet med synsättet i Lgr 11. Kursen bygger på deltagarnas erfarenheter och kunskaper om språkutveckling och språkundervisning. Utifrån en teoretisk bas analyserar och bedömer deltagarna olika texter, muntliga såväl som skriftliga. Dessutom fördjupar de sin förståelse av hur lyssnande och läsning kan bedömas. Vidare värderar de sin egen förmåga att bedöma och stödja kunskaps- och språkutveckling.

Delkurs 4 (7.5hp): Engelskundervisning i ett globalt perspektiv
Delkurs 4 behandlar kunskaps- och språkutveckling i samband med frågor som rör kultur, identitet, mångspråkighet, informationsteknik samt konsekvenserna av engelska som globalt kontaktspråk. Dessutom fördjupar deltagarna sin förståelse av hur representationer av kultur, etnicitet, genus och klass kommer till uttryck i läromedel såväl som i populärkulturella texter för barn. Kursens utgångspunkt är projektbaserat lärande och användandet av ett brett register aktuella och engelskspråkiga onlinetexter som behandlar nyheter, populärkultur och globala frågor.

Lärandemål

Delkurs 1 Ämnesdidaktik och språkutveckling (7.5 hp)
English didactics and language development (7.5 credits)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

 • kunna förklara grundläggande grammatiska strukturer, tillämpa dem med god korrekthet i tal och skrift samt värdera grammatikens och ordinlärningens roll i språkundervisningen
 • kunna analysera elevtexter med avseende på elevers språkförmåga
 • kunna förklara olika principer och beskriva olika metoder för uttalsundervisning
Delkurs 2 Berättelser och multimedietexter i engelskundervisning (7.5 hp)
Stories and multimedia in English Teaching (7.5 credits)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • kunna återberätta, informera om, förklara, samtala om samt dramatisera olika slags engelskspråkiga texter med tydligt uttal, gott flyt och god korrekthet
 • kunna konkretisera Lgr 11 samt språkutvecklingsteorier till en pedagogisk planering baserad på autentiska texter och en kommunikativ grundsyn.
 • kunna skriftligt redogöra för den pedagogiska planeringen i en reflekterande text som är tydligt strukturerad, språkligt varierad och mestadels korrekt.
Delkurs 3 Bedömning (7.5 hp)
Assessment (7.5 credits
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • visa teoretisk förståelse av bedömning och kunna värdera och analysera sin förmåga att bedöma och stödja elevers kunskaps- och språkutveckling.
 • kunna bedöma elevers muntliga och skriftliga förmåga formativt såväl som summativt
 • kunna skriva en reflekterande text om bedömning som är sammanhängande, språkligt varierad, tydligt strukturerad och mestadels korrekt.
Delkurs 4 Engelskundervisning i ett globalt perspektiv (7.5 hp)
Teaching English in a Global Perspective (7.5 credits)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
 • kunna skapa och tydligt redovisa ett projektarbete mot åk 4-6 samt förklara och motivera egna pedagogiska val med utgångspunkt från språkutvecklingsteorier, teorier om projektbaserat lärande och Lgr 11
 • kunna förklara och problematisera kultur, identitet, genus, likvärdighet och mångspråkighet i förhållande till Lgr 11 och språkundervisning i ett mångkulturellt samhälle
 • kunna problematisera skolämnet engelska i förhållande till engelskan som globalt kontaktspråk samt analysera hur kulturbegreppet behandlas i skolans måldokument och vad detta innebär för språkklassrummet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av individuellt såväl som grupparbete. Kursens består av nätbaserade uppgifter och diskussionsforum samt campusdagar med varierande arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och handledning. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan deltagare och lärarutbildare.

Bedömningsformer

Delkurs 1 Ämnesdidaktik och språkutveckling (7.5 hp)
English didactics and language development (7.5 credits)
Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen där studenterna redovisar sin kunskap om och förståelse av kursplanen i engelska, uttal, språkliga regler och ord- och frasinlärning samt den roll dessa kan spela i en kommunikativ språkundervisning. Dessutom visar deltagarna sin förmåga att analysera elevtexter ur ett språkligt perspektiv.

Delkurs 2 Berättelser och multimedietexter i engelskundervisning (7.5 hp)
Stories and multimedia in English Teaching (7.5 credits)
Delkursen examineras genom ett tematiskt lektionsförlopp och en reflekterande text som tydliggör hur planeringen anknyter till styrdokumenten samt till språkdidaktiska teorier. Bedömning sker också genom en muntligt redovisning av arbetet.

Delkurs 3 Bedömning (7.5 hp)
Assessment (7.5 credits)
Delkursen examineras genom en redovisande och reflekterande text i form av en professionell utvecklingsplan som rymmer följande kategorier: Språkutveckling, kommunikativ språkundervisning och bedömning i teori och praktik; bedömning och betygsättning.

Delkurs 4 Engelskundervisning i ett globalt perspektiv (7.5 hp)
Teaching English in a Global Perspective (7.5 credits)
Delkursen examineras skriftligt och muntligt genom ett projektbaserat online arbete i form av ett Webquest för årskurserna 4-6 baserat på aktuella, kulturella och globala frågor.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning, det vill säga i de delar som studerats i kursen och som därmed examinerats.
Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Delkurs 1 Ämnesdidaktik och språkutveckling (7.5 hp)
Estling Vanneståhl, Maria (2012). Essential English Grammar. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanerna. http:www.skolverket.se/sb/d/4371/a/23585 Skolverket. Läroplan före det obligatoriska skolväsendet, Lgr11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. http:www.skolverket.se/kursplaner/
Lundahl, Bo (2014). Texts, topics and tasks. Teaching English in years 4–6. Lund: Studentlitteratur.
Vaughan-Rees, Michael (2002). Test your pronunciation. Harlow: Penguin English Guides (90 s).
Tillkommer artiklar och elevtexter.

Delkurs 2 Berättelser och multimedietexter i engelskundervisning (7.5 hp)
Lewis, Ali (2011). Everybody Jam. London: Andersen Press Ltd. (336 s)
Lundahl, Bo (2014). Texts, topics and tasks. Teaching English in years 4–6. Lund: Studentlitteratur.
Read, Carol (2007). 500 Activities for the primary classroom. Macmillan Education. (320 s)
Rosen, Michael (2009). Michael Rosen's A to Z. The best children's poetry from Agard to Zephaniah. Puffin Books. (290 s)
Wilson, Jacqueline (2000). Lizzie Zipmouth. London: Puffin (80 s)
Woodson, Jacqueline (2001). The Other Side. London: Penguin Putnam Books (32 s)
Tillkommer Internetmaterial, artiklar, och filmer.

Delkurs 3 Bedömning (7.5 hp)
Grettve, Anna, Israelsson, Marie & Jönsson, Anders (2014). Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag. Stockholm: Natur & Kultur.
Lundahl, Bo (2014). Texts, topics and tasks. Teaching English in years 4–6. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Skolverket och Fritzes.
Läroplan före det obligatoriska skolväsendet, Lgr11. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanerna.
Skolverket (2011). Planering och genomförande av undervisningen. Skolverkets allmänna råd. Fritzes och Skolverket.
Tillkommer Internetmaterial, artiklar, och filmer.

Delkurs 4 Engelskundervisning i ett globalt perspektiv (7.5 hp)
Council of Europe (2009). Autobiography of Intercultural Encounters. Context, concepts and theories. http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/autobiographytool_EN.asp
Larzén-Östermark, Eva (2008). ‘The intercultural dimension in EFL teaching: A study of conceptions among Finnish-Swedish comprehensive school teachers’, Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 52, no. 5, pp. 527–547. (20 s)
Lundahl, Bo (2014). Texts, topics and tasks. Teaching English in years 4–6. Lund: Studentlitteratur.
McKay, Sandra Lee (2002). Teaching English as an International Language. Oxford:
Nault, Derrick (2006) ‘Going global: Rethinking culture teaching in EFL contexts’, Language, Culture and Curriculum, vol. 19, no. 3, 314–328. (14 s)
Oxford University Press (I urval ca 40 s)
Oxfam (2006). Education for global citizenship. Kan laddas ned från Oxfam. (12 s)
Tillkommer Internetmaterial, artiklar, och filmer.

Kursvärdering

Deltagarna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Regionalt utvecklingscentrum.

Mer information om utbildningen

Paula Grevskog-Peters, studievägledare
Telefon: 040-6658207
Anita Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-6658319
Telefon: 040-6658281

Anmälan

15 januari 2018 - 16 januari 2019 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 8 Anmälningskod: mah-LY277

Öppen för sen anmälan

Ansök

21 augusti 2017 - 15 juni 2018 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 8 Schema

16 januari 2017 - 12 januari 2018 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 8