Teknik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)

Sammanfattning

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen har en tydligt didaktisk karaktär och utgår från kursplanen i Teknik (Lgr11).
Med utgångspunkt i forskning om teknikens didaktik ger kursen grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor nödvändiga för att undervisa i teknikämnet. Teknikens växelverkan med individ, samhälle och miljö samt de behov, drivkrafter och villkor som kännetecknar teknikens framväxt utgör grunderna i kursen. Frågor som rör teknikens identitet, såväl allmänt som i egenskap av skolämne berörs. Vardagsteknik i hemmet behandlas liksom teknikens historia och samhällets tekniska lösningar. Framväxten av ett högteknologiskt samhälle illustreras med exempel hämtade från exempelvis byggnadskonst, vattenförsörjning, livsmedelsproduktion och enkel ellära. Praktiskt arbete innefattande problemidentifiering, lösning, konstruktion, programmering och värdering utgör en viktig del av kursen där teoretiska och praktiska aspekter tydligt vävs samman. I naturliga sammanhang behandlas frågor kring genus, hållbar utveckling, etik, språkutveckling, flerspråkighet och hur elevernas olika kulturella bakgrunder samt nyanlända elever kan berika undervisningen i ämnet. Användande av IKT i undervisningen är ett återkommande tema i kursarbetet och vid olika former av redovisningar.
Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärarledda arbetspass, föreläsningar, laborationer, seminarier, självstudier, konstruktioner och undersökningar i hemmiljö, filmkonstruktion samt olika former av gestaltningar. Kursen utgår från studerandeaktiva och undersökande arbetssätt, datoranvändning är en central komponent i form av kommunikation och dokumentation

Arbetsform (distans, campus)
Kursen ges som en kombination av campus och distans har tre campusförlagda utbildningsdagar. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform.

Behörighetskrav

Behörig att söka kursen är lärare som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör och som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) samt har en behörighetsgivande examen dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Vidare krävs att läraren undervisar i skolformer, årskurser eller ämnen som de inte är behöriga för samt att läraren har ett godkännande från skolhuvudman.

Urval:

Lottning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
RC318U version 1,7
Engelsk benämning:
Technology for Teachers, Schoolyear 1-3
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
28 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 juni 2016
Ersätter kursplan fastställd:
09 juni 2016

Förkunskapskrav

Behörig att söka kursen är lärare som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör och som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) samt har en behörighetsgivande examen dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Vidare krävs att läraren undervisar i skolformer, årskurser eller ämnen som de inte är behöriga för samt att läraren har ett godkännande från skolhuvudman.

Syfte

Kursen syftar till att delta såväl praktiskt som teoretiskt, ska utveckla kunskaper i ämnesteori och didaktik för att kunna ansvara för undervisning i teknikämnet.

Innehåll

Kursen har en tydligt didaktisk karaktär och utgår från kursplanen i teknik (Lgr11). Frågor som rör teknikens identitet, såväl allmänt som i egenskap av skolämne, berörs. Vardagsteknik i hemmet behandlas liksom teknikens historia och samhällets tekniska system. Framväxten av ett högteknologiskt samhälle illusteras med exempel hämtade från exempelvis byggnadskonst, vattenförsörjning, livsmedelsproduktion och enkel ellära. Praktiskt arbete innefattande problemidentifiering, lösning, konstruktion och värdering utgör en viktig del av kursen där teoretiska och praktiska aspekter tydligt vävs samman.
Teknikens växelverkan med individ, samhälle och miljö samt de behov, drivkrafter och villkor som kännetecknar teknikens framväxt utgör elementa.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren

  • kunna identifiera tekniska lösningar i vardag och samhälle och använda dessa som utgångspunkt för lärande
  • kunna lyfta fram karakteristiska drag och drivkrafter för teknikutveckling och koppla dessa kunskaper till begreppet tekniska system
  • kunna visa på centrala samband mellan teknik, samhälle, individ och natur och i detta sammanhang särskilt uppmärksamma hur man i undervisningen kan koppla teknikmoment till hållbar utveckling, vardagsliv och dagsaktualiteter
  • kunna kommunicera grundläggande tekniska funktioner och lösningar med hjälp av tal, skrift, skisser, bilder och modeller
  • utifrån ämnesdidaktisk forskning utarbeta en undervisningssekvens med fokus på teknik och som inbegriper bedömning av elevers lärande

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärarledda arbetspass, föreläsningar, laborationer, seminarier, självstudier, konstruktioner och undersökningar i hemmiljö, filmkonstruktion samt olika former av gestaltningar. Kursen utgår från studerandeaktiva och undersökande arbetssätt. Datoranvändning är en central komponent i form av kommunikation och dokumentation.

Bedömningsformer

Mål 2 och 3 examineras vid ett litteraturseminarium där deltagaren redogör för och reflekterar över centrala samband rörande teknikutveckling och de för människan viktiga behov, drivkrafter och villkor som utgör förutsättningar för teknikens framväxt och skapandet av stora och små tekniska system. Mål 1 och 4 examineras genom att deltagaren designar och konstruerar produkter som presenteras muntligt och skriftligt och som kopplas till relevanta pedagogiska/didaktiska problemställningar som kan gestaltas i skolan.
Mål 5 examineras genom att deltagaren skapar en didaktiskt förankrad pedagogisk planering som visar hur bedömning kan användas för att utveckla lärande för åk 1-3.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning, det vill säga i de delar som studerats i kursen och som därmed examinerats.
Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Bjurulf, Veronica. (2011). Teknikdidaktik. Riga: Norstedts (224 s)
Johansson, Myrtel & Sandström, Maria (2015) Undervisa i Teknik. Malmö: Gleerups (160 s.)
Nygård, Karin (2015). Input Koden till digital kompetens. Stockholm: Natur & Kultur (99s)
Skolinspektionen (2014). Teknik – gör det osynliga synligt. Tillgänglig på internet: www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/ kvalitetsgranskningar/2014/teknik/kvalgr-teknik-slutrapport.pdf
Skolverket (2011a). Kunskapsbedömning i skolan. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2660.pdf%3Fk%3D2660
Skolverket (2011b). Lgr-11. Läroplan och Kursplan i teknik.
Skolverket (2015): Stödmaterial för undervisning i teknik. (tillämpliga delar ca 20 s) www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/introduktion/fordjupande-texter-kring-det-centrala-innehallet-1.219308
Sundin, Bo (2006). Den kupade handen. Stockholm Carlsson bokförlag (325 s)
Aktuella läromedel för grundskolan efter eget val

Kursvärdering

Högskolan ger deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Regionalt utvecklingscentrum.

Mer information om utbildningen

Paula Grevskog-Peters, studievägledare
Telefon: 040-66 58207
Anita Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-66 58319
Sverker Aasa, kursansvarig
Telefon: 040-66 58019

Anmälan

21 augusti 2017 - 12 januari 2018 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 3 Schema