Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Sammanfattning

Målgrupp
Kursen vänder sig till lärare som är:
  • anställd (tills vidare eller på viss tid) inom skolväsendet, LVU-hem, kriminalvårdsanstalt, folkhögskola eller av entreprenör, och som har en
  • grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk examen
Kursens innehåll och upplägg
Kursen är inriktad på undervisning i årskurs 1-6 och ger en introduktion till svenska som andraspråk samt syftar till en ökad medvetenhet om utbildningens roll i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer. Utifrån kursdeltagarnas yrkeserfarenhet problematiseras frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället. Ur olika perspektiv granskas dagens skola och samhälle med avseende på flerspråkighet, språklig variation, genus, klass, interkulturalitet, identitet, religion och etnocentriska mönster, samt med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund. Här behandlas särskilt migrationsprocessen och flyktingskap i socialt och psykologiskt perspektiv. Kursdeltagarna diskuterar vidare externa faktorer som påverkar flerspråkiga och nyanlända elevers lärande och utveckling såsom skolans organisation, lärarkompetens samt en tidig studie-och yrkesvägledning. Dessa studier leder vidare in i en analys av rollen som lärare i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö, där flerspråkighet ses som en resurs. Kursdeltagarna diskuterar såväl olika förhållningssätt som olika klassrumsaktiviteters betydelse och potential när det gäller att skapa en elevaktiv läromiljö som främjar flerspråkiga elevers lärande och skolframgång. Här behandlas olika kommunikativa uttrycksformer, såsom ord, bild, drama och IT, utifrån deras betydelse för andraspråkselevers språkutveckling och litteracitetsutveckling. Tillsammans relaterar deltagarna didaktiska grundfrågor och verktyg samt frågor om bedömning och kartläggning till forskning, beprövad erfarenhet och aktuella styrdokument.

Arbetsform (distans, campus)
Kursen är en kombination av distans och campus (C/D) och har fyra campusförlagda utbildningsdagar. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform. Kursen startar 25 augusti 2017 och avslutas 12 januari 2018.

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
Godkännande från huvudman.

Urval:

Lottning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
RC360U version 1,1
Engelsk benämning:
The Global Classroom - Introduction to Swedish as a second language, for teaching in Schoolyear 1-6
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
02 juni 2017

Förkunskapskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
Godkännande från huvudman.

Syfte

Kursdeltagaren ska utveckla grundläggande kunskaper om undervisning i svenska som andraspråk för årskurs 1 – 6 samt utveckla sin medvetenhet om utbildningens roll i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer.

Innehåll

Utifrån kursdeltagarnas yrkeserfarenhet problematiseras frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället. Med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt avseende utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund granskas dagens skola och samhälle med avseende på flerspråkighet, språklig variation, genus, klass, interkulturalitet, identitet, religion och etnocentriska mönster. Här behandlas särskilt migrationsprocessen och flyktingskap i socialt och psykologiskt perspektiv. Kursdeltagarna diskuterar vidare externa faktorer som påverkar flerspråkiga och nyanlända elevers lärande och utveckling såsom skolans organisation, lärarkompetens samt en tidig studie-och yrkesvägledning. Dessa studier leder vidare in i en analys av rollen som lärare i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö, där flerspråkighet ses som en resurs. Kursdeltagarna diskuterar såväl olika förhållningssätt som olika klassrumsaktiviteters betydelse och potential när det gäller att skapa en elevaktiv läromiljö som främjar flerspråkiga elevers lärande och skolframgång. Här behandlas olika kommunikativa uttrycksformer, såsom ord, bild, drama och IT, utifrån deras betydelse för andraspråkselevers språkutveckling och litteracitetsutveckling. Tillsammans relaterar deltagarna didaktiska grundfrågor och verktyg samt frågor om bedömning och kartläggning till forskning, beprövad erfarenhet och aktuella styrdokument.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • beskriva och problematisera hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande

Arbetsformer

Delkursen innehåller varierande arbetsformer som utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Delkursens genomförande bygger på att kursdeltagarna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras skriftligen genom ett paper och muntligen genom ett seminarium som utgår från kursdeltagarnas texter.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Axelsson, Monica (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur (s 547–578) (31 s)

Bunar, Nihad (red) (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur (250 s)

Bakhtiari, Marjaneh (2005). Kalla det vad fan du vill. Ordfront förlag (298 s)

Gibbons, Pauline (2016). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 4., uppdaterade uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren (260 s)

Elmeroth, Elisabeth (2017). Möte med andraspråkselever. Lund: Studentlitteratur (169 s)

Lahdenperä, Pirjo och Sundgren, Eva (red.), (2016). Skolans möte med nyanlända. Stockholm: Liber (240 s)

Rosén, Jenny och Wedin, Åsa (2015). Flerspråkig undervisning. I: Rosén, Jenny och Wedin, Åsa (2015), Klassrumsinteraktion och flerspråkighet – ett kritiskt perspektiv. Stockholm: Liber (s 182–196) (14 s)

Skolinspektionen 2010. Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. Skolinspektionens rapport 2010:16. Stockholm: Skolinspektionen (46 s)

Svensson, Gudrun (2016). Translanguaging för utveckling av elevers ämneskunskaper, språk och identitet. I: Kindenberg, Björn (red.) (2016), Flerspråkighet som resurs: symposium 2015. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholm: Liber (s 31–43) (31 s)

Vesteraas Danbolt, Anne Marit & Iversen Kulbrandstad, Lise (2013). ”Säl är kaka på spanska” I: Wedin, Åsa & Hedman, Christina (2013), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur (s 20–44) (24 s)

Läroplanen för förskoleklassen

Kursplaner i svenska som andraspråk 1–3 och 4–6

Material från relevanta webbsidor (Skolverket, UR) tillkommer

Kursvärdering

Högskolan ger deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Regionalt utvecklingscentrum.

Mer information om utbildningen

Anita Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-6658319
Manuela Lupsa, kursansvarig
Telefon: 040-6657139

Anmälan

25 augusti 2017 - 12 januari 2018 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4