Pediatrisk vård och specifik omvårdnad

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2013, vår 2012

Kurskod:
SB621B version 1
Engelsk benämning:
Pediatric Nursing, 15 ECTS
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
10 mars 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
14 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
15 januari 2008

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten utifrån fördjupade kunskaper om barn och ungdomars utveckling och behov skall kunna bedöma, planera, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder och utföra ordinerad medicinsk behandling av det sjuka barnet inom slutenvården. Vidare är syftet att studenten ska kunna kommunicera, planera och samverka såväl interprofessionellt som med vårdteam, vårdkedja och föräldrar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp.

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska med ett självständigt examensarbete omfattande 15 hp i omvårdnad samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska.

Lärandemål

Kursen består av två delkurser:

1. Teoretisk utbildning, 7 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- förklara och värdera olika pediatriska sjukdomars patofysiologi, prognos, behandling, komplikationer och specifika omvårdnadsåtgärder i relation till relevant forskning,
- argumentera och kritiskt reflektera kring etiska frågeställningar inom det pediatriska omvårdnadsområdet, och
- kritiskt granska forskningsresultat som rör barn och ungdomar i ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.

2. Verksamhetsförlagd utbildning, 8 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- identifiera, bedöma, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder i samband med komplexa vårdbehov hos barn i olika utvecklingsstadier inklusive vård i livets slutskede utifrån evidensbaserad kunskap,
- visa förmåga att planera, fördela och leda vårdarbetet samt att utvärdera vårdåtgärder,
- med empatisk förmåga tolka barn, ungdomar och dess familjs olika behov och
- tillämpa författningar och konventioner relevanta inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationsformer består av skriftlig tentamen, skriftlig inlämningsuppgift samt bedömningsgrundande seminarier. I den verksamhetsförlagda utbildningen sker bedömningen utifrån bedömningsformuläret AssCe (assessment for clinical education) för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammet. Bedömning sker i teoretisk respektive verksamhetsförlagd utbildning avseende kunskaper, förståelse, färdigheter, förmågor, värderingsförmåga samt förhållningssätt.

För kurser med teoretiskt innehåll
För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i kursen. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledningen.
För väl godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda med mycket goda resultat. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledningen.

För kurser i verksamhetsförlagd utbildning
Underkänd – kriterierna för godkänd enligt bedömningsunderlaget AssCe för klinisk utbildning har ej uppnåtts. Underlag för bedömning saknas därmed.
Godkänd – god förmåga enligt bedömningsunderlaget AssCe för verksamhetsförlagd utbildning.
Väl Godkänd – starkt utvecklad förmåga enligt bedömningsunderlaget AssCe för verksamhetsförlagd utbildning.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.
Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av 2 delkurser.

1. Teoretisk utbildning, 7 hp
Kursen behandlar barn och ungdomar inom slutenvården avseende specifik omvårdnad i akutsjukvård, hematologi, kardiologi, kirurgi, neonatologi, nefrologi, neurologi, onkologi och smärta, utifrån ett familjeperspektiv. Kursen omfattar även barns och föräldrars upplevelser, deltagande, rättigheter och beslutsfattande i vården.

2. Verksamhetsförlagd utbildning, 8 hp
I den verksamhetsförlagda utbildningen skall studenten aktivt deltaga i och självständigt utföra de inom slutenvården förekommande bedömningar, undersökningar och behandlingar inom barnsjuksköterskans ansvarsområde samt genomföra föräldrasamtal utifrån sjuksköterskans undervisande funktion. Därutöver ges möjlighet till studiebesök relaterade till kursinnehållet.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och baseras på ett aktivt kunskapssökande där diskussion och reflektion är viktiga inslag. Föreläsningar och seminarier förekommer med både individuella uppgifter och grupparbete. Vidare ingår fyra veckors verksamhetsförlagd utbildning. Seminarier och verksamhetsförlagd utbildning kräver obligatorisk närvaro.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Bricher, G (1999) Paediatric nurses, children and the development of trust. Journal of Clinical Nursing 8;451-458.

Darbyshire, P et al (2006) Children´s and young people´s experiences of chronic renal disease: a review of the literature, methodological commentary and an alternative proposal. Journal of Clinical Nursing 15;751-760.

Frenckner, B & Hirsch, G (red) (2009) Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi. Stockholm: Karolinska Institutet University Press (7-171)

Gradin, M et al (2002) Pain Reduction at Venipuncture in Newborns: Oral Glucose Compared With Local Anaesthetic Cream. Pediatrics 110;1053-1057.

Gillberg, C & Hellgren, L (2000) Barn och ungdomspsykiatri. Stockholm. Natur och Kultur. (317-327; 357-369).*

Hallström, I & Lindberg, T (red) (2009) Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber (31-36; 223-238; 247-251; 258-266; 275-282; 296-301; 326-345)

Lagercrantz, H & Hellstrom-Westas, L (red) (2009). Neonatologi. Lund: Studentlitteratur. (55-76; 89-116;129-158;177-222; 257-272; 335-346;437-516).*

Lambton, J (2009). Pediatric Environmental Health and Nursing Leadership. Nursing Administration Quartely 33(1);14-17.

Lindberg, B et.al (2008) Adjusting to being a father to an infant born prematurely: experiences from Swedish fathers. Scandinavian Journal of Caring Science. 22:79-85.

Lindberg, T & Lagercrantz, H (red) (2007) Barnmedicin. Lund:Studentlitteratur. (44-51;62-92; 130-138;176-214;261-375;484-491;626-645)*

da Silva, P S et al (2005) Outcome of patients requiring tracheostomy in a pediatric intensive care unit. Pediatrics International 47: 554-559.

Nilsson, S et al (2009). School-aged children children´s experiences of pstoperative music medicine on pain, distress, and anxiety. Paediatric Anaesthesia 19:1184-90

Nilsson, S. et al (2009). The use of Virtual Reality for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents in a paediatric oncology unit. European Journal of Oncology Nursing 13:102-109.

O’Connor-Von, S K et al (2009). Preparing Pediatric Nurse Leaders for Practice. Nursing Administration Quartely 33(1);73-77.

Olsson, G & Jylli, L (2001) Smärta hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur. (79-89; 105-167; 204-238; 277-320).*

Parkman, S & Woods, S (2005) Infants Who Have Undergone Cardiac Surgery: What Can We Learn About Lengths of Stay in the Hospital and Presence of Complications? Journal of Pediatric Nursing 20;430-440.

Pölkki, T et al (2003) Factors influencing nurses´use of nonpharmacological pain alleviation methods in paediatric patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences 17;373-383.

Raadu, G(red) Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Solna: Almqvist & Wiksell. Utkommer varje år. (ca 100 av 725 s)

Runeson, I et al (2001) Professionals´perception of children´s participation in decision making in healthcare. Journal of Clinical Nursing 10;70-78.

Smith, L & Callery, P (2005) Children´s accounts of their preoperative information needs. Journal of Clinical Nursing 14;230-238.

Aktuella avhandlingar, vetenskapliga artiklar, kompendier samt författningar tillkommer.
* ingår även i andra delkurser.


Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande och återkopplas av kursansvarig lärare på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida.