Samhällsorientering och lärande: Möten, identitet och livsfrågor i tid och rum

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
SB721B version 2
Engelsk benämning:
Social Studies and Education: Encounters, Identities and Questions of Life in Time and Place
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
21 juni 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: LL204G-Självständigt arbete i fördjupningsämnet. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om hur migration, kulturmöten, identiteter och livsfrågor kommuniceras i tid och rum genom berättelser och föreställningar. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla kunskap och medvetenhet om språk, kultur och identitet. Studenterna ska sätta sig in i tänkandet kring innehålls- och språkintegrerat lärande, inklusive förhållandet mellan språk och kunskapsutveckling. Dessutom syftar kursen till att studenterna ska lära sig grunderna i läromedelsanalys, fördjupa sin förståelse av bedömningens funktion att stödja elevers språk- och kunskapsutveckling samt utveckla sin förmåga att använda bedömning som del av sin undervisning och elevers lärande i ett F-3 respektive.

Innehåll

Inom ämnena historia och religionskunskap behandlar kursen människors levnadsvillkor och kulturmöten samt livsfrågor och identiteter, gestaltade i föreställningar och berättelser.
Kursen behandlar kultur ur ett brett perspektiv där etnicitet, genus och klass fungerar som utgångspunkter för hur kulturbegreppet behandlas i skolans styrdokument.
Andra fokus gäller innehålls- och språkintegrerat arbete och dess teoretiska bas genom förhållandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt praktiska tillämpningar ur ett F-3 perspektiv varvid särskild vikt läggs vid förutsättningar för lärande ur ett första- och andraspråksperspektiv.
Kursen behandlar vidare dels utvärdering av läromedel, dels bedömning som en del av undervisningen och som förutsättning för att lärare ska kunna stödja elevers språk- och kunskapsutveckling.
I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • kunna analysera hur identiteter skapas utifrån livsfrågor och levnadsvillkor i kulturmöten, i tid och rum, samt gestaltas och brukas i föreställningar och berättelser
  • kunna bedöma och analysera olika aspekter av elevers kunskapsutveckling för att ge framåtsyftande återkoppling
  • kunna analysera och kritiskt värdera skriftliga omdömen
  • kunna redogöra för sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv samt exemplifiera hur undervisning i det egna undervisningsämnet kan organiseras för att främja elevernas lärande
  • kunna redogöra för hur elevers begreppsförståelse och språkliga förmåga utvecklas i funktionella sammanhang samt kunna exemplifiera hur olika slags texter och gestaltande uttrycksformer kan användas för att stödja språk- och kunskapsutveckling
  • kunna värdera och kritiskt granska läromedel i relation till styrdokument och elevers förutsättningar och behov
  • Kunna förklara och diskutera bedömning ur ett vetenskapligt och ämnesbaserat F-3-perspektiv

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av presentationer, gruppövningar, workshopar i estetisk kommunikation, responsarbete, studiebesök, seminarier och utvecklas i samverkan mellan studerande och lärare med utgångspunkt från kursens syfte och mål. Kursen bygger på ett aktivt deltagande av samtliga studenter i ett gemensamt kunskapsbyggande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till seminarier kring frågor inom ramen för kursens innehåll och mål.

Bedömningsformer

Delexamination A, muntlig i grupp: Med utgångspunkt i enkritisk granskning av läromedel framställs och presenteras kompletterande läromedel som ska handla om de centrala ämnesspecifika begreppen i kursen. Användning avgestaltande uttrycksformer samt resonemang om det ämnesspecifika språket i förhållandet till elevers kunskapsutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv ingår. (Redovisningen berör målen: 1, 5, 6, 8)
Delexamination B, muntlig i grupp: Fokus ligger påatt framställa och diskuteraunderlag för bedömning av elevers kunskapsutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv utifrån hela eller delar av undervisning där ovanstående läromedel ingår. Bedömingen ska relateras till nationella mål och kunskapskrav. (Redovisningen berör målen: 2, 3, 4, 7)
Delexamination C, individuell skriftlig examination: Studenten producerar dels en pedagogisk planering utifrån de centrala ämnesspecifika begreppen i kursen, som visar hur lärandet kan organiseras. Dels argumenterar studenten i en separat text för sina val av innehåll, arbetsformer och bedömning samt hur gestaltande uttrycksformer kan användas i det egna undervisningsämnet för att stödja olika elevers språk- och kunskapsutveckling. (Alla mål examineras.)
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andreasson, Ingela (2014). Individuella utvecklingsplaner – en bedömningspraktik i tiden. I Pedagogisk forskning i Sverige, 4-5, 345–366. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
Andreasson, Ingela, & Dovemark, Marianne (2013). Transforming insecurity into a commodity: Using the digital tools Unikum and InfoMentor as an example in Swedish education, European Educational Research Journal, 12(4), (s. 480–491)
Dahlin Bo (2004): Om undran inför livet. Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur. (151 s)
Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010): Språkinriktad undervisning: en handbok. 1. uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren. (226 s)
Hirsh, Åsa (2012). IUP – verktyg för lärande? I Utveckling genom IUP? Forskning om undervisning och lärande 9, oktober 2012. Stiftelsen SAF och Lärarförbundet. (s. 32–41)
Israelsson, Marie, Jönsson, Anders. & Grettve, Anna (2014). Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag. Stockholm: Natur & Kultur.
Jönsson, Anders och Odenstad, Christina (2013): Bedömning i SO : För grundskolan Malmö: Gleerups. (184 s)
Klapp Lekholm, Alli (2010). Lärares betygssättningspraktik. I Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande. Forskning om undervisning och lärande 3, januari 2010. Stiftelsen SAF och Lärarförbundet. (s. 21–29)
Lundahl, Christian (2014). Bedömning för lärande. 2., [oförändr.] uppl. Lund: Studentlitteratur. (208 s.)
Lundahl, Christian (2014), Bedömning – att veta vad andra vet. I Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red)(2014). Lärande Skola Bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur.
Löfstedt, Malin (red.) (2011): Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: Studentlitteratur. (206 s)
Mercer, Neil & Hodgkinson, Steve (2008) Exploring Talk in School Kapitel 1,4, 8 och 10 (100 s.)
Shepard, Lorrie A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29. (s. 4-14)
Skolverket: Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftiga individuella utvecklingsplanen. (2013) (29 s.) www.skolverket.se
Skolverket: (2012). Greppa språket - ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (134 s) www.skolverket.se
Skolverket (2006) I enlighet med skolans värdegrund? (66 s.) www.skolverket.se
Skolverket (2012). Kommentarmaterial till kunskapskrav i respektive ämne. (ca 40 s) www.skolverket.se
Stier, Jonas (2012). Identitet: Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur. (159 s.)
Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias (1992), Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria. Stockholm: Gidlunds (430 s)
Vallberg Roth, Ann-Christine (2014). Bedömning i förskolans dokumentationspraktiker: fenomen, begrepp och reglering. Pedagogisk forskning i Sverige, 4-5. (s. 403-437) Swedish Educational Research Association.
Vallberg Roth, Ann-Christine (2010). Stödja och styra: Om bedömning av yngre barn. Stockholm: Skolverket/Fritzes.
Wibeck, Sören (2004). Religionernas historia: Om tro, hänförelse och konflikter. Lund: Historiska media (456 s.)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Erik Alvstad, Kursansvarig
Telefon: 040-6658323
Liselotte Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6658130

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program