Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013

Kurskod:
SC621A version 1
Engelsk benämning:
Social Work: Degree Project
Fördjupningsnivå
A1E
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 augusti 2012
Fastställandedatum:
28 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten skall kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för socialt arbete.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i socialt arbete och ingår i examensfodringarna för magisterexamen inom huvudområdet.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. formulera ett vetenskapligt problem i socialt arbete,
2. planera och genomföra en vetenskaplig studie av relevans för socialt arbete,
3. tillämpa teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter i en uppsats,
4. relatera studien till vetenskapsteoretiska resonemang,
5. självständigt värdera, motivera och tillämpa forskningsetiska principer,
6. offentligt sammanfatta, motivera och försvara examensarbetet, och
7. kritiskt granska andras examensarbeten genom opposition.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemål 1 – 7 examineras via en uppsats vid ett examinationsseminarium där det egna arbetet ska försvaras, opposition ges på en annan students examensarbete och ett aktivt deltagande bedöms då andras examensarbeten diskuteras. Särskilt vikt läggs även vid studentens förmåga att respondera på opponentens kritik. För betyget Godkänd krävs att uppsatsen uppvisar vetenskapsteoretisk och forskningsmetodologisk medvetenhet. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att det vetenskapliga arbetet präglas av hög teoretisk och metodologisk skicklighet.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Innehåll eller kursinnehåll

Examensarbetet innebär att studenten tränar sig att systematiskt beskriva och analysera problemområden och frågeställningar som är relevanta för socialt arbete. Arbetet innefattar att formulera en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning samt att sammanställa och presentera resultatet i form av en uppsats. Efter uppsatsens genomförande medverkar studenten i ett seminarium där det egna arbetet försvaras och en opposition på en annan students examensarbete genomförs.

Arbetsformer

Examensarbetet genomförs individuellt. Uppsatsarbetet bedrivs med stöd av en från institutionen utsedd handledare. Handledning genomförs individuellt eller i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att kursvärdering genomförs. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter