Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2023, vår 2023, höst 2022, vår 2022, höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
SC621A version 3
Engelsk benämning:
Social Work: Degree Project
Fördjupningsnivå
A1E
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
09 juni 2015

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna: SC611A: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och SC612A Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i socialt arbete och ingår i examensfodringarna för magisterexamen inom huvudområdet.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för socialt arbete.

Innehåll

I kursen behandlas former för systematisk beskrivning och analys av problemområden och frågeställningar av relevans för socialt arbete. Studenten formulerar en vetenskaplig problemställning, planerar och genomför en vetenskaplig undersökning samt sammanställer och presenterar resultatet i form av en uppsats. Efter uppsatsens genomförande medverkar studenten i ett seminarium där det egna arbetet försvaras och opponerar på en annan students examensarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. självständigt formulera, planera och genomföra en vetenskaplig studie av relevans för socialt arbete,
  2. integrera kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer i socialt arbete,
  3. tillämpa teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter i ett examensarbete,
  4. göra bedömningar med utgångspunkt från relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt tillämpa etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  5. dra slutsatser av en undersökning och formulera implikationerna för framtida forskning samt identifiera behov av ytterligare kunskap inom socialt arbete, och
  6. argumentera för och offentligt försvara examensarbetet samt kritiskt granska andras examensarbeten genom opposition.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av seminarium, enskild handledning samt handledning i grupp. Undervisningen är övervägande projektorienterad och formas således utifrån studenternas tidigare inhämtade kunskaper, färdigheter och erfarenheter. För att studenten ska uppnå lärandemål 1-5 erbjuds seminarium kring teori och metod vars innehåll sedan kan omsättas av studenten i det individuella examensarbetet under grupphandledning och enskilt handledningsstöd. Seminariet innehåller även inslag av respondent- och opponentskap för att stödja studenten i att nå lärandemål 6.

Bedömningsformer

Examensarbetet skrivs enskilt. Lärandemål 1-5 examineras i form av en uppsats. Fokus vid bedömningen ligger på studentens förmåga och färdighet att logiskt och strukturerat hantera forskningsprocessens alla delar. Bedömningen omfattar både innehåll och form dvs. språk- och referenshantering samt läsbarhet. Särskilt fokuseras vetenskapsteoretisk och forskningsmetodologisk medvetenhet. Bedömningen omfattar också arbetets övergripande relevans i relation till socialt arbete. Lärandemål 6 examineras vid ett seminarium med opponent- och respondentskap där specifik vikt läggs på studentens förmåga att initiera en konstruktiv och kritisk öppen men tillåtande diskussion som fokuserar övergripande frågor och metodologiska utmaningar. Bedömningen av respondentskap baseras på studentens förmåga och färdighet att delta i diskussionen genom att förklara, försvara och motivera sina beslut underbyggt av relevant vetenskaplig litteratur. Detaljerade bedömningskriterier finns i kursens studiehandledning.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gudmundsson, Petri (2012). Skrivanvisningar för studenter vid fakulteten för hälsa och samhälle. Nedladdningsbar på http://www.mah.se/upload/FAKULTETER/HS/Student/Dokument%20och%20mallar/Skrivanvisningar2012_Gudmundsson.pdf

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att kursvärdering genomförs. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter