Social innovation och entreprenörskap - förändringsarbete i välfärdssektorn

Sammanfattning

En kurs för dig som vill göra skillnad för välfärden
Du blir introducerad till olika teoretiska modeller för förändringsarbete och entreprenörskap. Genom att utveckla och genomdriva egna idéer tränas du i handlingskompetens och processkunskap.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp varav kurserna SF131A och SF141A skall vara godkända.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
SF154A version 2
Engelsk benämning:
Social Innovation and Entrepreneurship - Change Management in the Welfare Sector
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
29 februari 2016

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp varav kurserna SF131A och SF141A skall vara godkända.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som en valbar kurs i termin 5 i programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kompetens att initiera och genomföra förändringsarbete i verksamheter inom välfärdssektorn.

Innehåll

Kursen innehåller tre teman. Ett är att identifiera och redogöra för exempel på social innovation och entreprenörskap i välfärdssektorn utifrån olika verksamheter och organisationsformer; exempelvis informationsteknologins tillämpning inom framtidens välfärdssektor. Ett annat tema fokuserar idégenerering och kreativa processer. Under det tredje temat belyses terminologi, begreppsbildning och handlingsstrategier i social innovation och entreprenörskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera och redogöra för exempel på social innovation och entreprenörskap i välfärdssektorn,
2. utforma och kommunicera egna verksamhetsidéer och förändringsarbete inom välfärdssektorn,
3. redogöra för entreprenörskapets roll i förändringsarbetet med utgångspunkt från teorier om social innovation och entreprenörskap, och
4. analysera samband mellan individuell och organisatorisk utveckling.

Arbetsformer

Studenten arbetar under kursen med att utveckla och genomföra sin verksamhetsidé. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, workshops och handledning. För att stödja lärandemål 2 och utveckling av en egen verksamhetsidé/plan ingår obligatorisk workshops och handledning. Frånvaro från obligatoriska moment kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att uppnå lärandemål 1 utarbetar studenten en skriftlig redogörelse med exempel på social innovation och entreprenörskap inom välfärdssektorn. Lärandemål 2 uppnås genom att studenten utformar en egen verksamhetsidé som innehåller utveckling av en projekt-, verksamhets- eller affärsplan inom välfärdssektorn. Lärandemål 3 och 4 stöds genom att studenten diskuterar entreprenörskapets roll och individuell/organisatorisk utveckling vid obligatoriska seminarier.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 examineras genom bedömning av en enskild skriftlig uppgift vid en workshop. I fokus för bedömningen är studentens förmåga att relevant identifiera och i rimlig argumentation belysa ett exempel på social innovation och entreprenörskap i välfärdssektorn, samt ta del av övriga studenters exempel. Måluppfyllelsen av lärandemål 2 examineras som en enskild skriftlig och muntlig uppgift vid ett seminarium. I fokus för bedömningen är studentens förmåga att argumentera för en nyskapande verksamhetsidé och eller förändringsprojekt.
Lärandemål 3 och 4 bedöms genom en enskild skriftlig uppgift, där fokus i bedömningen är hur studenten kan argumentera för sin verksamhetsidé med stöd av kurslitteraturen.
Lärandemål 2, 3 och 4 examineras dessutom genom en enskild skriftlig beskrivning av ett förändringsprojekt. Preciserade bedömningskriterier finns i studiehandledning.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berglund K, Johannisson B, Schwartz B (red.) (2012) Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting. Cheltenham: Edward Elgar. 304 s.
Denvall V, Heule C, Kristiansen A (red.) (2011) Social mobilisering: en utmaning för socialt arbete. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 238 s.
Landström H, (2005) Entreprenörskapets rötter. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 159 s.
Westlund P, (2015) Att vända en verksamhet: från ett patogent till ett salutogent arbetssätt. 1. uppl. Stockholm: Gothia Fortbildning. 151 s.
Wigren-Kristoferson C, Spånberg A, (2012) Entreprenörskola – en lärobok. Stockholm: Tillväxtverket. 136 s.

Vetenskapliga artiklar och webbaserat material tillkommer om ca 300 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Désirée Annvir, Kursansvarig
Telefon: 040-6657008
Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657589