Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
SO120F version 1
Engelsk benämning:
Recruitment Course for Future School Leaders
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
27 november 2009
Fastställandedatum:
20 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om och kompetens för skolans ledarskap gällande såväl det pedagogiska ledarskapet som skolans styrning och regelverk.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Yrkesexamen för undervisningsyrken eller annan utbildning och erfarenhet som ger relevant pedagogiskt insikt samt pågående anställning i förskola/skola.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • kunna redogöra för skolans styrning och uppdrag enligt styrdokumenten
  • kunna förklara teorier kring ledarskap och förändringsarbete och knyta dessa till ett eget tänkt ledarskap
  • kunna analysera och reflektera kring skolledarrollen och de utmaningar som ligger i denna
Lärandemål för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstarten.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen utgörs av ett case/scenario, där studentens förmåga att analysera och reflektera kring skolledarrollen och dess utmaningar, kopplad till den egna personens förutsättningar och i enlighet med kursens lärandemål, bedöms i en muntlig och skriftlig presentation.
Litteraturgenomgångar och seminarier som hålls av studenterna, utgör underlag för genomförandet av examinationsuppgiften.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen fokuserar på teorier om ledarskap inom och utanför skolans organisation nationellt och internationellt. Det offentliga ledarskapets komplexitet lyfts fram. Vad som styr skolan och dess konsekvenser för ledarskapet är en viktig del av kursen. Vidare fokuserar kursen på innebörden av förändringsarbete och på gruppsykologi.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, individuellt arbete och självständiga studier mellan utbildningstillfällena.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allmänna råd, (2006) Kvalitetsredovisning. Skolverket (36 s.)
Allmänna råd, (2005) Kvalitet i förskolan. Skolverket (48 s.)
Allmänna råd, (2008) Den individuella utvecklingsplanen. Skolverket (22 s.)
Allmänna råd ,(2004) Likvärdig bedömning och betygsättning. Skolverket (67 s.)
Ahrenfelt, Bo. (2001) Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur. (338 s.)
Appelberg, Göte och Carlsson, Jan. (2002) Juridik för skolledare. Lund: Studentlitteratur. (79 s.)
Berg, Gunnar och Scherp, Hans-Åke (red). (2003) Skolutvecklingens många ansikten. Myndigheten för skolutveckling. (295 s.)
Eriksson, Margareta, (2007) Nya skolans självvärdering. GME förlag. (171 s.)
Gustavsson,Bernt. (2002) Vad är kunskap?. Skolverket. (125 s.)
Hargreaves, Andy och Fink, Dean (2008) Hållbart ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur. (260 s.)
Hjörne, Eva och Säljö, Roger. (2008) Att platsa i en skola för alla. Norstedts akademiska förlag. (168 s.)
Lahdenperä, Pirjo (2008) Interkulturellt ledarskap: förändring i mångfald. Lund: Studentlitteratur. (120 s.)
Lind Nilsson, Irene och Gustafsson, Lisbeth. (2006) Ledarskapets inre och yttre resa. Lund: Studentlitteratur. (140 s.)
Lpo 94, (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Skolverket (15 s.)
Lpf 94, (1994) Läroplan för det frivilliga skolväsendet. Skolverket (17 s.)
Lpfö 98, (1998) Läroplan för förskolan. Skolverket (16 s.)
Starrat, Robert J. (2005) Etiskt ledarskap. Liber. (152 s.)

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Genus, migration och etnicitet diskuteras utifrån olika ledarskapssituationer. Att respondera på varandras examinationsarbete som kritisk vän är en del av bearbetningen av dessa perspektiv.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter