Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2014

Kurskod:
SO120F version 1,1
Engelsk benämning:
Recruitment Course for Future School Leaders
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
24 september 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
24 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
20 augusti 2012

Förkunskapskrav

Yrkesexamen för undervisningsyrken eller annan utbildning och erfarenhet som ger relevant pedagogiskt insikt samt pågående anställning i förskola/skola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om och kompetens för skolans ledarskap gällande såväl det pedagogiska ledarskapet som skolans styrning och regelverk.

Innehåll

Kursen fokuserar på teorier om ledarskap inom och utanför skolans organisation nationellt och internationellt. Det offentliga ledarskapets komplexitet lyfts fram. Vad som styr skolan och dess konsekvenser för ledarskapet är en viktig del av kursen. Vidare fokuserar kursen på innebörden av förändringsarbete och på gruppsykologi.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • kunna redogöra för skolans styrning och uppdrag enligt styrdokumenten
  • kunna förklara teorier kring ledarskap och förändringsarbete och knyta dessa till ett eget tänkt ledarskap
  • kunna analysera och reflektera kring skolledarrollen och de utmaningar som ligger i denna
Lärandemål för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstarten.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, individuellt arbete och självständiga studier mellan utbildningstillfällena.

Bedömningsformer

Examinationen utgörs av ett case/scenario, där studentens förmåga att analysera och reflektera kring skolledarrollen och dess utmaningar, kopplad till den egna personens förutsättningar och i enlighet med kursens lärandemål, bedöms i en muntlig och skriftlig presentation.
Litteraturgenomgångar och seminarier som hålls av studenterna, utgör underlag för genomförandet av examinationsuppgiften.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahrenfelt, Bo. (2013) Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur. (338 s.)

Ekholm & Scherp (red) (2014) Det goda lärandets grunder. Gleerups. (135 s.)

Erdis, Mare (2012) Juridik för pedagoger. Lärarförbundet i samarbete med Studentlitteratur. (176 s.)

Eriksson, Margareta, (2011) Nya skolans självvärdering. GME förlag. (171 s.)

Hargreaves, Andy och Fink, Dean (2008) Hållbart ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur. (260 s.)

Hjörne, Eva och Säljö, Roger. (2008) Att platsa i en skola för alla. Norstedts akademiska förlag. (168 s.)

Höög, J. & Johansson, O. (red.) (2011). Struktur, kultur, ledarskap. Lund: Studentlitteratur.(239s)

Lahdenperä, Pirjo (2008) Interkulturellt ledarskap: förändring i mångfald. Lund: Studentlitteratur. (120 s.)

Lind Nilsson, Irene och Gustafsson, Lisbeth. (2006) Ledarskapets inre och yttre resa. Lund: Studentlitteratur. (140 s.)

Starrat, Robert J. (2005) Etiskt ledarskap. Liber. (152 s.)

Dessutom ingår aktuella styrdokument gällande skolväsendet som t.ex läroplaner, skollag och allmänna råd.

Bilaga till kursplan:

Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Genus, migration och etnicitet diskuteras utifrån olika ledarskapssituationer. Att respondera på varandras examinationsarbete som kritisk vän är en del av bearbetningen av dessa perspektiv.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter