Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

Sammanfattning

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja lärarstuderandes utveckling från novis till professionell under sin verksamhetsförlagda tid i lärarutbildningen. Kursen skall också utveckla lärare/förskollärare som i sin roll som mentor ska handleda nyanställda under deras introduktionsperiod.
Undervisningen sker via webbaserad lärplattform och vid fyra sammankomster
Kursdeltagare rekommenderas att läsa A- och B-seminarium före kursstart. Vid kursstart erbjuds även komprimerade A- och B-seminarium.


Hösten 2020 erbjuds kursen på nedanstående orter. Tänk på att du måste anmäla dig till rätt tillfälle.

06064 Malmö Förskollärarutbildning
06066 Helsingborg
06065 Lund
06067 Malmö Lärarutbildning (Fh, F-3, 4-6, 7-9, Gy, Yrk)
06232 Trelleborg

Behörighetskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, vår 2020, höst 2019

Kurskod:
SO122F version 3,3
Engelsk benämning:
Supervison and Assessment of Teachers' Professional Development I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
04 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
26 augusti 2019
Ersätter kursplan fastställd:
25 juni 2018

Förkunskapskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja och bedöma lärarstudenters utveckling från novis till professionell. Vidare syftar kursen till att utveckla lärares/förskollärares förmåga att handleda nyanställda under deras introduktionsperiod.

Innehåll

I kursen problematiseras och diskuteras handledarens och mentorns roller, det handledande samtalet och olika handledningsstrategier och dess konsekvenser. Inom ramen för kursen analyseras undervisningssituationer utifrån olika didaktiska val och perspektiv. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa och summativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen. Såväl praktiska som etiska dilemman bearbetas och fördjupas.
I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling används skriften ”På väg mot läraryrket/På väg mot förskolläraryrket” vari beskrivs en progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Skriften bildar underlag för samtal om och bedömning av lärarstudentens/förskollärarstudentens professionsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • redogöra för strategier som syftar till att stödja och utveckla lärarstudenters/lärares/förskollärares professionsutveckling
  • identifiera och analysera undervisningssituationer utifrån relevanta teorier om lärande
  • identifiera och värdera val av handledningsstrategier utifrån teorier om handledning
  • redogöra för och värdera olika bedömningsmetoder med formativt och summativt syfte i handledningsprocessen.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Dessa kan utgöras av föreläsningar, nätbaserade seminarier, gruppdiskussioner, kollegial respons och utvecklas med utgångspunkt i kursens syfte och mål i samverkan mellan kursdeltagare och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av två individuella skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation i ett seminarium:
• analys av ett genomfört handledningssamtal
• presentation och analys av den egna praxisteorin
• analys av en genomförd handledningsprocess vari ingår en observation och ett handledningssamtal

För att erhålla betyget Godkänd krävs att presentationer och analyser har en problematiserande karaktär där olika perspektiv diskuteras med användande av adekvata teoretiska begrepp. Analysen av handledningsprocessen ska relatera till kursledares och kursdeltagares formativa respons. Texterna har en god struktur, språkbehandling och referenshantering.

För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att samtliga presentationer och analyser tydligt bygger på relevant forskning och har en problematiserande karaktär där olika perspektiv diskuteras på ett täckande och nyanserat sätt och med användande av adekvata teoretiska begrepp. Texterna har en mycket god struktur, språkbehandling och referenshantering.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Claesson, Silwa (2007, 2 uppl.). Spår av teorier i praktiken: några skolexempel. Studentlitteratur: Lund.
(131 s.).
Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor – en strategi för handledning. Studentlitteratur: Lund. (164 s.).
Hägg, Kerstin & Kouppa, Svea Maria (2007). Professionell vägledning – med samtal som redskap. Studentlitteratur: Lund. (141s.).
På väg mot läraryrket/På väg mot förskolläraryrket Malmö universitet, Den version som gäller för studentens antagningsår.
https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/

Selander, Ulla-Britt & Selander, Staffan (2007, 2 uppl). Professionell handledning.Studentlitteratur: Lund. (82 sid.)

Sträng, Monica (red.) (2005). Samspel för lärande. Didaktiskt redskap för
professionella lärare. Studentlitteratur: Lund. (Inledningen samt kap. 3 och 4, 70 s.).

Øiestad, Guro, (2005, 1. uppl ). Feedback,.Liber, Malmö.
Utöver den obligatoriska litteraturen tillkommer valbar litteratur som väljs i samråd med kursledaren.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Eva-Lotta Byrlén, Kursansvarig
Telefon: 040-6657677
Anki Ängeborn, studieadministratör
Telefon: 040-6658167

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 25% Helsingborg Anmälningskod: mau-06066

Sista anmälningsdag 15 april

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 25% Lund Anmälningskod: mau-06065

Sista anmälningsdag 15 april

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 25% Malmö Anmälningskod: mau-06067

Sista anmälningsdag 15 april

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 25% Malmö Anmälningskod: mau-06064

Sista anmälningsdag 15 april

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 25% Trelleborg Anmälningskod: mau-06232

Sista anmälningsdag 15 april

Ansök

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 25% Malmö Schema

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 25% Malmö

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 25% Lund

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 25% Helsingborg

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 25% Eslöv