Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

Sammanfattning

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja och bedöma lärarstudenters utveckling från novis till professionell. Kursen syftar också till att utveckla lärares förmåga att handleda kollegor samt att handleda nyanställda under deras introduktionsperiod.
Kursen riktar sig till gymnasielärare och hålls vid fyra tillfällen, två under ht -20 och två under vt -21. Datum för kursträff 1 är den 1/10.

Behörighetskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn samt anställning på en partnerskola knuten till Malmö universitet.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
SO422F version 2
Engelsk benämning:
Supervison and Assessment of Teachers' Professional Development I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
25 november 2014

Förkunskapskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn samt anställning på en partnerskola knuten till Malmö universitet.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja och bedöma lärarstudenters utveckling från novis till professionell. Vidare syftar kursen till att utveckla lärares förmåga till kollegahandledning, samt att handleda nyanställda under deras introduktionsperiod.

Innehåll

Kursen tar upp olika aspekter av att främja och bedöma professionsutveckling. I kursen problematiseras och diskuteras handledarens och mentorns roller, det handledande samtalet och olika handledningsstrategier och dess konsekvenser. Inom ramen för kursen analyseras undervisningssituationer utifrån olika didaktiska val och perspektiv. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa och summativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen. Såväl praktiska som etiska dilemman bearbetas och fördjupas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • redogöra för handledarstrategier som syftar till att stödja och utveckla lärarstudenters/lärares/ professionsutveckling
  • identifiera och analysera undervisningssituationer utifrån relevanta teorier om lärande
  • identifiera och värdera val av handledningsstrategier utifrån teorier om handledning
  • redogöra för och värdera olika bedömningsmetoder med formativt och summativt syfte i handledningsprocessen.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Dessa kan utgöras av föreläsningar, gruppdiskussioner, kollegial respons och utvecklas med utgångspunkt i kursens syfte och mål i samverkan mellan kursdeltagare och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Prov 1: Skriftlig rapport (Written asssignment), 2 hp. Analysera ett eget genomfört handledningssamtal. I detta prov examineras lärandemål 3.

Prov 2: Muntlig presentation (Oral presentation), 2 hp. Presentera och analysera den egna praxisteorin I detta prov examineras lärandemål 1 och 4.

Prov 3: Skriftlig rapport (Written asssignment), 3,5 hp. Analysera en egen genomförd handledningsprocess. I detta prov examineras lärandemål 1, 2, 3 och 4.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 2/3 av kursens poängomfattning.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bornemark, Jonna (2018, artikel Skolvärlden) Kraven på mätbarhet sänker skolan Jonna Bornemark

Gunnarsson, Stefan (2010, 2 uppl.). Professionell feedback- medvetna mötens magi. Gestalthusets förlag (129 s.)

Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor – en strategi för handledning. Studentlitteratur: Lund. (164 s.)

Lauvås, Per & Jönsson Anders (2019). Ren formativ bedömning - en ny bedömningspraktik. Studentlitteratur: Lund. (216 s.)

På väg mot läraryrket, Malmö universitet, Den version som gäller för studentens antagningsår. https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/

Selander, Ulla-Britt & Selander, Staffan (2007, 2 uppl.) Professionell handledning. Studentlitteratur: Lund. (82 sid.)

Sträng, Monica (red.) (2005). Samspel för lärande. Didaktiskt redskap för professionella lärare. Studentlitteratur: Lund. (Inledningen samt kap. 3 och 4, 70 s.).

Säljö, Roger (2015). Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer. Gleerups utbildning AB (176 s.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Eva-Lotta Byrlén, Kursansvarig
Telefon: 040-6657677
Kristin Fransson, Administratör
Telefon: 040-6658580

Anmälan

01 oktober 2020 - 14 april 2021 Dagtid 25% Helsingborg