Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II

Sammanfattning

Kursen syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper om handledning och professionell utveckling och utveckla sin förmåga att stödja och bedöma lärarstudenters utveckling från novis till professionell. Syftet är också att lärarens/förskolläraren ska utveckla förmåga att handleda personal i aktionslärande processer och medverka till kollegialt lärande samt att ge kollegial respons med utgångspunkt i kursens syfte och mål.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO122F-Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I eller SO156F-Handledning och bedömning av lärarstuderande I eller SO141F-Från novis till professionell - att möta lärarstudenter under den verksamhetsförlagda tiden eller SO422F-Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019

Kurskod:
SO634F version 1,2
Engelsk benämning:
Supervison and Assessment of Teachers' Professional Development II
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
25 juni 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO122F-Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I eller SO156F-Handledning och bedömning av lärarstuderande I eller SO141F-Från novis till professionell - att möta lärarstudenter under den verksamhetsförlagda tiden eller SO422F-Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper om handledning och professionell utveckling och utveckla sin förmåga att stödja och bedöma lärarstudenters utveckling från novis till professionell. Syftet är också att läraren/förskolläraren ska utveckla förmåga att handleda personal i aktionslärande processer och medverka till kollegialt lärande samt att ge kollegial respons med utgångspunkt i kursens syfte och mål.

Innehåll

I kursen problematiseras och diskuteras kollegialt lärande samt handledningens olika former och villkor för professionsutveckling utifrån aktuell internationell och nationell forskning. Handledningens funktion i utbildning av lärarstudenter och som redskap för det kollegiala lärandet diskuteras i seminarier utifrån deltagarnas egen dokumentation. Olika teoretiska perspektiv på aktionslärande, professionsutveckling och handledning tas upp i kursen. Kursdeltagarna ges också möjlighet att diskutera formativa och summativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • dokumentera och analysera aktionslärande processer och villkor för kollegialt lärande
  • motivera, argumentera för och analysera aktioner för professionsutveckling utifrån internationell och nationell forskning
  • beskriva och värdera teoretiska perspektiv på aktionslärande, professionsutveckling och handledning
  • redogöra för och värdera olika bedömningsmetoder med formativt och summativt syfte i handledningsprocessen

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Vid de återkommande seminarierna hålls inledningar som följs av diskussion, analys och summering av deltagarnas egna dokumentationer i fasta seminariegrupper. Seminarierna förbereds därmed av deltagarna utifrån deras dokumentation i en skrivande process, vilket ger underlag för en portfolio. Föreläsningar och kortare inledningar ges utifrån att ge fördjupad kunskap om de moment som behandlas i kursen. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av:

• deltagarnas portfolio från seminarierna och
• ett avslutande examinationspaper som sammanfattar och analyserar den egna lärprocessen i förhållande till kursens syften

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carlgren, Ingrid (2005). Praxisnära forskning – varför, vad och hur? I Forskning i denna världen II – om teorins roll i praxisnära forskning. Stockholm: Vetenskapsrådets rapporter, s 7-17 (10 sidor)

Gjems, Liv. (2007). Meningsskapande handledning. I Tomas Kroksmark. & Karin Åberg (red.). Handledning i pedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur, s 179-198. (19 sidor).

Hultman, Glenn (2015). Transformation, interaktion eller kunskapskonkurrens. Forskningsanvändning i praktiken. Delrapport i SKOLFORSK-projektet. Stockholm: vetenskapsrådet. (48 sidor)
Jacobsen, Alice & Buch, Anders (2016). Management of Professionals in School Practices. Professions and Professionalism, 6(3), 1-16 (16 sidor)

Lauvås. Per. & Handal, Gunnar. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur. Kap 1 (36 sidor), kap 6 (33 sidor), kap 14 (18 sidor)

Reid, Jo-Anne & Green, Bill (2009). Researching (from) the standpoint of the practitioner. I Bill Green (Ed.), Understanding and Researching Professional Practice. Rotterdam: Sense Publishers, s. 165-184. (19 sidor)

Rönnerman, Karin (2012) (red). Aktionsforskning i praktiken – förskola och skola på vetenskaplig grund.Lund: Studentlitteratur. Kap 1 (19 sidor), kap 3 (15 sidor), kap 5 (15 sidor), kap 9 (14 sidor)

Timperley, Helen(2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur. (179 sidor)

Utöver den obligatoriska litteraturen tillkommer valbar litteratur som väljs i samråd med kursledaren.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Inger Mauritzson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658356
Anki Ängeborn, studieadministratör
Telefon: 040-6658167