Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder

Sammanfattning

I huvudområdet pedagogik är lärarprofessionen och pedagogiskt ledarskap centrala studieobjekt liksom undervisning och lärande i formella och informella sammanhang.

Syftet med denna kurs är att du ska utveckla din förmåga att beskriva och analysera teorier och metoder inom pedagogik med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter. Tanken är också att du ska utveckla din förståelse om relationen mellan teori- och metodanvändning utifrån relevant nationell och internationell forskning.

Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO651F-Pedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält. eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
SO652F version 1,4
Engelsk benämning:
Education: Science Theory and Methods
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Pedagogik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
06 april 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
30 april 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO651F-Pedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält. eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Pedagogik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att studera och kritiskt granska teorier och metoder med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

I kursen studeras relevanta teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt som förekommer inom pedagogisk forskning samt dess möjligheter och begränsningar för forskning och utvecklingsarbete. I samband med studier av teoretiska perspektiv belyses även vetenskapsteoretiska traditioner samt frågor om etik och forskningens samhälleliga relevans.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och problematisera teoretiska perspektiv och vetenskapsteoretiska traditioner med relevans för forskning inom pedagogik
  • analysera och kritiskt granska förhållandet mellan teoretiska perspektiv och metodologiska överväganden i nationell och internationell forskning
  • granska och värdera samt utifrån en god språkbehandling presentera pedagogisk forskning med utgångspunkt i samhälleliga och etiska aspekter.

Arbetsformer

Kursens övergripande pedagogiska inramning är seminarieformen som varvas med andra kommunikationsformer såsom föreläsningar, kollegial respons, arbete i grupp och individuella presentationer.

Bedömningsformer

Inom ramen för en muntlig gruppuppgift gör studenten en presentation och kritisk granskning av tre avhandlingar med utgångspunkt i teoretiska, metodologiska och etiska perspektiv (lärandemål 1-3)
I en individuell text som bygger på den muntliga presentationen gör studenten en fördjupad analys av valda avhandlingar samt obligatorisk litteratur i relation till vetenskapstraditioner samt etiska och samhälleliga aspekter. Studenten för också ett resonemang kring utveckling av det egna vetenskapliga kapitalet (Lärandemål 1-3).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s)
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj ( 2008). Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur (valda delar 300 s av 616).
Cohen, Louis, Manion, Lawrence & Morrison, Keith (2007). Research Methods in Education. London: Routledge (462 s).
Forskningslitteratur utifrån egen inriktning inom pedagogik väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Lotta Anderson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658012
Krystyna Hansson, studieadministratör
Telefon: 040-6658119