Pedagogik: Perspektiv på forskning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO659F-Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning eller SO652F-Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder. eller motsvarande alternativt yrkesexamen avsedd för undervisning i förskolan, fritidshemmet eller i gymnasieskolans yrkesförberedande ämnen tillsammans med magisterexamen inom utbildningsvetenskap alternativt magisterexamen i pedagogik.

Kursplan

Kurskod:
SO660F version 1,1
Engelsk benämning:
Education: Perspectives on Research
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Pedagogik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
03 mars 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
12 december 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO659F-Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning eller SO652F-Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder. eller motsvarande alternativt yrkesexamen avsedd för undervisning i förskolan, fritidshemmet eller i gymnasieskolans yrkesförberedande ämnen tillsammans med magisterexamen inom utbildningsvetenskap alternativt magisterexamen i pedagogik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förmåga att självständigt söka och kritiskt granska forskningslitteratur samt tillägnar sig förmågan att självständigt författa en forskningsöversikt inom inriktningen pedagogik.

Kritisk granskning av forskningsöversikter, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen undersöks olika vetenskapliga texter, både gemensamma och individuellt valda pedagogiska kunskaps-, litteratur- och forskningsöversikter. Dessa texter analyseras med avseende på innehåll och form, syfte, funktion och användning. Värderingar görs med hänsyn till relevanta teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter. Studenten utvecklar sin förmåga att söka litteratur genom elektroniska databaser.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • ge exempel på och diskutera forskningsöversikters syfte, funktion, användningsområden och roll i samhället
  • söka och värdera forskningsöversikter med hänsyn till relevanta teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter
  • utifrån relevanta utgångspunkter och med god språkbehandling kritiskt granska och jämföra olika forskningsöversikter

Arbetsformer

Kursen använder arbetsformerna seminarier, diskussioner, litteratursökning och kollegierespons. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Delkursen examineras genom en skriftlig uppgift där studenten presenterar och kritiskt granskar och jämför några individuellt valda forskningsöversikt. I provet examineras samtliga lärandemål.

Att skriva en forskningsöversikt, 7,5 hp

Innehåll

Inom ramen för delkursen vidareutvecklar studenten sin förmåga att söka, värdera och motivera vald forskningslitteratur utifrån teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter. Vidare utvecklar studenten sin förmåga att kategorisera, tematisera, syntetisera och kritiskt värdera forskning samt att författa en egen forskningsöversikt inom inriktningen pedagogik.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • självständigt och med god språkbehandling sammanställa en forskningsöversikt i relation till ett individuellt valt pedagogiskt forskningsområde
  • granska och värdera forskning med utgångspunkt i teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter samt med insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar
  • presentera en egen forskningsöversikt och argumentera för dess innehåll
  • kritiskt granska och kommentera medstuderandes forskningsöversikter

Arbetsformer

Delkursen använder arbetsformerna seminarier, diskussioner, litteratursökning och kollegierespons. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Delkursen examineras genom en självständigt författad forskningsöversikt. I examinationen ingår att försvara sin text samt kritiskt granska och opponera på medstudenters texter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenten. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Krystyna Hansson, studieadministratör
Telefon: 040-6658119
Anna Henningsson Yousif, kursansvarig
Telefon: 040-6658089
Studievägledning LS,