Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

Sammanfattning

I huvudområdet specialpedagogik studeras samspelet mellan individens förutsättningar och omgivningens krav i situationer och sammanhang där svårigheter kan uppstå med fokus på hur svårigheter kan förebyggas.
Kursen syftar till att du ska tillägna sig fördjupade kunskaper om forskningsöversikters funktion och hur dessa kan utformas beroende på syfte och ämnesområde. Vidare syftar kursen till att du utvecklar sin förmåga att självständigt söka, kritiskt granska och författa en egen forskningsöversikt inom det specialpedagogiska området.
Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO661F-Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält och SO662F-Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder. eller motsvarande alternativt speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå eller magisterexamen i specialpedagogik.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
SO663F version 1,4
Engelsk benämning:
Special Education: Perspectives on Literature Reviews
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
17 augusti 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
09 maj 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO661F-Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält och SO662F-Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder. eller motsvarande alternativt speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå eller magisterexamen i specialpedagogik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förmåga att självständigt söka och kritiskt granska forskningslitteratur samt tillägnar sig förmågan att självständigt författa en forskningsöversikt inom inriktningen specialpedagogik.

Kritisk granskning av forskningsöversikter, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen undersöks olika vetenskapliga texter, både gemensamma och individuellt valda specialpedagogiska kunskaps-, litteratur- och forskningsöversikter. Dessa texter analyseras med avseende på innehåll och form, syfte, funktion och användning. Värderingar görs med hänsyn till relevanta teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter. Studenterna utvecklar sin förmåga att söka litteratur genom elektroniska databaser.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • ge exempel på och diskutera forskningsöversikters syfte, funktion, användningsområden och roll i samhället
  • söka och värdera forskningsöversikter med hänsyn till relevanta teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter
  • utifrån relevanta utgångspunkter och med god språkbehandling kritiskt granska och jämföra olika forskningsöversikter

Arbetsformer

Kursen använder arbetsformerna seminarier, diskussioner, litteratursökning och kollegierespons. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Delkursen examineras genom en skriftlig uppgift där studenten presenterar och kritiskt granskar och jämför några individuellt valda forskningsöversikter. I provet examineras samtliga lärandemål.

Att skriva en forskningsöversikt, 7,5 hp

Innehåll

Inom ramen för delkursen vidareutvecklar studenterna sin förmåga att söka, värdera och motivera vald forskningslitteratur utifrån teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter. Vidare utvecklar studenterna sin förmåga att kategorisera, tematisera, syntetisera och kritiskt värdera forskning samt att författa en egen forskningsöversikt inom inriktningen specialpedagogik.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • självständigt och med god språkbehandling sammanställa en forskningsöversikt i relation till ett individuellt valt specialpedagogiskt forskningsområde
  • granska och värdera forskning med utgångspunkt i teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter samt med insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar
  • presentera en egen forskningsöversikt och argumentera för dess innehåll
  • kritiskt granska och kommentera medstuderandes forskningsöversikter

Arbetsformer

Delkursen använder arbetsformerna seminarier, diskussioner, litteratursökning och kollegierespons. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Delkursen examineras genom en självständigt författad forskningsöversikt. I examinationen ingår att försvara sin text samt kritiskt granska och opponera på medstudenters texter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s)
Birgerstam, Pirjo, (2000). Skapande handling. Om idéernas födelse. Lund: Studentlitteratur (235 s)
Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan. Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010. (8 s)
Bjereld, Ulf, Demker, Marie, Hinnfors, Jonas (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Lund: Studentlitteratur. (165 s)
Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg , Christina & Wengström, Yvonne (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap, vägledning för examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur. (212 s)
Hart, Christopher (2009). Doing a literature review: releasing the social science research imagination. (Reprint). London: Sage Publications. (230 s)
Poulson, Louise & Wallace, Mike (red) (2004). Learning to Read Critically in Teaching and Learning. London: SAGE (elektronisk bok) (232 s)
Nilholm, C. (2017). SMART: ett sätt att genomföra forskningsöversikter. Lund: Studentlitteratur.
Forskningslitteratur utifrån egen vald inriktning väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Lotta Anderson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658012
Kristian Sjövik, Kursansvarig
Telefon: 040-6657177
Krystyna Hansson, studieadministratör
Telefon: 040-6658119