Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sin förståelse för vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsprocess samt specialpedagogik som forskningsområde.

Behörighetskrav

En yrkesexamen i specialpedagogik med/samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
SO667F version 1,3
Engelsk benämning:
Special Education: Knowledge Field and Research
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
08 maj 2018

Förkunskapskrav

En yrkesexamen i specialpedagogik med/samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sin förståelse för idéhistoriska perspektiv, forskningsprocess samt specialpedagogik som forskningsområde.

Innehåll

I kursen studeras och diskuteras specialpedagogisk nationell och internationell forskning och de kritiska frågor som aktualiseras i förhållande till utgångspunkter och forskningsprocess.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. värdera och problematisera specialpedagogisk forskning ur ett idéhistoriskt perspektiv
  2. identifiera och redogöra för centrala begrepp och teoretiska perspektiv inom specialpedagogisk forskning
  3. analysera och redogöra för forskningsprocessers olika aspekter

Arbetsformer

Kursens övergripande pedagogiska inramning är seminarieformen. Seminarier varvas med föreläsningar, arbete i grupp och individuella presentationer. Responsgivning studenterna emellan tillämpas genomgående i kursen.

Bedömningsformer

Prov 1: Analys av vetenskaplig artikel (Analysis of Article) 3hp
Inom ramen för en gruppuppgift redovisar studenten sin analys av en vetenskaplig artikel utifrån vetenskapsfilosofiska och metodologiska utgångspunkter. Analysen presenteras vid ett seminarium (lärandemål 1 och 3)
Prov 2: Individuell text (Paper) 4,5 hp
I texten analyseras och diskuteras en teori/perspektiv inom specialpedagogisk forskning mot bakgrund av andra teoretiska perspektiv (lärandemål 2)
För att erhålla betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s.)

Biesta, Gert. (2005) Against Learning. Reclaiming a Language for Education in an Age of Learning. Nordisk pedagogik Vol. 25, s. 54-66.
(12 s.)

Burman, Anders. (2014) Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och utbildningsideal under 2500 år. Lund: Studentlitteratur. (296 s)

Kroksmark, Tomas (red.). (2011) Den tidlösa pedagogiken 2 uppl. Lund: Studentlitteratur (i urval ca 200 s.)
Nussbaum, Martha. (2002) Education for Citizenship in an Era of Global Connection. Studies in Philosophy and Education Vol. 21, s. 289-303.
(14 s.)

Artiklar utifrån egen inriktning väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Helena Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658165
Jesper Sjöström, Kursansvarig
Telefon: 040-6658050
Kristian Sjövik, Kursansvarig
Telefon: 040-6657177
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Kvällstid 50% Malmö Schema