Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO668F-Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi eller SO662F-Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
SO669F version 1
Engelsk benämning:
Special Needs Education: Research Methodologies and Research Design
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO668F-Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi eller SO662F-Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap om och förmåga att välja, värdera och tillämpa adekvata forskningsmetoder inom specialpedagogik. Kursen syftar även till att studenten fördjupar sitt förhållningssätt till kvalitativa och kvantitativ data inom specialpedagogik.

Innehåll

Fokus i kursen ligger på tillämpning av metod samt analys och tolkning av kvalitativa och kvantitativa data. Kursens kvalitativa del fokuserar på design av en mindre studie samt analys och tolkning av ett material. Datorsto¨d för analys av kvalitativa data introduceras. Den kvantitativa delen fokuserar på tillämpning av statistikkunskap genom enklare statistiska analyser samt tolkning av statistiskt material. Studenterna använder även SPSS för datorbearbetning av data. I kursen behandlas även forskningsetik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kritiskt analysera och jämföra metodologiska ansatser och metoder relevanta för specialpedagogik
  • formulera en forskningsfråga samt föreslå och motivera val av forskningsmetod
  • kunna analysera och tolka en begränsad mängd kvalitativa och kvantitativa data
  • kunna föra forskningsetiska resonemang

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärarledda föreläsningar, gruppövningar, fältarbete, intervjuer, eget arbete vid datorn, muntliga och skriftliga redovisningar, kontinuerliga gruppsamtal samt plenumdiskussioner. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Prov 1: Kvantitativa data (Quantitative data), 3,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1-4.
Studenten formulerar en forskningsfråga, operationaliserar frågan, gör ett lämpligt urval av informanter och variabler, samt analyserar och tolkar kvantitativa data. I uppgiften ligger att göra en datafil med hjälp av SPSS-programmet. I examinationen ingår såväl muntlig som skriftlig presentation av studien, inkluderat forskningsetiska resonemang, samt kritisk granskning av ett annat arbete.
Prov 2: Kvalitativa data (Qualitative data), 4 hp. I detta prov examineras lärandemål 1-4.
Studenten formulerar en forskningsfråga, gör ett lämpligt urval av informanter, designar en mindre exempelvis intervju- eller observationsstudie samt analyserar kvalitativa data med lämplig metod. I examinationen ingår såväl muntlig som skriftlig presentation av studien, inkluderat forskningsetiska resonemang, samt kritisk granskning av ett annat arbete.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur (168 s).
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur (valda delar 300 s av 616, vilka väljs I samråd med kursansvarig ).
Cohen, Louis, Manion, Lawrence & Morrison, Keith (2007). Research Methods in Education. London: Routledge (462 s).
Field, L., Andy (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage. (i urval ca 400s, vilka väljs I samråd med kursansvarig).
Referenslitteratur:
SPSS-program och manual därtill, som kan hämtas på nätet.
Forskningslitteratur utifrån egen inriktning väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Lisa Hellström, Kursansvarig
Telefon: 040-6657042
Kristian Lutz, Kursansvarig
Telefon: 040-6658357

Anmälan

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Kvällstid 25% Malmö Schema