Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och åtgärder för att förebygga och möta dessa ur såväl språkvetenskapligt som specialpedagogiskt perspektiv. Kursen syftar vidare till att deltagarna ska utveckla kunnande i att planera och i samverkan genomföra specialpedagogiska insatser på olika nivåer för elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Behörighetskrav

Fullgjorda studier om minst 60 hp i en utbildning som leder till en Specialpedagog- eller en Speciallärarexamen.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
SO672F version 2,2
Engelsk benämning:
Reading and Writing Disabilities, Special Education and Linguistics, Advanced Level
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
13 december 2016

Förkunskapskrav

Fullgjorda studier om minst 60 hp i en utbildning som leder till en Specialpedagog- eller en Speciallärarexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och åtgärder för att förebygga och möta dessa ur såväl språkvetenskapligt som specialpedagogiskt perspektiv. Kursen syftar vidare till att deltagarna ska utveckla kunnande i att planera och i samverkan genomföra specialpedagogiska insatser på olika nivåer för elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll

Kursen behandlar barns och ungas läs- och skrivutveckling ur språkvetenskapligt perspektiv där samband och skillnader mellan muntligt och skriftligt språk belyses utifrån relationen mellan ljud/bokstav, ord/begrepp samt talspråk respektive skolspråk. Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexibegreppet behandlas teoretiskt och praktiskt. Studenterna skapar individuellt under kursens gång en fallstudie. I fallstudien utformas såväl en läs- och skrivutredning som en pedagogisk utredning, som redovisas både muntligt och skriftligt. Därmed visar studenten sin förmåga att kommunicera och problematisera resultat samt att föreslå åtgärder på olika nivåer. Särskilt uppmärksammas området tekniskt stöd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva och analysera läs- och skrivutveckling samt variationer och eventuella problem i densamma med särskilt beaktande av flerspråkighet och kulturell mångfald
  • problematisera och kritiskt granska modeller och metoder för utredning och åtgärder på organisations-, grupp- och individnivå med utgångspunkt i en fallstudie
  • värdera möjligheter att använda digitala lärverktyg i relation till skriftlig kommunikation

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt fältanknutna individuella uppgifter. Dessa utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan kursdeltagare och kursledare. I kursen ingår 10 högskoleförlagda dagar samt nätburen kommunikation.

Bedömningsformer

Examinationen sker både individuellt och i grupp såväl muntligt som skriftligt. Vid ett seminarium bedöms förmågan att beskriva och analysera läs- och skrivutvecklingsprocesser ur olika perspektiv utifrån vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Genom en individuell, skriftlig fallstudie, som byggs upp under kursens gång, bedöms studenten i sin förmåga att självständigt kunna genomföra och utvärdera utredning, tolka resultat och föreslå åtgärder med utgångspunkt i teori. God språkbehandling och presentationsform krävs vid samtliga redovisningar. Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bruce, Barbro, Ulrika Ivarsson, Anna-Karin Svensson & Eva Sventelius (2016). Språklig sårbarhet I förskola och skola – barnet, språket, pedagogiken. Lund: Studentlitteratur
Cain, Kate (2010). Reading development and difficulties. West Sussex: BPS Blackwell. (valda delar ca 150 s)
Fischbein, Siv (2014) (red.). Ungdomar läser och skriver. Lund: Studentlitteratur (valda delar ca 150 s)


Kamhi, Alan G., & Catts, Hugh W. (2012). Language and reading disabilities (3:e uppl.). Boston: Pearson
.
Nilholm, Claes & Wengelin, Åsa (2013). Att ha eller sakna verktyg: om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur (valda delar ca 150 s)
Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal - för elever som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur & Kultur (140 s)
Rose, David & Martin, J.R. (2013). Skriva, läsa, lära. Learning to write, reading to learn. Stockholm: Hallgren & Fallgren (ca 150 s)
Salameh, Eva-Kristina (red.) (2012). Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning. Stockholm: Natur & Kultur (valda delar ca 150 s)
Samuelsson, Stefan m.fl. (2009) Dyslexi och andra svårigheter med språket. Stockholm: Natur och Kultur (valda delar ca 150 s)
Westman, Maria & Hultin, Eva (2014). Att skriva sig till läsning: Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet. Malmö: Gleerups Utbildning AB


Samt aktuella forskningsartiklar Valbarlitteratur Wedin, Åsa & Hedman, Christina (red.). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur.
Tjernberg, Catharina (2013) Framgångsrik läs- och skrivundervisning: en bro mellan teori och praktik. Stockholm: Natur och Kultur (230 s)
Westlund, Barbro (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Stockholm: Natur & Kultur (339 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Anna-Karin Svensson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658220
Malin Holmqvist Forsberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658196

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16009

Öppen för sen anmälan

Ansök