Specialpedagogen och specialläraren som handledare av professionsgrupper

Sammanfattning

Behörighetskrav

Specialpedagog- eller speciallärarexamen om minst 60 hp.

Kursplan

Kurskod:
SO674F version 2
Engelsk benämning:
Special Educational Needs Teacher as a Supervisor of Professional Groups
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 augusti 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Specialpedagog- eller speciallärarexamen om minst 60 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar fördjupad kompetens inom området professionella samtal och handledning.

Innehåll

I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv gällande kvalificerade samtal, handledning och konsultation. I kursen genomför studenterna ett handledningsuppdrag i den egna verksamheten. Studenterna övar sin analytiska förmåga genom att reflektera över egna och andras reaktioner och förhållningssätt och hur det påverkar handledningsuppdraget. Den centrala kärnan i kursen är handledning i grupp som leds av kurslärare och som bygger på studenternas erfarenheter och frågeställningar från det pågående handledningsuppdraget på fältet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna • kritiskt granska och problematisera teorier och begrepp som rör kvalificerade samtal och handledning
• analysera och reflektera över den egna kompetensen i att handleda grupper av yrkesverksamma pedagoger
• analysera och problematisera processens betydelse för den handledda gruppens utveckling

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, praktisk gestaltning och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserad kommunikation och att använda digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

I ett samlat dokument över ett eget pågående handledningsuppdrag bedöms studenten utifrån sin förmåga att knyta an handledningen till lämpliga teorier om samtal, grupphandledning och grupprocesser. Studenten bedöms också i sin förmåga att reflektera över den egna handledarrollen i relation till de handledda pedagogerna. Betygskriterier anges av kursledare vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Bladini, Kerstin & Monica Naeser (2013) Att kvalificera ett samtalsuppdrag. Karlstad University Press (70 s.)
Boalt Boëthius, Siv, Ögren, Marie-Louise, Ek, Ulla & Linder, Susanne (2012) Möjligheter och utmaningar i grupphandledning : teori och verklighet. Lund: Studentlitteratur (175 s)
Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2015) Handledning och praktisk yrkesteori Lund: Studentlitteratur (s. 1- 335)
Hägg, Kerstin & Kuopa, Svea Maria (2007) Professionell vägledning : med samtal som redskap Lund: Studentlitteratur (141 s.) Holmberg, Ulla. (2011) Handledning i praktiken: om hur man skapar en lärande process. Uppsala : Konsultförl./Uppsala Publ. House. (99 s.) Hwang, Philip & Nilsson, Björn ( 2014) Gruppsykologi : för skola, arbetsliv och fritid Stockholm: Natur och Kultur( s 45-164, 217-232)
Näslund, Johan & Ögren, Marie-Louise red. (2010) Grupphandledning: forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Lund: Studentlitteratur. (215 s)
Schön, Donald A (1990) Educating the Reflective Practitioner - Toward a New Design for Teaching and Learning. Jossey-Bass Inc U.S. (s. 21-69)
Sundqvist, Christel (2012) Perspektivmöten i skola och handledning - lärares tankar om specialpedagogisk handledning. Åbo: Åbo Akademis förlag Finns som PDF http:www.doria.fi/bitstream/handle/10024/84814/sundqvist_christel.pdf?sequence=2 (avhandling)
Öquist, Oscar (2008) Systemteori i praktiken. Stockholm: Gothia (136 s.)
Dessutom tillkommer valbar litteratur samt artiklar motsvarande ca 500 s.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen