Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
SO690F version 1,2
Engelsk benämning:
Subject Didactics: Perspectives on Research
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Ämnesdidaktik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
06 mars 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
06 april 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO689F-Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning eller IS632F-Ämnesdidaktik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder. eller motsvarande.
Alternativt yrkesexamen på avancerad nivå avsedd för undervisning i grundskolan eller i gymnasieskolans allmänna ämnen eller yrkesexamen avsedd för undervisning i grundskolan eller i gymnasieskolans allmänna ämnen tillsammans med magisterexamen inom utbildningsvetenskap alternativt magisterexamen inom utbildningsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förmåga att självständigt söka och kritiskt granska forskningslitteratur samt tillägnar sig förmågan att självständigt författa en forskningsöversikt inom inriktningen ämnesdidaktik.

Kritisk granskning av forskningsöversikter, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen undersöks olika vetenskapliga texter, både gemensamma och individuellt valda ämnesdidaktiska kunskaps-, litteratur- och forskningsöversikter. Dessa texter analyseras med avseende på innehåll och form, syfte, funktion och användning. Värderingar görs med hänsyn till relevanta teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter. Studenten utvecklar sin förmåga att söka litteratur genom elektroniska databaser.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • ge exempel på och diskutera forskningsöversikters syfte, funktion, användningsområden och roll i samhället
  • söka och värdera forskningsöversikter med hänsyn till relevanta teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter
  • kritiskt granska och jämföra olika forskningsöversikter

Arbetsformer

Kursen använder arbetsformerna seminarier, diskussioner, litteratursökning och kollegierespons. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Delkursen examineras genom en skriftlig uppgift där studenten presenterar och kritiskt granskar en individuellt vald forskningsöversikt. I provet examineras samtliga lärandemål.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Att skriva en forskningsöversikt, 7,5 hp

Innehåll

Inom ramen för delkursen vidareutvecklar studenten sin förmåga att söka, värdera och motivera vald forskningslitteratur utifrån teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter. Vidare utvecklar studenten sin förmåga att kategorisera, tematisera, syntetisera och kritiskt värdera forskning samt att författa en egen forskningsöversikt inom vald ämnesdidaktisk inriktning

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • självständigt och med god språkbehandling sammanställa en forskningsöversikt i relation till ett individuellt valt ämnesdidaktiskt forskningsområde
  • granska och värdera forskning med utgångspunkt i teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter samt med insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar
  • presentera en egen forskningsöversikt och argumentera för dess innehåll
  • kritiskt granska och kommentera medstuderandes forskningsöversikter

Arbetsformer

Delkursen använder arbetsformerna seminarier, diskussioner, litteratursökning och kollegierespons. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Delkursen examineras genom en självständigt författad forskningsöversikt. I examinationen ingår att försvara sin text samt kritiskt granska och opponera på medstudenters texter.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s)
Birgerstam, Pirjo, (2000). Skapande handling. Om idéernas födelse. Lund: Studentlitteratur (235 s)
Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan. Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010. (8 s)
Bjereld, Ulf, Demker, Marie, Hinnfors, Jonas (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Lund: Studentlitteratur. (165 s)
Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg , Christina & Wengström, Yvonne (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap, vägledning för examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur. (212 s)
Hart, Christopher (2009). Doing a literature review: releasing the social science research imagination. (Reprint). London: Sage Publications. (230 s)
Nilholm, C. (2017). Smart: ett sätt att genomföra forskningsöversikter. Lund: Studentlitteratur.
Poulson, Louise & Wallace, Mike (red) (2004). Learning to Read Critically in Teaching and Learning. London: SAGE (elektronisk bok) (232 s)
Forskningslitteratur utifrån egen vald inriktning väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenten. (HF 1:14).

Övrigt

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på samtliga prov.