Lärande, utveckling och pedagogisk utredning.

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2014, höst 2013, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
SP711G version 1
Engelsk benämning:
Learning, Development and Educational Inquiry
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
11 mars 2011
Fastställandedatum:
08 november 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
08 november 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupad kunskap om lärande och utveckling utifrån kognitiva, kommunikativa, sociala och emotionella aspekter. Vidare ska studenterna utveckla förmåga att genomföra pedagogisk utredning och analysera faktorer i lärandemiljön med utgångspunkt i elevers olika villkor samt utforma åtgärdsprogram. Studenterna ska också fördjupa sin kunskap om betydelsen av samarbete, samverkan och etik inom förskola och skola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom speciallärarprogrammet.

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten med utgångspunkt i vald inriktning/specialisering kunna

  • identifiera och analysera pedagogiska problemställningar utifrån olika aspekter på lärande och utveckling
  • kritiskt granska olika former för pedagogisk utredning i förhållande till nivåerna organisation, grupp och individ
  • genomföra en pedagogisk utredning, utforma ett åtgärdsprogram med tydlig koppling till utvärderingsbara mål och uppföljning samt föreslå och motivera proaktiva insatser
  • dokumentera och reflektera över den egna kunskaps- och professionsutvecklingen

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen består av en individuell skriftlig uppgift som också redovisas muntligt, där studenten bedöms med utgångspunkt i kursens lärandemål i sin förmåga att genomföra en pedagogisk utredning samt utforma ett åtgärdsprogram. I examinationen ingår också en reflekterande dokumentation rörande den egna kunskaps- och professionsutvecklingen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar olika teorier om lärande och utveckling utifrån kognitiva, kommunikativa, sociala, emotionella och etiska aspekter. Vidare belyses samspel mellan individuella förutsättningar, kunskapssyn och lärandemiljö. En del av kursen innebär att undersöka, granska och genomföra en pedagogisk utredning samt utforma ett åtgärdsprogram. Dessutom ingår, som ett led i den fortsatta professionsutvecklingen, reflektion över kunskapsutveckling, färdighet samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, praktisk gestaltning och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserad kommunikation och att använda digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Obligatorisk litteratur
Andréasson, Ingela & Asplund Carlsson, Maj (2009) Elevdokumentation - om textpraktiker i skolans värld. Stockholm: Liber AB (134 s.)

Asp-Onsjö, Lisa (2008) Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur (155 s.)

Björndahl, Cato R.P. (2002) Det värderande ögat. Stockholm: Liber. (145 s.)

Gustafsson, Lars H. (2009) Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (140 s.)

Havnesköld, Leif & Risholm Mothander, Pia (2009) Utvecklingspsykologi. Stockholm: Liber (valda delar, ca 200 s.)

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2010) Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan - med samtalsguide. Stockholm: Norstedts (182 s.)

Juul, Jesper & Jensen, Helle (2009) Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm: Runa Förlag. (272 s.)

Reindal, Solveig Magnus (2009) Disability, capability, and special education: towards a capability-based theory. European Journal of Special Needs Education vol. 24 No 2 May. (s. 155-168)

Skolverket (2008) Allmänna råd för – den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. (14 s.) www.skolverket.se

Skolverket (2008) För arbete med åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes förlag. (20 s.).

Skolverket (2010) Läroplan för förskolan, reviderad upplaga 2010. (16 s.) www.skolverket.se

Tetler, Susan, Ferguson, Dianne L, Baltzer, Kirsten & Boye, Connie (2011) Inkluderet i skolens laeringsfelleskab. En fortløbende problemidentifikations- og løsningsstrategi. Frederikshavn: AS Dafolo (94 s.)

Tetler Susan & Langager Sören (red.) (2009) Specialpaedagogik i skolen En grundbog. Gyldendahls Laererbibliotek. (del 2-3, ca 250 s.)

Dessutom tillkommer aktuella styrdokument, minst en avhandling samt litteratur om ca 1000 s, som väljs utifrån inriktning/specialisering i samråd med kursledaren.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.