Vill du bli bättre på att kommunicera med människor med olika bakgrund? Varför ska jag läsa en kurs i interkulturell kommunikation? Om du rör dig i en interkulturellmiljö d.v.s. i en miljö där du möter, samarbetar och samtalar med människor med olika kulturell och språklig bakgrund så är kursen något för dig. Vi har under åren undervisat poliser, SÄPO, läkare, olika sociala myndigheter, Räddningstjänsten, Svenska kyrkan, ambulansförare, IT-företag, kommunala tjänstemän, lärare, arbetsförmedlingen och många, många fler.

"- Den här kursen har varit mycket lärorik, givande och framförallt, intressant!" Kursdeltagare

"- Jag har definitivt fått mersmak på att läsa mer." Kursdeltagare

Interkulturell kommunikation

Kursen har ersatts av Interkulturell kommunikation [AK401F].

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det handlar om att förhålla sig till sin egen och andras kultur och om att medvetandegöra den variation som finns i våra kontakter. Kursen behandlar kommunikativa beteenden och riktar sig både till dem som i sitt yrkesliv är i kontakt med människor med olika bakgrund och till dem som har ett allmänt intresse för kommunikation och kulturmöten.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Vad är interkulturell kommunikation?

Det handlar om kommunikation, samspelet mellan människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Det handlar om att förstå varandra, att undvika missförstånd. Det handlar om att skapa ett förtroende, att bygga trygga och hållbara relationer mellan människor oavsett bakgrund.

Vad lär jag mig?

Du får en ny förståelse för komplexiteten i kommunikation och ett nytt förhållningssätt till mötet med människor från olika kulturer, till dina egna och andras värderingar. Du får verktygen, samtalsstrategierna, som underlättar och kan effektivisera dina möten och samtal med andra. Under kursen får du även en introduktion till analyser av kulturmöten, dess termer och begrepp med särskild hänsyn till etniska och genusrelaterade aspekter samt de metoder som används inom ämnet interkulturell kommunikation. 

Vad innehåller kursen?

Kursen är indelad i två moment. Det första momentet handlar om språk och olika kommunikationsmönster som exempelvis samtalsstrategier och svåra samtal. Under det andra momentet knyter vi an till samhället och diskuterar kulturella och interkulturella normer, som exempelvis om och på vilket sätt samhälleliga värderingar och attityder förändas över tid.

Ta med dig din verklighet till kursen

Kursen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Du kommer att få möjlighet att dela med dig av situationer från din vardag som vi tillsammans analysera och diskutera utifrån kurslitteraturen.

När och var ges kursen?

Kursen ges en gång i veckan, måndagar 17.15-20.00, i Malmö universitets lokaler.

Vill du lära dig mer om interkulturell kommunikation?

Då ska du även gå Interkulturell kommunikation 16-30 hp. På denna får du möjlighet att koppla nyvunna kunskaper till ditt eget arbete. På denna fortsättningskurs är det kulturanalys och reflektion i fokus. Hur kan man undersöka kultur och vad kan man säga om det man ser? Under den här kursen träffas vi vid tre tillfällen. Alla tillfällen äger rum på helger.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
SV203S version 4,1
Engelsk benämning:
Intercultural Communication
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
22 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
22 augusti 2012

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en medvetenhet och kunskap om kultur, att förstå grundläggande begrepp och processer. Kursen syftar också till att belysa ett analytiskt förhållningssätt till egna och andras värderingar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Syftet med kursen är att de studerande efter genomgången kurs skall ha grundläggande kunskaper om och ett kritiskt förhållningssätt till centrala problemområden inom det flervetenskapliga ämnesområdet Interkulturell kommunikation.

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten:

  • ha goda kunskaper om grundläggande begrepp och processer inom området för interkulturell kommunikation,
  • ha en god förståelse för social interaktion,
  • ha en god förståelse för kulturmöten och den kommunikation som sker i dessa,
  • vara förtrogen med analyser av kulturmötet, dess termer och begrepp, med särskild hänsyn till etniska och genusrelaterade aspekter, samt de metoder som används inom ämnesområdet interkulturell kommunikation,
  • ha förståelse för komplexiteten i den kommunikation som försiggår i interkulturella möten

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs skall studenten:
  • kunna uttrycka sig reflekterande och objektivt kring kursens innehåll i tal och skrift,
  • kunna göra kopplingar mellan teorier och en kommande yrkesverksamhet,
  • kunna referera till relevanta vetenskapliga texter inom ämnesområdet

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten:
  • uppvisa en förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom ämnesområdet interkulturell kommunikation
  • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till ämnesområdets centrala teoribildningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studentens prestationer examineras genom fyra fördjupningsuppgifter och en avslutande skriftlig tentamen.

1. Uppgift 1 (Moment 1): Skriftlig inlämning individuellt(1 hp)
2. Uppgift 2 (Moment 1): Skriftlig inlämning gruppvis (2,5 hp)
3. Uppgift 3 (Moment 2): Muntligt seminarieredovisning gruppvis (2 hp)
4. Uppgift 4 (Moment 2): Skriftlig inlämning gruppvis (2 hp)
5. Skriftlig tentamen individuellt (7,5 hp)

Omexamination
Det ges minst två omexaminationstillfällen för studenter som inte slutfört examinationerna med godkänt resultat vid ordinarie examinationsperiod. Omexamination ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omexamination av grupparbete för enskild student ges som skriftlig inlämningsuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar dels språk och olika kommunikationsmönster, dels kulturbegreppet och kulturella normer och värderingar. Dessa begrepp diskuteras inledningsvis på kursen tillsammans med andra centrala begrepp inom området för interkulturell kommunikation.

Kursen innehåller följande moment varje moment motsvarar 7,5hp.

1. Språket och kulturen – kulturell perception och kommunikationen i mångkulturella möten: I detta moment behandlas kommunikation och identitet. Identitetsbegreppet problematiseras på basis av interkulturella relationer mot bakgrund av teoretiska modeller och synsätt.

2. Interkulturalitet: I detta moment är den praktiska kulturkompetensen i fokus. Ur ett interkulturellt perspektiv behandlar detta moment å enda sidan samtalsstrategier, kommunikativ kompetens, värderingar och attityder, å andra sidan samhälls- och kulturvetenskaplig forskning och dess tillämpning.

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier varvat med praktiska gruppövningar. Kursen präglas av ett problem- och temaorienterat arbetssätt , vilket innebär att studenter och lärare tillsammans diskuterar olika sätt att förhålla sig i frågor som rör kursinnehållet. Detta arbetssätt ställer också krav på studenternas självstudier och förmåga att ta ansvar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bennett, Milton J. (2014) Basic Concepts of Intercultural Communication. Nicholas Brealey Publishing LTD: London (Valda delar)

Herlitz, Gillis (2007) Kulturgrammatik Uppsala Publishing house AB:// Uppsala.

Hastrup, Kirsten (2010)
Kultur – den flexibla gemenskapen. Studentlitteratur: Lund. (Valda delar).

Illman, Ruth & Nynäs, Peter (2005)
Kultur, människa, möte. ett humanistiskt perspektiv. Studentlitteratur: Lund.

Nilsson, Björn & Waldemarson Anna-Karin (2007)
Kommunikation – Samspel mellan människor. (3:e upplagan) Författarna och Studentlitteratur: Lund.

Stier, Jonas (2009)
Kulturmöten - en introduktion till interkulturella studier. //Studentlitteratur: Lund.

Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 100 sidor.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på fakulteten. Därutöver förekommer möjligheter till skriftlig eller muntlig utvärdering efter enskilda delkurser

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,