Schema

Här hittar du schema för kursen tvåspråkighet och identitet 

Tvåspråkighet och identitet

Sammanfattning

Språket är ett centralt uttryck för vår identitet. Kursen fokuserar på två- eller flerspråkigas komplexa språksituation som innebär att utveckla och bevara flera språk och identiteter. Kursen tar även upp vad som händer med svenskan i kontakt med olika minoritetsspråk: bl a lån, kodväxling mellan svenska och de andra språken samt framväxten av nya former av förortssvenska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
SV207S version 1,3
Engelsk benämning:
Bilingualism and Identity
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
07 december 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2010
Ersätter kursplan fastställd:
07 december 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för olika aspekter på begreppet tvåspråkighet och närliggande begrepp och förmågan att bemöta olika förhållningssätt till tvåspråkighet med teoretiskt och praktiskt väl underbyggda argument.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
- ha grundläggande förståelse för olika aspekter på begreppet tvåspråkighet och när¬liggande begrepp som infödd talare, modersmål/förstaspråk och främmande språk;
- ha grundläggande kunskaper i frågor som rör tvåspråkighet och hjärnan, dvs. den neurolingvistiska aspekten av språkkompetens och språkfärdighet;
- ha god förståelse av hur språk fungerar som identitetsmarkör och vad detta betyder för tvåspråkigas språkanvändning och medlemskap i olika språkgemenskaper;
- ha insikter i hur språken kan förändras hos tvåspråkiga människor och grupper av människor som har nära kontakt under längre tid;
- ha god förståelse för betydelsen av språk och identitet och hur man möter krav och förväntningar vid anpassningen till liv och arbete i ett nytt land där man inte behärskar språket;
- ha kunskap om tvåspråkighetens praktiska betydelse för samhället och det internationella samarbetet.
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten besitta färdighet och förmåga:
- att kritiskt läsa texter och följa diskussioner som handlar om språkinlärning, främjandet av tvåspråkighet samt om språk och identitet både på svenska och engelska;
- att argumentera för olika ståndpunkter som rör tvåspråkighet och identitet.
Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
- förmå att tydligt och vederhäftigt behandla frågor som berör tvåspråkighet och identitet;
- kunna analysera problematiska områden inom tvåspråkighet som t.ex. skillnaderna mellan olika språk – den praktiska nyttan av olika språk varierar ju i praktiken – samt inlärning av andraspråk – här är diskussionen kring den s.k. kritiska åldern relevant;
- kunna bemöta olika förhållningssätt till tvåspråkighet med teoretiskt och praktiskt väl underbyggda argument. Framförallt gäller det att kunna diskutera gängse fördomar mot inlärning av andra språk senare i livet.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer bygger på deras skriftliga presentationer. Dessa presentationer förutsätter dels god förståelse och en kritisk läsning av relevant teoretisk litteratur, dels en god förmåga att värdera och argumentera för olika ståndpunkter som rör tvåspråkighet och identitet.
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av skriftligt grupparbete för enskild student ges som skriftlig inlämningsuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens innehåll är ordnat kring följande fyra teman som är centrala för tvåspråkighet och identitet:
1. Inledning – tvåspråkighet och hjärnan
Inledningsvis definieras begreppet ‘tvåspråkighet’. Begreppet diskuteras utifrån dess biologiska, psykologiska, kulturella och sociala aspekter. Fokus i det första temat ligger på tvåspråkighet och hjärnan (den neurolingvistiska aspekten), dvs. ‘hur många språk ryms det i hjärnan?’ och ‘hur lagras språken i den tvåspråkiges hjärna?’
2. Språk som uttryck för människans identitet
I kursens andra tema ställs frågan hur språket är relaterat till identiteten och hur språk – och speciellt två språk – används som identitets¬markörer i syfte att signalera ens identitet och grupptillhörighet. Vilka psykologiska nackdelar och fördelar medför tvåspråkigheten?
Tvåspråkighet är en färdighet under ständig förändring. Hur kan man bevara tvåspråkighet? I detta sammanhang aktualiseras även frågan om språkkunskaper och språkliga färdigheter för olika ändamål och hur språkbehärskningen är relaterad till olika verksamhetsområden.
3. Tvåspråkighet och socialt umgänge
Det tredje temat fokuserar på vad som händer i interaktion mellan flerspråkiga människor – hur utvecklas relationerna mellan olika språk, hur påverkar de varandra i fråga om ord, idiom, syntax och morfologi? Hur fungerar kodväxling, turtagning och rätten till ordet bland tvåspråkiga?
Vilka är de språkliga konsekvenserna av en längre tillvaro i nära kontakt? Tillkomst av nya språkvarieteter (t.ex. rosengårdssvenska, sverigemakedonska, sverigefinska).
4. Tvåspråkighet i globaliseringens spår
Det avslutande temat handlar om frågor kring minoritetsspråk och språk, identitet och anpassning i ett nytt land samt vilka språkliga färdigheter som krävs på arbetsmarknaden.

Arbetsformer

Studiet av varje tema baseras på föreläsningar och arbete med kurslitteraturen samt uppföljande seminarier med presentationer och diskussioner. Kurslitteraturen kompletteras med tematiska litteratur- och internetsökningar. Inför seminariepresentationerna erbjuds handledning som ger stöd och feedback.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Nätburet kursmaterial:
All kurslitteratur finns i digital form och är tillgänglig på Malmö högskolas bibliotek för registrerade studenter.
Bhatia, T. K. & W. C. Ritchie (eds.). The handbook of bilingualism, Malden, Mass. ; Oxford : Blackwell, 2008 (valda delar, ca 100 s.)
De Houwer, A. Two or More Languages in Early Childhood: Some General Points and Practical Recommendations, Center for Applied Linguistics, 1999 (5 s.)
Gubbins, P. & M. Holt. Introduction. In: Gubbins, P. & M. Holt (eds.) Beyond Boundaries: Language and Identity in Contemporary Europe, Multilingual Matters 2002: 122, Multilingual Matters Limited, 1-10.
Hyltenstam, K., Gimbel, J., Hvenekilde, A. Kalin, M., Johansen, M., Olsen, T., Philipsson, A., & Svendsen, B. A. Tvåspråkig undervisning. Språkundervisning och språkinlärning för vuxna invandrare. Forskning och erfarenheter i de nordiska länderna. Nordisk forsknig om invandrares språk (databas), (10 s.)
Elman, Jeffry: Grey Matters. Understanding Language. Dept. of Cognitive Science, Univ. of Carlifornia, San Diego.
http:www.youtube.com/watch?v=K1pbnWcabMY

Lindberg, Inger: Myter om tvåspråkighet, Språkvård, 2002:4 (6 s.)
Nygård, Pia: Språkattityder i Sverige. I: Mål i mun - Förslag till handlingsprogram för svenska språket, SOU 2002:27, Bilaga 2, 5-44.
Oakes, L. Language and National Identity. Comparing France and Sweden. John Benjamins Publishing Company, 2001, 11-28
Park, E. Cultural Diversity and Language Socialization in the Early Years, Center for Applied Lingusitics, 2003, (5 s.)
Svenska som andraspråk, sfi, modersmålsundervisning m.m., Mål i mun - Förslag till handlingsprogram för svenska språket, SOU 2002:27, kap. 13, 329-368

Referenslitteratur, icke obligatorisk:
- Cromdal, Jakob – Evaldsson, Ann-Carita (red.). 2003: Ett vardagsliv med flera språk. Liber. Stockholm.
- Gumperz, John J. (ed.) 1982: Language and social identity. Cambridge Unviersity Press. Cambridge.
- Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg. 2004: Svenska som andraspråk – forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur. (329-460)
- Håkansson, Gisela. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Studentlitteratur 2003.
- Joseph, John. E. 2004: Language and Identity. National, Ethnic, Religious. Palgrave Macmillan. New York. 268 sidor. (1-40, 92-131)
- Myers-Scotton, Carol. Multiple Voices. An Introduction to Bilingualism. Oxford: Blackwell.
- Skutnabb-Kangas, Tove. 1981: Tvåspråkighet. Liber Läromedel. Lund. 368 sidor.
- Virta, Erkki. 1994: Tvåspråkighet, tänkande och identitet. Studier av barn i Sverige och Finland. Del 1. Sammanfattning. Psykologiska institutionen. Stockholms universitet. (69 s).

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på områdets datornät. Därutöver förekommer möjligheter till skriftlig eller muntlig utvärdering efter enskilda delkurser.

Studentinflytande utövas genom kursråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,