Svenska för utbytesstudenter: Nybörjare I

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för universitets-/högskolestudier i Sverige med undantag för kravet på kunskaper i svenska.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011, vår 2011, vår 2010

Kurskod:
SV208S version 2
Engelsk benämning:
Swedish for Exchange Students, Beginners I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
18 juni 2007
Fastställandedatum:
03 mars 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 juli 2010

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för universitets-/högskolestudier i Sverige med undantag för kravet på kunskaper i svenska.

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna ska få elementära kunskaper och färdigheter i svenska samt någon orientering om svenskt samhälle och svensk kultur.

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:
- visa viss förståelse för och kunskap om Sveriges samhälle och kultur och
- visa viss kunskap om svensk grammatiks struktur och om svensk fonetik.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs ska studenten:
- ha förmåga att använda svenska språket, såväl muntligt som skriftligt, i enkla vardagssituationer och då kunna tillämpa sina kunskaper om svensk grammatik och fonetik;
- kunna reflektera över svenska språkets struktur och funktion och
- kunna förstå talad svenska i vardagssituationer;

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten:
- genom medvetenhet om och förståelse för svenska språkets struktur och funktion på egen hand kunna vidareutveckla sina kunskaper i svenska.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenternas muntliga studieprestationer bedöms fortlöpande under kursen; därför krävs närvaro under minst 80% av undervisningstiden.

Utöver detta examineras studenterna genom ett skriftligt slutprov.
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie slutprov. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. De studenter som ej närvarat 80% måste genomgå en muntlig tentamen med godkänt resultat för att fullgöra kursen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens innehåll:

Tala och lyssna:
- enkel muntlig kommunikation
- hörförståelse
- uttal

Skriva:
- enklare texter
- ord- fraskunskap
- grammatik
- språkets struktur och funktion

Läsa:
- enklare texter
- ordkunskap
- språkets struktur och funktion

De olika delarna byggs samman till en helhet och skapar progression. I samtliga delar står det svenska vardagslivet/studentlivet i fokus.

Arbetsformer

Lärandet innebär såväl färdighetsträning som kunskapsinhämtande. Undervisningen ska utöver att förmedla kunskap introducera studenterna till det svenska samhället.

Undervisningen bedrivs i form av lektioner, praktiska övningar – individuellt och i grupp – rollspel, samtal och diskussioner. Övriga arbetsformer är självstudier och skrivande. Arbetssättet är processorienterat.

Studenterna har tillgång till språklabb/datorer, som kan användas för färdighetsträning.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Levy Scherrer, P. & Lindemalm, K. 2007: Rivstart A1 + A2. Textbok . Natur & Kultur.

Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 100 sidor.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga kommenterar. En sammanställning av resultatet presenteras för studenterna.
Därutöver förekommer möjligheter till muntlig utvärdering under kursens gång.

Studentinflytande utövas genom direkta samtal om kursens olika moment.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Lisa Bjernhager, Kursansvarig
Telefon: 040-6657107
Anders Kärrman, studieadministratör
Telefon: 040-6657324